ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profession

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profession*, -profession-

profession ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profession (n.) การปฏิญาณตัว See also: การประกาศ, การแสดงตัว, การประกาศความศรัทธา Syn. declaration, avowal
profession (n.) การนับถือศาสนา See also: การประกาศความนับถือในศาสนา
profession (n.) อาชีพ See also: อาชีพที่สุจริต, การงาน
professional (adj.) ที่มีความเชี่ยวชาญ See also: ชำนาญ
professional (adj.) เกี่ยวกับอาชีพ
professional (adj.) ที่ทำเป็นอาชีพ Ops. unprofessional
professional (n.) ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ See also: ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ Syn. expert, pro Ops. amateur
professional (n.) ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ
professional soldier (n.) ผู้รับจ้าง See also: ลูกจ้าง Syn. legionnaire, laborer
professionalisation (n.) การเป็นมืออาชีพ Syn. professionalisation
professionalise (vt.) ทำให้เป็นมืออาชีพ Syn. professionalize
professionalism (n.) ความเป็นมืออาชีพ
professionalization (n.) การเป็นมืออาชีพ Syn. professionalisation
professionalize (vt.) ทำให้เป็นมืออาชีพ Syn. professionalise
professionally (adv.) อย่างมืออาชีพ
English-Thai: HOPE Dictionary
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
professional(โพรเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ,โดยอาชีพ,เป็นอาชีพ,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ,ผู้มีวิชาชีพ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเล่นอาชีพ., Syn. expert
English-Thai: Nontri Dictionary
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
professional(adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ
professionally(adv) เป็นอาชีพ,โดยอาชีพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
professionวิชาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืออาชีพ (adj.) professional See also: master Ops. มือสมัครเล่น
มืออาชีพ (n.) professional See also: pro Ops. มือสมัครเล่น
มือโปร (adj.) professional See also: master Syn. มืออาชีพ Ops. มือสมัครเล่น
มือโปร (n.) professional See also: pro Syn. มืออาชีพ Ops. มือสมัครเล่น
นักมวยอาชีพ (n.) professional boxer See also: pugilist, prizefighter Ops. นักมวยสมัครเล่น
pro (n.) นักกีฬาอาชีพ (คำย่อของ professional) Syn. expert, master Ops. beginner, novice
การแพทย์ (n.) medical profession See also: medication, general practice, family practice
วงการกฎหมาย (n.) legal profession Syn. แวดวงกฎหมาย
วงการแพทย์ (n.) medical profession Syn. แวดวงแพทย์
แวดวงกฎหมาย (n.) legal profession
แวดวงแพทย์ (n.) medical profession
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
You need professional helpคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
She intends to make teaching her professionเธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
I thought you could turn anyone into a professionalฉันคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้เป็นมืออาชีพ
I like to have a professional attitudeฉันอยากจะมีท่าทีแบบมืออาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's better that they make some public profession than the opposite.การประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะ มันก็ดีกว่าไม่ทำ
Honestly, most in our profession feel that way.จะว่าไป หมอส่วนใหญ่ ก็จะเห็นไปในทางเดียวกัน
Hippocrates (460BC-? Those aspiring to the medical profession have to read it.สำหรับคนใฝ่ฝันที่จะเป็นเภสัชกรเก่งๆละก็ต้องอ่านนี่เลย
Yes, a toast from one member of the profession to another.ถือว่าเป็นการฉลอง จากคนต่างอาชีพก็แล้วกัน
Oh,that's more the profession than the person.ไม่หรอก,คุณดูเป็นมืออาชีพมากกว่าใครหลายคนนะ.
Do you think it's a profession worth pursuing for men?เธอคิดว่า มันเป็นอาชีพที่ควรค่าแกผู้ชาย ที่จะไล่ล่า หรือไม่?
Initially I thought it's a profession filled with hostility...ในขั้นต้น ผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เต็มไปด้วยศัตรู...
Regardless, her profession is immaterial here.ไม่เอาอาชีพของเธอมาพิจารณาในที่นี้
See, in our profession we consider that a "slam dunk"เหนยัง นี่แหละที่พวกเราเรียกกันว่า แสลมดั้งก์
I'm in the oldest profession in the world.ผมทำอาชีพที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก
I've given up the profession of a doctor.ฉันได้รับขึ้นเป็นแพทย์
But this profession catches up with all of us.แต่พวกเราทุกคนที่นี่รู้สึกว่า

