ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhibit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhibit*, -exhibit-

exhibit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhibit (n.) ของที่แสดง See also: ของที่นำมาแสดง
exhibit (vi.) จัดแสดง See also: แสดง, โชว์ Syn. display, present, show
exhibit (vt.) จัดแสดง See also: แสดง, โชว์ Syn. display, present, show
exhibit (vt.) แสดงให้เห็น
exhibit (n.) หลักฐาน See also: หลักฐานที่นำมาแสดงในศาล Syn. evidence, proof
exhibition (n.) งานแสดง (ศิลปะ) See also: นิทรรศการ (ศิลปะ) Syn. display, presentation, showing
exhibition (n.) สิ่งของที่นำมาแสดง See also: สิ่งที่นำมาแสดง
exhibitionist (n.) ผู้ที่ชอบเรียกร้องความสนใจ
exhibitive (adj.) ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ) Syn. demostrating, displaying
English-Thai: HOPE Dictionary
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศการ,ออกแสดง,อธิบาย,แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ,สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor,exhibiter n., Syn. display
exhibition(เอกซะบิช'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดงนิทรรศการ,งานมหกรรม,ผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงออก,ทุนการศึกษา., Syn. presentation
exhibitionist(เอคซะบิเชิน' นิสทฺ) n. ผู้ชอบแสดงออก,ผู้ชอบอวด,ผู้ชอบอวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตนแก่ผู้อื่น., See also: exhibitionistic adj.
exhibitive(เอคซิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ซึ่งเป็นการโอ้อวด.
English-Thai: Nontri Dictionary
exhibit(n) ของประกวด,การแสดงออก,นิทรรศการ
exhibition(n) การแสดง,การแสดงนิทรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exhibit๑. เอกสารหรือสิ่งที่แสดงในศาล๒. ของกลาง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibitionการแสดง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhibit boothsบูธนิทรรศการ [TU Subject Heading]
Exhibitionนิทรรศการ,การจัดนิทรรศการ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของกลาง (n.) exhibit See also: property in dispute, common property in dispute, stolen property Syn. หลักฐาน
จัดแสดง (v.) exhibit See also: show Syn. แสดง, จัดโชว์
จัดโชว์ (v.) exhibit See also: show Syn. แสดง
หลักฐาน (n.) exhibit See also: property in dispute, common property in dispute, stolen property
งานนิทรรศการ (n.) exhibition See also: exhibit, presentation Syn. นิทรรศการ
งานแสดง (n.) exhibition See also: demonstration, display, show, exposition
งานแสดงนิทรรศการ (n.) exhibition Syn. งานนิทรรศการ
นิทรรศการ (n.) exhibition See also: exhibit, presentation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've just got to get the exhibit officer in there first.เราต้องให้เจ้าหน้าที่ เก็บหลักฐานเข้าไปดูก่อน
Thiss exhibit "a" why you don't let women work in the military the police force and especially inside a male prison, 'cause look what you get.นั่นเป็นสาเหตุว่า ทำไมนายไม่ควรให้ผู้หญิงมาทำงานในกองทัพ กรมตำรวจ และโดยเฉพาะในเรือนจำชาย เพราะอะไรนายก็ดูเอา
Paul, please exhibit to the audience the fine artifact.พอล โชว์ศิลปะชั้นงามให้ผู้ชมดูหน่อยซิ
He brought the body all the way out here to exhibit it.เขาหิ้วศพจากตรงนี้ เพื่อที่จะทำงานอดิเรกเขา
He'd checked out the best places to exhibit the bodies.เขามองหาสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการฆาตรกรรม
He had checked out the best places to exhibit the bodies.เขาได้ตรวจสอบสถานที่ๆน่าจะพบศพมากที่สุด
We just got back from that exhibit of those plasticized human cadavers.เราพึ่งกลับจากงานแสดงซากศพมนุษย์ปั้น
The visitor centre has an exhibit on that's really supposed to be...ศูนย์การจัดงานแสดงให้เข้าไปชม งานนั่นสมควรที่จะต้องไปจริงๆ...
Please mark this as Exhibit 19.ช่วยดูเอกสารที่ 19 นี่ด้วยคะ
You can go into any Sumerian exhibit and see what I am about to tell youคุณสามารถไปที่ มีการจัดแสดงซูเมเรี่ยน และพบอะไรที่ผม ได้บอกคุณ.
Mr. Mayer, generally, when kids exhibit this type of behavior, there's a problem.คุณเมเยอร์ครับ ปกติแล้ว ถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมแบบนี้ แสดงว่ากำลังมีปัญหา
Jenny said something about Going to an exhibit at the fashion institute,เจนนี่บอกว่าจะไปงานนิทรรศการที่โรงเรียนสอนแฟชั่น

