ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

banquet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *banquet*, -banquet-

banquet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
banquet (n.) งานเลี้ยง See also: งานรื่นเริง Syn. party, gala
banquet (vi.) ร่วมงานเลี้ยง
banqueting (adj.) เกี่ยวกับงานเลี้ยง
banquette (n.) ม้านั่งหุ้มใส่นวม See also: ม้านั่งตรงหน้าต่าง
banquette (n.) เชิงที่มั่นสำหรับยิงของทหาร Syn. fort, barbette
banquette (n.) ทางเดินข้างถนน See also: ทางคนเดิน (ที่สูงกว่าพื้นผิวถนน)
English-Thai: HOPE Dictionary
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
English-Thai: Nontri Dictionary
banquet(n) การเลี้ยงอาหาร,งานเลี้ยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
banqueting hallห้องจัดพิธีเลี้ยง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินโต๊ะ (v.) banquet See also: feast, have a Chinese dinner Syn. กินโต๊ะจีน
กินโต๊ะจีน (v.) banquet See also: feast, have a Chinese dinner
งานสังสรรค์ (n.) banquet See also: feast, dinner, dinner party Syn. งานกินเลี้ยง
งานเลี้ยง (n.) banquet See also: feast, dinner, dinner party Syn. งานกินเลี้ยง, งานสังสรรค์
เลี้ยงโต๊ะ (v.) banquet See also: feast, give a party
งานเลี้ยงอำลา (n.) farewell banquet See also: send-off party Syn. งานเลี้ยงส่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was the banquet hall in the old days.เมื่อก่อนตรงนี้เป็นห้องโถงจัดเลี้ยง
I'm sitting at this big banquet table and... all the victims of all the murders I ever worked are there... and they're staring at me with these black eyeballs... because they got eight-ball hemorrhages from the head wounds.ว่ากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะในงานเลี้ยง เหยื่อฆาตกรรมที่ผมทำคดีพวกเขา จ้องผมด้วยสายตาเบิกกว้าง
If you cannot pay or think you will not be able to pay, please go to the banquet room and Dube will take care of you.ถ้าไม่มีเงินจ่าย รึว่าคิดว่าจ่ายไม่ได้ กรุณาลงไปห้องรับรองนะครับ ดูเบจะดูแลคุณ
We plan to take the team out for a banquet two weeks later.พวกเรามีแผนให้ทีมไป ในงานเลี้ยงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า
Gaby, are we in the banquet hall?แก๊บบี้ นี่เราอยู่ในห้องจัดเลี้ยงรึยัง
I even skipped the banquet to come see you!ฉันไม่ไปงานเลี้ยงเพื่อมาหานายเลยนะ!
I took my seat next to Mrs. Mao at the banquet table.ผมนั่งถัดจากคุณนายเหม๋า บนโต๊ะที่ตกแต่งด้วยดอกไม้
I disagree that the Mao banquet story is stale.ไม่เห็นด้วยเลยว่าเรื่องงานเลี้ยง\ กับประธานเหม๋าคือเรื่องเล่าน่าเบื่อ
Gaby, this is stephanie. She put this whole banquet together. Hi.แก๊บบี้ นี่สเตฟฟานี่ เธอเป็นคนจัดงานนี้ทั้งหมด
And a true Weequay banquet is not to be missed.เป็นความจริงที่งานเลี้ยงของชาววีเควย์นั้น ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
Perhaps the five kings sitting in the banquet hall below.อาจจะเป็นกษัตริย์ 5 องค์นั่งอยู่ในห้องจัดเลี้ยงด้านล่างนี้
You have gathered important people here, but the banquet is sorely lacking!ท่านได้รวบรวมคนสำคัญๆ มาที่นี่แล้วหรือ แต่ว่าคนยังไม่ค่อยมาเลยครับ

banquet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宴席[yàn xí, ㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, 宴席] banquet; feast
宴会[yàn huì, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, 宴会 / 宴會] banquet; feast; dinner party
[xí, ㄒㄧˊ, 席] banquet; woven mat; seat; place; surname Xi
晚宴[wǎn yàn, ㄨㄢˇ ㄧㄢˋ, 晚宴] banquet; dinner party
筵席[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 筵席] banquet
饮宴[yǐn yàn, ˇ ㄧㄢˋ, 饮宴 / 飲宴] banquet; dinner; drinking party; feast
饭局[fàn jú, ㄈㄢˋ ㄐㄩˊ, 饭局 / 飯局] dinner party; banquet
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, 饕餮] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet)
酸奶节[Suān nǎi jié, ㄙㄨㄢ ㄋㄞˇ ㄐㄧㄝˊ, 酸奶节 / 酸奶節] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
雪顿[Xuě dùn, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ, 雪顿 / 雪頓] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
雪顿节[Xuě dùn jié, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 雪顿节 / 雪頓節] Lhasa Shoton festival or yogurt banquet, from first of July of Tibetan calendar
午宴[wǔ yàn, ˇ ㄧㄢˋ, 午宴] lunch banquet
座席[zuò xí, ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˊ, 座席] seat (at banquet); by ext. guest of honor