profession ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, 安家立业 / 安家立業] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off
五行八作[wǔ xíng bā zuò, ˇ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄗㄨㄛˋ, 五行八作] all the trades; people of all trades and professions
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ, 证照 / 證照] professional certification; certificate
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 从业人员 / 從業人員] employee; person employed in a trade or profession
职业[zhí yè, ㄓˊ ㄧㄝˋ, 职业 / 職業] job occupation; profession
法人[fǎ rén, ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ, 法人] legal person (legal), i.e. entity as opposed to legal individual 自然人; lawyer; sb in the legal profession
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, 励害 / 勵害] professional; adept; skillful; proficient
业务素质[yè wù sù zhì, ㄧㄝˋ ˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 业务素质 / 業務素質] professional quality (in ideological education)
职业高尔夫球协会[Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 职业高尔夫球协会 / 職業高爾夫球協會] Professional Golfer's Association (PGA)
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, 胜任 / 勝任] qualified; competent (professionally); to be up to a task
自由职业[zì yóu zhí yè, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓˊ ㄧㄝˋ, 自由职业 / 自由職業] self-employed; profession

profession ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P)
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P)
従事[じゅうじ, juuji] (n,vs) (See 携わる) engaging; pursuing; following (e.g. profession or occupation); (P)
自由業[じゆうぎょう, jiyuugyou] (n) (See フリーランサー) self-employed profession (e.g. actor, artist); liberal profession
セミプロ[, semipuro] (adj-no) (abbr) semiprofessional
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade
ノンプロ[, nonpuro] (n,adj-no) (abbr) non-professional (wasei
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling
パチプロ[, pachipuro] (n) (abbr) professional pachinko player
プロ[, puro] (n,adj-no) professional; (P)
プロサッカー[, purosakka-] (n) professional soccer
プロスポーツ[, purosupo-tsu] (n) (abbr) professional sports
プロチーム[, purochi-mu] (n) professional team (usu. in sport); pro team
プロデビュー[, purodebyu-] (n) professional debut
プロバレエダンサー[, purobareedansa-] (n) (abbr) professional ballet dancer
プロボクシング[, purobokushingu] (n) pro boxing; professional boxing
プロレス[, puroresu] (n) (abbr) (See プロレスリング) professional wrestling; (P)
プロ意識[プロいしき, puro ishiki] (n) professionalism; professional awareness
プロ選手[プロせんしゅ, puro senshu] (n) professional player (sports); pro
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P)
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian
付け出し;付出し[つけだし, tsukedashi] (n) (1) bill; account; (2) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
口先(P);口さき[くちさき, kuchisaki] (n) (1) lip service; mere words; professions; (2) lips; mouth; snout; proboscis; (P)
同期生[どうきせい, doukisei] (n) (1) classmate; graduates in the same class; (2) wrestlers who began their professional careers in the same tournament (sumo)
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
噺家;咄家[はなしか, hanashika] (n) professional comic (rakugo) storyteller
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser
幕下付け出し;幕下付出し[まくしたつけだし, makushitatsukedashi] (n) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
教職[きょうしょく, kyoushoku] (n) (1) the teaching profession; (2) (in Christianity) education of laity
新弟子[しんでし, shindeshi] (n) newcomers in professional sumo
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj-na) (1) genuine; real; regular; normal; typical; standard; orthodox; (2) full-scale; full-blown; all-out; (3) full-fledged; professional; (P)
業とする[ぎょうとする, gyoutosuru] (exp,vs-i) to work at a profession; to pursue a vocation
殺し屋[ころしや, koroshiya] (n) professional killer; hit man
法曹[ほうそう, housou] (n) legal profession; lawyer; (P)
玄人気質[くろうとかたぎ, kuroutokatagi] (n) professionalism; the temperament of a professional
競輪選手[けいりんせんしゅ, keirinsenshu] (n) (See 競輪) (professional) keirin cyclist
職業教育[しょくぎょうきょういく, shokugyoukyouiku] (n) professional education; vocational training
職業集団[しょくぎょうしゅうだん, shokugyoushuudan] (n) occupational group; professional group; occupational cohort
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロフェショナル[ぷろふぇしょなる, purofeshonaru] professional
プロ版[プロはん, puro han] professional version
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional

