ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reception

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reception*, -reception-

reception ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reception (n.) การรับไว้ Syn. acceptance, accession
receptionist (n.) พนักงานต้อนรับ Syn. hostess
English-Thai: HOPE Dictionary
reception(รีเซพ'เชิน) n. การรับ,การรับรอง,การต้อนรับ,งานตอบรับ,การรับวิทยุ,การรับเข้า
receptionist(รีเซพ'เชินนิสทฺ) n. พนักงานต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
English-Thai: Nontri Dictionary
reception(n) การต้อนรับ,การรับรอง,การรับเข้า
receptionist(n) พนักงานต้อนรับ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receptionการยอมรับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผนกต้อนรับ (n.) reception
ปฏิคม (n.) receptionist See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ
ปฏิคม (n.) receptionist See also: entertainer, hostess Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ
ผู้ดูแลต้อนรับ (n.) receptionist See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก
ผู้ดูแลต้อนรับ (n.) receptionist See also: entertainer, hostess Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก
ผู้ต้อนรับ (n.) receptionist See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer Syn. ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ
ผู้ต้อนรับ (n.) receptionist See also: entertainer, hostess Syn. ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ
ผู้รับรอง (n.) receptionist See also: hostess
ผู้รับแขก (n.) receptionist See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้ดูแลต้อนรับ
ผู้รับแขก (n.) receptionist See also: entertainer, hostess Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้ดูแลต้อนรับ
พนักงานต้อนรับ (n.) receptionist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trousseau, reception and everything, and I'll give the bride away.ชุดแต่งงานงานเลี้ยง เเละทุกอย่าง เเละฉันจะเป็นคนส่งตัวเจ้าสาวเอง
So my son is born on the goddamn floor of this hospital's reception room.เลยออกมาดูโลกบนพื้นสกปรก ตรงห้องรับคนไข้นั่นเอง
I wasn't taking it downstairs. You can't get reception in a basement!ฉันจะเอาลงไปทำไม ใต้ดินมีสัญญาณที่ไหนละไอ้โง่!
I had money for a hotel, but the reception still said we were under age.ฉันเลยจะพักโรงแรม แต่อายุไม่ถึง
I'm gonna put a reception area over here.นจะเอาตรงนี้ ทำที่ต้อนรับ
Item 4: at 1:05 p.m. Director Brown is scheduled to meet the First Lady at a diplomatic reception at the White House, regarding to a New Hope Hospital opening.เวลาบ่ายโมง 5 นาที ผู้อำนวยการบราวน์จะไปพบ ภรรยาประธานาธิบดีที่ไวท์เฮ้าส์ เพื่อปรึกษาเรื่องพิธีเปิดตึก โรงพยาบาลนิวโฮป
I want you guys working the D deck reception area and the dining saloon.ผมอยากให้พวกคุณทำงานที่ชั้น-ดี บริเวณแผนกต้อนรับกับห้องอาหาร
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้.
Because I was hosting a reception for 200 fertilizer distributors in Metropolis...ก็เพราะฉันมีพยาน 200 คน ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เมโทรโพลิสนะสิ
Colin, I know I don't exactly deserve the red-carpet treatment, but after 5,000 miles and 20 hotel reception desks,คอลิน ฉันรู้ว่าฉันไม่สมควรได้รับการต้อนรับบนพรมแดง แต่หลังจากเดินทาง 5000 ไมล์ และโต๊ะต้อนรับของโรงแรม 20 แห่ง
You can wait in reception area, or glass of water, or...คุณช่วยรอที่เก้าอี้รับแขก ทานน้ำซักแก้ว หรือ..
I have to make a phone call, and I can't get any reception down here.คือผมต้องโทรศัพท์ แต่เขาไม่อนุญาติให้โทรในนี้

reception ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, 前台 / 前臺] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk
传达室[chuán dá shì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ ㄕˋ, 传达室 / 傳達室] reception room
接待室[jiē dài shì, ㄐㄧㄝ ㄉㄞˋ ㄕˋ, 接待室] reception room
服务台[fú wù tái, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄞˊ, 服务台 / 服務台] service desk; information desk; reception desk
服务台[fú wù tái, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄞˊ, 服务台 / 服務臺] service desk; information desk; reception desk
酒会[jiǔ huì, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ, 酒会 / 酒會] drinking party; wine reception
接待员[jiē dài yuán, ㄐㄧㄝ ㄉㄞˋ ㄩㄢˊ, 接待员 / 接待員] receptionist
传达员[chuán dá yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ ㄩㄢˊ, 传达员 / 傳達員] usher; receptionist
婚宴[hūn yàn, ㄏㄨㄣ ㄧㄢˋ, 婚宴] wedding reception

