ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

celebration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *celebration*, -celebration-

celebration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
celebration (n.) การฉลอง See also: การเฉลิมฉลอง
celebration (n.) งานเฉลิมฉลอง See also: งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์, งานสมโภช, งานฉลอง, งานมงคล Syn. ceremony, party
English-Thai: Nontri Dictionary
celebration(n) พิธีฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,งานสมโภช
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทวีธาภิเษก (n.) name of celebration that king ascended the throne See also: King Chulalongon, ascended the throne
การเฉลิมฉลอง (n.) celebration
งานฉลอง (n.) celebration See also: festivity, festival, feast, party Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์
งานพบปะสังสรรค์ (n.) celebration See also: festivity, festival, feast, party Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง
งานสมโภช (n.) celebration See also: festival, festivity, ceremony Syn. งานฉลอง, งานเฉลิมฉลอง
งานสังสรรค์ (n.) celebration See also: festivity, festival, feast, party Syn. งานเลี้ยง, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์
งานเฉลิมฉลอง (n.) celebration See also: festival, festivity, red-letter day Syn. งานฉลอง, งานสมโภช
วันฉลอง (n.) celebration day
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Notifying all the tenants that in celebration of Maxim's return with his bride, this week's rent will be free.แจ้งข่าวให้ผู้เช่าทั้งหมดทราบ เรื่องการกลับมาของแม็กซิมกับเจ้าสาวของเขา สัปดาห์นี้ยกค่าเช่าให้ฟรีครับ
I'm taking you out for a celebration dinner.ผมว่าจะพาคุณไปดินเนอร์ฉลองงานใหม่คืนนี้นะ
And I will build that mound in celebration of the joy our mountain has given us!ที่พระเจ้าทรงให้เรา และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เพื่อฉลองความสุขที่ภูเขาได้ให้แก่เรา
You do an eclectic celebration of the dance!ที่คุณทำผสมผสานของการเฉลิมฉลองเต้นรำ!
"I declare the Games in Berlin at the celebration of the first Olympics of the New Era as opened. "ฉันประกาศเกมส์ในเบอร์ลิน ในงานฉลอง ของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกครั้งแรกของยุคใหม่
But the celebration was tonight!But the celebration was tonight!
For a company like Disney it goes even further where it's actually building a town Celebration Florida.สำหรับบริษัทอย่างดิสนีย์ มันไปไกลกว่านั้นอีก มันสร้างเมืองขึ้นมาจริง ๆ เมืองเซเลเบรชั่น ฟลอริดา
Currently there are about 5000 residents who call Celebration home.ตอนนี้มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 5,000 คน (อันเดรีย ฟิงเกอร์ ประชาสัมพันธ์เมืองเซเลเบรชั่น ฟลอริดา) พวกเขาเรียกเมืองเซเลเบรชั่นว่าบ้าน
You are hereby summoned to the kingdom of Far Far Away for a royal ball in celebration of your marriage.คุณได้รับการเชิญชวนให้ไปสู่ เมืองแห่งความ ไกล ไกล เหลือเกิน สำหรับงานราชพิธีเฉลิมฉลอง การแต่งงาน.
This is gonna be a celebration the likes of which this town's never seen!กำลังจะกลายเป็นคนดัง แบบที่ในเมืองนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะ!
The two attracted attention when they registered their marriage and they plan to hold their celebration later this monthแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ เค้าทั้งสองประกาศแต่งงานกัน แล้วก็วางแผนที่จะจัดงานในเดือนนี้
This calls for a celebration together!แบบเนี้ย ต้องต้อนรับแบบ ส่วนตั้ว ส่วนตัวหน่อยแล้ว!

celebration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大开斋[dà kāi zhāi, ㄉㄚˋ ㄎㄞ ㄓㄞ, 大开斋 / 大開齋] Eid ul-Fitr (Muslim day of celebration marking the end of Ramadan)
典礼[diǎn lǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, 典礼 / 典禮] celebration; ceremony
庆祝会[qìng zhù huì, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 庆祝会 / 慶祝會] celebration
欢宴[huān yàn, ㄏㄨㄢ ㄧㄢˋ, 欢宴 / 歡宴] feast; celebration
欢腾[huān téng, ㄏㄨㄢ ㄊㄥˊ, 欢腾 / 歡騰] jubilation; great celebration
寿堂[shòu táng, ㄕㄡˋ ㄊㄤˊ, 寿堂 / 壽堂] mourning hall; a hall for a birthday celebration
洞房花烛[dòng fáng huā zhú, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ, 洞房花烛 / 洞房花燭] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds
洞房花烛夜[dòng fáng huā zhú yè, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ, 洞房花烛夜 / 洞房花燭夜] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds
过节[guò jié, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 过节 / 過節] to celebrate a festival; after the celebrations (i.e. once the festival is over)
婚庆[hūn qìng, ㄏㄨㄣ ㄑㄧㄥˋ, 婚庆 / 婚慶] wedding celebration