profession ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีพครู[n. exp.] (āchīp khrū) EN: FR: profession d'enseignement [f]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsar) EN: freelance FR: indépendant [m] ; profession indépendante [f]
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling FR: occupation [f]
การผดุงครรภ์[n.] (kān phadung) EN: midwifery ; obstertrics FR: profession de sage-femme [f] ; obstétrique [f]
การแพทย์[n.] (kān phaēt) EN: medical profession ; medecine ; medication ; general practice ; family practice FR: médecine générale [f] ; médecine [f]
การประกอบอาชีพ[n. exp.] (kān prakøp ) EN: FR: exercice d'une profession [m]
การประกอบอาชีพอิสระ[n. exp.] (kān prakøp ) EN: FR: exercice d'une profession indépendante [m]
ครูบาอาจารย์[n. exp.] (khrū bā ājā) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher ; teaching profession FR:
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย[n. exp.] (lak wichāch) EN: principles of legal profession FR:
มีอาชีพ[v. exp.] (mī āchīp) EN: FR: exercer une profession ; avoir une occupation
ประกอบอาชีพ[v. exp.] (prakøp āchī) EN: earn a living ; make a living ; carry on an occupation ; carry out a trade ; carry out a profession FR: gagner sa vie ; exercer une profession ; pratiquer une profession
ประกอบอาชีพเกษตรกร[v. exp.] (prakøp āchī) EN: FR: exercer la profession d'agriculteur
ประกอบอาชีพแพทย์[v. exp.] (prakøp āchī) EN: work as a doctor ; practise medicine FR: exercer la profession de médecin ; pratiquer la médecine
ทำงานเป็น...[v. exp.] (tham ngān p) EN: work as FR: travailler comme ; travailler en tant que ; exercer le métier de ... ; exercer la profession de ...
วิชาชีพ[n.] (wichāchīp) EN: profession ; vocation ; occupation ; career FR: profession [f] ; occupation [f] ; gagne-pain [m]
วงการกฎหมาย[n. exp.] (wongkān kot) EN: legal profession FR:
วงการแพทย์[n. exp.] (wongkān pha) EN: medical profession FR: milieu médical [m]
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional ; career FR: professionnel
อาชีพนิยม[n. exp.] (āchīp niyom) EN: professionalism FR: professionnalisme [m]
อาชีว-[pref.] (āchīwa-) EN: vocational FR: professionnel
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuks) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
ชำนาญการ[X] (chamnān kān) EN: professional level FR:
ชำนาญการพิเศษ[n. exp.] (chamnān kān) EN: senior professional level FR:
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wi) EN: professional code of conduct FR:
การอาชีวศึกษา[n.] (kān āchīwas) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in law FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in cultural studies FR:
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khamwinitch) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion FR: rapport d'expert [m]
ความเป็นมืออาชีพ[n. exp.] (khwām pen m) EN: professionalism FR: professionnalisme [m]
ความเป็นวิชาชีพ[n. exp.] (khwām pen w) EN: professionalism FR:
กีฬาอาชีพ[n. exp.] (kīlā āchīp) EN: professional sport FR: sport professionnel [m]
กลุ่มอาชีพ[n. exp.] (klum āchīp) EN: occupational class ; professional group FR:
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt tha) EN: lawyers' professional etiquette FR:
มืออาชีพ[n. exp.] (meū āchīp) EN: professional ; experienced person FR: professionnel [m]
มือโปร[n.] (meūprō) EN: professional FR: professionnel [m] : pro [m] (fam.)
มือโปร[adj.] (meūprō) EN: professional FR: professionnel

profession ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufswahl {f}choice of occupation; choice of profession
Berufsunfähigkeit {f}inability to practise one's profession
Ärzteschaft {f}medical profession
Lehrberuf {m}teaching profession
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional
berufliche Weiterbildung {f}postgraduate professional education
Metier {n}profession; job
Profi {m}professional
professionell {adv}professionally
professionell; beruflich {adv}professionally
Bekenntnis {n} (zu)profession (to)
Ärztekammer {f}professional body of doctors
Berufserfahrung {f}professional experience
Berufsgenossenschaft {f}professional association; trade association
Fachkompetenz {f}professional competence
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical
Jägermeister {m}professional hunter
Kunstfehler {m}professional blunder
betriebsblind {adj}professionally blinkered
Zeugmacher {m} (alter Beruf)tool maker; harness maker (old profession)
Fachverband {m}trade association; professional association

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profession
Back to top