ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

communicating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *communicating*, -communicating-

communicating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旗语[qí yǔ, ㄑㄧˊ ㄩˇ, 旗语 / 旗語] signal flags (for communicating between ships or army units); semaphore
相通[xiāng tōng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥ, 相通] interlinked; connected; communicating; in communication; accommodating

communicating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノミュニケーション[, nomyunike-shon] (n) (from のみ and コミュニケーション) communicating while drinking

communicating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแจ้งข่าวร้าย[n. exp.] (kān jaēng k) EN: communicating bad news FR:

communicating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunikationsschwierigkeit {f}difficulty in communicating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า communicating
Back to top