celebration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n,vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P)
喜び事;慶び事[よろこびごと, yorokobigoto] (n) auspicious event; celebration
国慶節[こっけいせつ, kokkeisetsu] (n) anniversary of founding (of PRC); national celebration time; (P)
挙行[きょこう, kyokou] (n,vs) celebration (of ceremony); solemnization (e.g. of a marriage); solemnisation
百年祭[ひゃくねんさい, hyakunensai] (n) centenary; centennial celebration
端午;端五[たんご, tango] (n) (See 五節句,端午の節句・たんごのせっく) Boy's Day celebration (May 5th) (one of the five annual festivals)
算賀[さんが, sanga] (n) longevity celebration (on one's 40th, 50th, 60th, etc. birthday)
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] (n) collection of essays contributed in celebration of something; festschrift
賀の祝;賀の祝い[がのいわい, ganoiwai] (n) longevity celebration (of age 42, 61, 70, 77, 80, 88, 90 or 99)
降誕祭[こうたんさい, koutansai] (n) (1) Christmas (authentic term now used within Japanese Christian denominations); (2) celebration of the birthday of a saint or great man
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P)
寿賀[じゅが, juga] (n) long-life celebrations, particularly the 61st, 77th and 88th birthdays
慶祝[けいしゅく, keishuku] (n,vs) (1) congratulation; (2) celebration; (P)
祝い事;祝事[いわいごと;はぎごと(祝事)(ok), iwaigoto ; hagigoto ( iwaigoto )(ok)] (n) celebration; auspicious occasion
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises

celebration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุญข้าวสาก ; บุญข้าวสลาก[n. prop.] (Bun Khāosāk) EN: Boun Khao Salak ; celebration of the dead FR:
ฉัตรมงคล[n.] (chattramong) EN: coronation celebration ; coronation FR:
การเฉลิมฉลอง[n.] (kān chaloēm) EN: celebration FR: célébration [f]
การเฉลิมฉลองวันปีใหม่ ; การเฉลิมฉลองปีใหม่[n. exp.] (kān chaloēm) EN: New Year's celebration FR: célébration du nouvel an [f]
การฉลอง[n.] (kān chaløng) EN: celebration ; festival FR: fête [f] ; célébration [f]
การฉลองตรุษจีน[n. exp.] (kān chaløng) EN: FR: célébration du Nouvel an chinois [f]
การชะลอตัว[n. exp.] (kān chalø t) EN: Chinese New Year celebration FR: ralentissement [m]
การจัดงาน[v.] (kān jat ngā) EN: FR: célébration [f]
การเลี้ยงฉลอง[n. exp.] (kān līeng c) EN: celebration ; reception ; party FR: célébration [f]
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast FR: participer à la noce
เลี้ยงฉลอง[v. exp.] (līeng chalø) EN: give a celebration dinner ; host a celebration FR:
มหกรรม[n.] (mahakam) EN: festival ; great festival ; celebration ; festivity FR: célébration [f] ; culte [m] ; fête [f]
นักขัตฤกษ์[n.] (nakkhattaro) EN: festival ; seasonal festival ; annual holiday ; celebration of a festival ; festivity FR:
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; ceremony ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering FR: fête [f] ; festivité [f] ; foire [f] ; réception [f] ; événement [m] = évènement [m] ; cérémonie [f] ; célébration [f]
งานเฉลิมฉลอง[n. exp.] (ngān chaloē) EN: celebrative meeting ; celebration ; commemoration ; festivity FR: commémoration [f] ; cérémonie [f]
งานเฉลิมพระชนมพรรษา[n. exp.] (ngān chaloē) EN: royal birthday ; royal celebration ; royal festivities FR:
งานฉลอง[n. exp.] (ngān chaløn) EN: celebration ; fete ; party ; festival ; carnival FR: célébration [f] ; fête [m] ; festival [m] ; carnaval [m]
งานพบปะสังสรรค์[n. exp.] (ngān phoppa) EN: get-together ; celebration FR:
งานปีใหม่[n. exp.] (ngān pīmai) EN: New Year celebration FR:
งานประจำปี[n. exp.] (ngān prajam) EN: annual fair ; annual celebration ; annual ceremony ; annual event FR: fête annuelle [f] ; cérémonie annuelle [f] ; célébration annuelle [f] ; foire annuelle [f]
งานรื่นเริง[n. exp.] (ngān reūnro) EN: festival ; party ; celebration ; festivities ; entertainment FR: gala [m]
งานสมโภช[n. exp.] (ngān somphō) EN: celebration FR:
งานวันชาติ[n. exp.] (ngān wan ch) EN: National Day Celebration FR: fête nationale [f]
งานวันแม่[n. exp.] (ngān wan ma) EN: Mother's Day celebration FR:
พิธีเฉลิมฉลอง[n. exp.] (phithī chal) EN: celebration FR:
รัชมังคลาภิเษก[n.] (ratchamangk) EN: celebration of the longest reign FR:
แซยิด[n.] (saēyit) EN: the sixtieth anniversary of age ; 60th birthday celebration ; the 60th birthday FR:
ทำขวัญข้าว[v. exp.] (tham khwank) EN: hold a rice celebration FR:
เทศกาล[n.] (thētsakān [) EN: festival ; feast ; red-letter day ; celebration FR: festivité [m] ; festival [m]
เทศกาลคริสต์มาส[n. exp.] (thētsakān K) EN: Christmas ; X-mas ; Christmastime ; Christmas deason.; Yuletide FR: Nöel [m] ; fête de Noël [f] ; célébration de Noël [f] ; festivités de Noël [fpl] ; période de Noël [f]
เทศกาลตรุษจีน[n. exp.] (thētsakān T) EN: Chinese New Year FR: célébration du nouvel an chinois ; festivités du nouvel an chinois
วันสุกดิบ[n. exp.] (wan sukdip) EN: eve ; day before a celebration FR:
เฉลิมพระชนมพรรษา[n. prop.] (Chaloēmphra) EN: King's Birthday celebrations FR:
งานแซยิด[n. exp.] (ngān saēyit) EN: celebrations on the 60th birthday FR:

celebration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorfeier {f}preliminary celebration
Hochzeitsfeier {f}nuptial celebrations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า celebration
Back to top