banquet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンケット[, banketto] (n) banquet
バンケットホール[, bankettoho-ru] (n) banquet hall
一の膳[いちのぜん, ichinozen] (n) 1st course at a banquet
会席料理[かいせきりょうり, kaisekiryouri] (n) (See 懐石料理) set of dishes served on an individual tray for entertaining guests; banquet
大嘗会[だいじょうえ, daijoue] (n) (See 大嘗祭) banquet on the occasion of the first ceremonial offering of rice by the newly-enthroned emperor
宴を張る[えんをはる, enwoharu] (exp,v5r) to give a dinner party; to hold a banquet
宴会場[えんかいじょう, enkaijou] (n) banquet hall
ゴチ;ごち[, gochi ; gochi] (n) (sl) (See 馳走) treat; banquet; feast; entertainment; goodies
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
向付け;向付[むこうづけ, mukouduke] (n) (1) (See 懐石・2) dish placed on the far side of the serving table (kaiseki cuisine); side dishes (not rice or soup) at a banquet; (2) resting one's forehead on the chest of one's opponent and grabbing his belt (sumo)
大盤振る舞い;椀飯振る舞い;椀飯振舞[おおばんぶるまい(大盤振る舞い);おうばんぶるまい(椀飯振る舞い;椀飯振舞), oobanburumai ( ooban furu mai ); oubanburumai ( wan meshi furu mai ; wan meshi furu] (n,vs) (1) lavish feast; splendid banquet; (2) corporate largess; lavish hospitality
宴(P);讌(oK)[うたげ(P);えん, utage (P); en] (n) party; banquet; feast; (P)
宴会[えんかい, enkai] (n,adj-no) party; banquet; (P)
杯盤狼藉[はいばんろうぜき(uK), haibanrouzeki (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) glasses and plates being scattered about after a party or banquet; articles lying about in a jumble
芋粥[いもがゆ, imogayu] (n) (1) rice gruel with diced sweet potatoes; (2) (arch) gruel with ivy broth and finely minced Japanese yam served at large Imperial banquets
饗宴(P);供宴;享宴[きょうえん, kyouen] (n) (1) feast; banquet; (2) Symposium (book by Plato); (P)
饗応;供応[きょうおう, kyouou] (n,vs) (1) entertainment; treat; feast; banquet; (2) (See 迎合・げいごう) immediately agreeing with someone else
馳走[ちそう, chisou] (n,vs) treat; banquet; feast; entertainment; goodies

banquet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องจัดเลี้ยง[n. exp.] (hǿng jat lī) EN: banquet hall FR: salle de réception [f] ; salle de banquet [f]
การเลี้ยง[n.] (kān līeng) EN: FR: festin [m] ; banquet [m]
กินบุญ[v.] (kinbun) EN: participate at a merit ceremony banquet FR:
กินแขก[v.] (kinkhaēk) EN: go to a wedding banquet FR: participer à un banquet de noces
กินเลี้ยง[v.] (kinlīeng) EN: go to a dinner ; go to a feast ; go to a banquet ; have dinner ; have a feast FR:
กินเหนียว[v.] (kinnīo) EN: FR: participer à un banquet de mariage
กินโต๊ะจีน[v. exp.] (kinto Jīn ) EN: have a Chinese dinner ; banquet FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: invite ; give a party ; give a banquet ; entertain ; celebrate FR: inviter ; organiser une réception
หมูเห็ดเป็ดไก่[n. exp.] (mū het pet ) EN: feast ; banquet ; plenty of food FR:
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m] ; fiesta [f]
งานเลี้ยงอาหารค่ำ [n. exp.] (ngān līeng ) EN: dinner party ; banquet FR: banquet [m] ; dîner [m]
ร่วมรับประทานอาหาร[n.] (ruam rappra) EN: FR: banquet [m] ; repas collectif [m] ; repas en commun [m]
สมโภช[n.] (somphōt) EN: banquet ; feast FR: banquet [m]
รถสองแถว[n. exp.] (rot søng th) EN: jitney ; taxi-bus ; minibus ; baht bus ; two-row seat bus FR: taxi collectif [m] ; taxi-bus [m] ; camionnette-bus à deux banquettes [f]
สองแถว[n. exp.] (søng thaēo) EN: jitney ; pick-up truck ; taxi-bus ; minibus ; baht bus ; two-row seat bus FR: taxi collectif [m] ; taxi-bus [m] ; camionnette-bus à deux banquettes [f]
แท่น[n.] (thaen) EN: seat ; platform ; base ; pedestal ; podium FR: plate-forme [f] ; banquette [f] ; tribune [f] ; piédestal [m] ; podium [m]
ที่นั่ง[n.] (thīnang) EN: seat ; place ; place to sit FR: siège [m] ; banquette [f] ; place (assise) [f]

banquet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festessen {n}dinner; banquet
Bankettservice {m}banquet service; catering service

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า banquet
Back to top