ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

festivity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *festivity*, -festivity-

festivity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
festivity (n.) การเฉลิมฉลอง See also: งานฉลอง, งานเลี้ยง Syn. celebration, party, banquet
English-Thai: HOPE Dictionary
festivity(เฟสทิฟ'วิที) n. การเฉลิมฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,เวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
English-Thai: Nontri Dictionary
festivity(n) งานฉลอง,งานรื่นเริง,งานเฉลิมฉลอง,การเฉลิมฉลอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งาน (n.) festivity See also: party, celebration, feast Syn. งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานพิธี, งานรื่นเริง

festivity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
稚児[ちご, chigo] (n) (1) (festivity) page; (2) baby; child; (3) (arch) boys kept by pederasts

festivity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]
มหกรรม[n.] (mahakam) EN: festival ; great festival ; celebration ; festivity FR: célébration [f] ; culte [m] ; fête [f]
นักขัตฤกษ์[n.] (nakkhattaro) EN: festival ; seasonal festival ; annual holiday ; celebration of a festival ; festivity FR:
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; ceremony ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering FR: fête [f] ; festivité [f] ; foire [f] ; réception [f] ; événement [m] = évènement [m] ; cérémonie [f] ; célébration [f]
งานเฉลิมฉลอง[n. exp.] (ngān chaloē) EN: celebrative meeting ; celebration ; commemoration ; festivity FR: commémoration [f] ; cérémonie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า festivity
Back to top