reception ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
バリサン[, barisan] (n) (from バリバリ三本) "three bars" of cellphone reception; good cellphone reception
一時収容施設[いちじしゅうようしせつ, ichijishuuyoushisetsu] (n) (See 収容施設) temporary reception center; temporary shelter
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies
取り持ち;取持ち[とりもち, torimochi] (n) (1) mediation; intermediation; procuration; go-between; facilitating a rendezvous between lovers; (2) (See もてなし) entertainment; treatment; reception
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P)
好評を得る[こうひょうをえる, kouhyouwoeru] (exp,v1) to receive a favorable reputation; to get good reviews; to meet with a favorable reception
帳台構え;帳台構[ちょうだいがまえ, choudaigamae] (n) (See 書院造り) ornamental doorway (in the raised area of a shoin-style reception suite)
帳場の者[ちょうばのもの, choubanomono] (n) reception clerk
応天門[おうてんもん;おうでんもん, outenmon ; oudenmon] (n) (See 朝堂院・ちょうどういん) main southern gate of the Heian Palace's reception compound
応接間[おうせつま, ousetsuma] (n) reception room; parlor; parlour
感度[かんど, kando] (n) sensitivity; reception (e.g. radio and television); severity (quake); (P)
盛んな歓迎[さかんなかんげい, sakannakangei] (n) cordial reception
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb)
落とし掛け;落とし懸け;落し掛け;落し懸け[おとしがけ, otoshigake] (n) (1) lintel of the alcove in a tea room or a window in a shoin-style reception room; (2) cloud-shaped carving on the bottom of a transom; (3) (See 火鉢) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
レストランハウス[, resutoranhausu] (n) freestanding building, often in a park, used for receptions, dinners, etc. (wasei
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P)
優待[ゆうたい, yuutai] (n,vs,adj-no) preferential treatment; hospitality; warm reception; welcome
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
収容[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) (1) accommodation; reception; housing; (2) seating; (3) custody; (4) admission; (5) entering (in a dictionary); (P)
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
受付係;受け付け係[うけつけがかり, uketsukegakari] (n) receptionist; clerk
応接係[おうせつかかり;おうせつがかり, ousetsukakari ; ousetsugakari] (n) receptionist; desk clerk
接待(P);摂待[せったい, settai] (n,vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P)
接遇[せつぐう, setsuguu] (n,vs) reception; welcome
歓迎[かんげい, kangei] (n,vs,adj-no) welcome; reception; (P)
礼遇[れいぐう, reiguu] (n,vs) courteous reception; honorable treatment; honourable treatment
聴取[ちょうしゅ, choushu] (n,vs) listening; hearing; audition; radio reception; (P)
鏡開き[かがみびらき, kagamibiraki] (n) (1) cutting the New Year's rice cake (January 11th); (2) traditional breaking of a sake cask at weddings, receptions, etc.
Japanese-English: COMDICT Dictionary
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception

reception ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องจัดเลี้ยง[n. exp.] (hǿng jat lī) EN: banquet hall FR: salle de réception [f] ; salle de banquet [f]
ห้องรับแขก[n. exp.] (hǿng rapkha) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall FR: salon [m] ; accueil [m]
ห้องรับรอง[n. exp.] (hǿng raprøn) EN: lounge ; reception room FR: salon d'accueil [m]
ห้องโถง[n.] (hǿngthōng) EN: hall ; reception hall ; lobby FR: hall [m]
การเลี้ยงฉลอง[n. exp.] (kān līeng c) EN: celebration ; reception ; party FR: célébration [f]
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
เคาน์เตอร์ต้อนรับ[n. exp.] (khaotoē tøn) EN: reception FR: comptoir d'accueil [m]
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; ceremony ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering FR: fête [f] ; festivité [f] ; foire [f] ; réception [f] ; événement [m] = évènement [m] ; cérémonie [f] ; célébration [f]
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m] ; fiesta [f]
งานเลี้ยงรับรอง[n. exp.] (ngān līeng ) EN: welcoming party FR: réception [f]
งานเลี้ยงต้อนรับ[n. exp.] (ngān līeng ) EN: reception ; welcoming party FR: réception [f]
งานเลี้ยงวันเกิด[n. exp.] (ngān līeng ) EN: birthday party FR: réception d'anniversaire [f]
งานต้อนรับ[n. exp.] (ngān tønrap) EN: welcoming party ; reception FR: réception [f]
ปาร์ตี้[n.] (pātī) EN: party FR: party [f] ; réception [f] ; surprise-partie [f]
แผนกต้อนรับ[n. exp.] (phanaēk tøn) EN: reception ; front desk FR: réception [f] ; bureau de la réception [m] ; bureau d'accueil [m]
รับของก่อนจ่าย[X] (rap khøng k) EN: FR: paiement après réception [m]
รีเซปชั่บ[n.] (rīsepchan) EN: reception FR: réception [f]
สโมสรสันนิบาต[n. exp.] (samōsønsann) EN: social function ; social gathering ; party ; reception FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: invite ; give a party ; give a banquet ; entertain ; celebrate FR: inviter ; organiser une réception
พนักงานต้อนรับ[n. exp.] (phanakngān ) EN: receptionist ; host FR: réceptionniste [m] ; personnel d'accueil [m] ; hôtesse [f]
ผู้รับรอง[n.] (phū raprøng) EN: receptionist ; hostess FR:
รับ[v.] (rap) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; take up ; pick up ; be given FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir ; décrocher

reception ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empfang {m} | jdm. einen herzlichen Empfang bereiten | einen Empfang geben; einen Empfang veranstaltenreception | to give sb. a warm reception | to give a reception; to hold a reception
Empfangschef {m}reception clerk
Empfangsbereich {m}reception area
Empfangsschalter {m}reception desk
Empfangszimmer {n}reception room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reception
Back to top