ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

career

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *career*, -career-

career ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
career (n.) อาชีพ See also: การงาน Syn. occupation, vocation, work
career break (n.) ช่วงเวลาที่ออกจากงานระยะหนึ่งเพื่อไปทำบางสิ่งบางอย่าง (เช่น ดูแลบุตร)
careerist (n.) ผู้ที่เห็นความสำเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด
careers advice (n.) การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ Syn. careers guidance
careers advisor (n.) ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ Syn. careers officer
careers guidance (n.) การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ
careers officer (n.) ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ Syn. careers advisor
English-Thai: HOPE Dictionary
career(คะเรียร'์) {careered,careering,careers} n. อาชีพ,งานการ vi.แล่นอย่างรวดเร็ว,วิ่งอย่างรวดเร็ว, Syn. pursuit
English-Thai: Nontri Dictionary
career(n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
careerงานอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Career changesการเปลี่ยนอาชีพ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm thinking about my careerฉันกำลังคิดถึงอาชีพของฉันอยู่
I'm not giving up my careerฉันจะไม่ทิ้งอาชีพของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And as his career got better and better, he wanted to get out of it.และเป็นอาชีพของเขาได้ดีกว่าและดีกว่าที่เขาอยากจะได้รับจากมัน
And that is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter.เหตุนั้นตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเลยเลิกที่จะมีอาชีพเป็นจิตรกร
Could I recommend a career in welding, perhaps?ลองแผนกเชื่อมเหล็กดูสิ
So, tonight it's going to be career night, because everybody's life is funny.คืนนี้เป็นตลกเรื่องอาชีพ เพราะชีวิตทุกคนตลก
Dr. Graham? His baseball career never amounted to much. He went back to school.อาชีพนักเบสบอลของเขาไม่ค่อยรุ่ง เขาเลยกลับไปเรียนต่อ
You expect this jury to believe that decorated police officers... would risk their career and their reputation... by threatening your father?คุณคาดหวังว่าคณะลูกขุนนี้จะเชื่อ ที่ตกแต่งเจ้าหน้า? อาชีพของพวกเขาจะมีความเสี่ยง และชื่อเสียงของพวกเขา โดยขู่พ่อของคุณหรือไม่
Your mother should know I want a career and marriage.คุณแม่ควรรู้ว่าฉันต้องการอาชีพและการแต่งงาน
You're as worried about my career as I am. You pushed for the marriage.คุณเป็นห่วงเกี่ยวกับอาชีพของฉันเป็นฉัน คุณผลักดันสำหรับการแต่งงาน
In the meantime, you won't be taken seriously. Your career will be over!ในขณะเดียวกันคุณจะไม่ได้ รับการดำเนินการอย่างจริงจัง
Who has the perfect synthesis of career and lifestyle?คิดเกี่ยวกับมัน ที่มีการสังเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ ของการทำงานและการดำเนินชีวิต?
You know, boss, this same thing happened to Geraldo... and his career never recovered.แบบนี้เกิดขึ้นกับเจอราลโดมาแล้ว และเขาก็หมดอาชีพไปเลย
It predicts PRO NET settling at sixty-five and a quarter, a career high.ยูคลิด ทำนายว่า PRO NET จะตกลงมา ถึง 65 1/4 จุด ลงมาเร็วมาก

career ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
履历[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ, 履历 / 履歷] curriculum vitae; career information; career
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, 刘云山 / 劉雲山] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部
女强人[nǚ qiáng rén, ㄋㄩˇ ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, 女强人 / 女強人] successful career woman; able woman
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破壁] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career
生涯[shēng yá, ㄕㄥ ㄧㄚˊ, 生涯] career
职涯[zhí yá, ㄓˊ ㄧㄚˊ, 职涯 / 職涯] career
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
前程[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 前程] future (career etc) prospects
就业[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, 就业 / 就業] looking for employment; getting a job; to start a career
青云直上[qīng yún zhí shàng, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄓˊ ㄕㄤˋ, 青云直上 / 青雲直上] rising straight up in a clear sky (成语 saw); rapid promotion to a high post; meteoric career
垫脚石[diàn jiǎo shí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˇ ㄕˊ, 垫脚石 / 墊腳石] stepping stone; fig. person used to advance one's career
职场[zhí chǎng, ㄓˊ ㄔㄤˇ, 职场 / 職場] workplace; career

career ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P)
キャリアウーマン[, kyariau-man] (n) career woman
キャリアガール[, kyariaga-ru] (n) career girl
キャリアを積む[キャリアをつむ, kyaria wotsumu] (exp,v5m) to build one's career
キャリア組[キャリアぐみ, kyaria gumi] (n) career bureaucrats
ノンキャリア[, nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions)
プロパー[, puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P)
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.)
付け出し;付出し[つけだし, tsukedashi] (n) (1) bill; account; (2) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
幕下付け出し;幕下付出し[まくしたつけだし, makushitatsukedashi] (n) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P)
仕事人間[しごとにんげん, shigotoningen] (n) fiend for work; workaholic; career-minded person
出世[しゅっせ, shusse] (n,vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P)
同期生[どうきせい, doukisei] (n) (1) classmate; graduates in the same class; (2) wrestlers who began their professional careers in the same tournament (sumo)

career ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional ; career FR: professionnel
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai a) EN: future career FR: carrière future [f]
อาชีพแพทย์[n. exp.] (āchīp phaēt) EN: medical career FR: carrière médicale [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
การเลื่อนขั้น[n. exp.] (kān leūoen ) EN: career advancement ; advancement ; promotion FR: avancement d'échelon [m]
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo) EN: occupational guidance ; career counseling ; career guidance ; vocational guidance FR: conseil en carrière [m]
แขวนนวม[v.] (khwaēnnūam) EN: quit boxing ; hang up the gloves ; retire from the ring ; end ones' boxing career FR: raccrocher les gants ; arrêter sa carrière de boxeur
กงสุลอาชีพ[n. exp.] (kongsun āch) EN: career consul FR:
แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (naenaēo āch) EN: occupational guidance ; career counseling ; career guidance ; vocational guidance FR:
วิชาชีพ[n.] (wichāchīp) EN: profession ; vocation ; occupation ; career FR: profession [f] ; occupation [f] ; gagne-pain [m]
ผู้แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (phū naenaēo) EN: careers adviser FR: conseiller en carrière [m]

career ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebenslauf {m}life career
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education
Künstlerlaufbahn {f}career of an artist
Berufsberater {m}careers officer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า career
Back to top