exhibit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证物[zhèng wù, ㄓㄥˋ ˋ, 证物 / 證物] exhibit (legal)
个展[gè zhǎn, ㄍㄜˋ ㄓㄢˇ, 个展 / 個展] a one-person exhibition
陈列[chén liè, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄝˋ, 陈列 / 陳列] display; exhibit
展室[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, 展室] exhibition room
展台[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, 展台 / 展臺] exhibition case; display case
展览会[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, 展览会 / 展覽會] exhibition; show
展览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, 展览馆 / 展覽館] exhibition hall
热身赛[rè shēn sài, ㄖㄜˋ ㄕㄣ ㄙㄞˋ, 热身赛 / 熱身賽] exhibition game
出洋相[chū yáng xiàng, ㄔㄨ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 出洋相] make an exhibition of oneself
穆索尔斯基[Mù suǒ ěr sī jī, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, 穆索尔斯基 / 穆索爾斯基] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition
熊猫馆[xióng māo guǎn, ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ ㄍㄨㄢˇ, 熊猫馆 / 熊貓館] panda exhibition hall
[chén, ㄔㄣˊ, 陈 / 陳] arrange; exhibit; narrate; tell; old; stale; to state; to display; to explain
展销会[zhǎn xiāo huì, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 展销会 / 展銷會] trade fair; sales exhibition

exhibit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキジビション;エキシビション[, ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match
オープン戦[オープンせん, o-pun sen] (n) exhibition game (baseball); open game; (P)
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
ビエンナーレ[, bienna-re] (n) biennale (biennial art exhibition) (ita
個人展[こじんてん, kojinten] (n) one-man exhibition; one-man show
個展[こてん, koten] (n) one-man exhibition; one-woman exhibition; (P)
公演[こうえん, kouen] (n,vs) (1) public performance; (2) sumo exhibition in a foreign country; (P)
公開[こうかい, koukai] (n,vs,adj-no) open to the public; exhibit; (P)
古書展[こしょてん, koshoten] (n) exhibition of rare (old, antiquarian) books
官展[かんてん, kanten] (n) exhibition sponsored by the government
展示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale
展覧会に出す[てんらんかいにだす, tenrankainidasu] (exp,v5s) to send to an exhibition
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony
搬入日[はんにゅうび, hannyuubi] (n) days (period) (designated) for the seeding in of exhibits
文展[ぶんてん, bunten] (n) (abbr) (See 文部省美術展覧会・もんぶしょうびじゅつてんらんかい) Bunten exhibition; art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
文部省美術展覧会[もんぶしょうびじゅつてんらんかい, monbushoubijutsutenrankai] (n) (See 文展・ぶんてん) Bunten exhibition; annual art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
日展[にってん, nitten] (n) (abbr) (See 日本美術展覧会・にほんびじゅつてんらんかい) Japan Fine Arts Exhibition; JFAE; Nitten Exhibition
日本美術展覧会[にほんびじゅつてんらんかい, nihonbijutsutenrankai] (n) (See 日展) Japan Fine Arts Exhibition
絵の展覧会[えのてんらんかい, enotenrankai] (n) art exhibition
退任展[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement
開催[かいさい, kaisai] (n,vs) holding a meeting; open an exhibition; (P)
露出狂[ろしゅつきょう, roshutsukyou] (n) exhibitionist; flasher

exhibit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดแสดง[v. exp.] (jat sadaēng) EN: exhibit FR: exposer
จัดแสดง[v. exp.] (jat sadaēng) EN: exhibit FR:
กะดี๊กะด๊า[v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited FR:
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: exhibit ; property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit FR:
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble FR:
นำเสนอ[v. exp.] (nam sanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display ; propose ; hand FR: présenter ; montrer
พยานวัตถุ[n.] (phayānwatth) EN: material evidence ; piece of evidence ; physical evidence ; exhibit FR: preuve matérielle [f]
แสดงออก[v.] (sadaēng-øk) EN: show ; demonsrate ; exhibit ; expose ; express (one's feelings) FR: montrer ; exprimer
แสดงท่าทาง[v. exp.] (sadaēng thā) EN: appear ; show ; exhibit FR: apparaître ; se montrer
สำแดง[v.] (samdaēng) EN: show ; exhibit ; manifest ; display ; demonstrate ; indicate FR: montrer ; exposer
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sada) EN: exhibition hall FR: salle d'exposition [f]
งานนิทรรศการ[n. exp.] (ngān nithat) EN: exhibition FR:
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition ; performance FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
งานแสดงนิทรรศการ[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition FR: exposition [f]
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: trade fair ; trade show ; expo ; exhibition FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m] ; expo [f] (abrév. - fam.)
งานแสดงตราไปรษณียากร[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: philatelic exhibition FR: exposition philatélique [f]
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m] ; salon [m]
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nithatsakān) EN: science exhibition FR: exposition scientifique [f]
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค[org.] (Sūn Nithats) EN: Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) FR:
ศูนย์แสดงสินค้า[n. exp.] (sūn sadaēng) EN: exhibition center FR:

exhibit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Bücherausstellung {f}book exhibition
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten
Ausstellungsgelände {n}exhibition area
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations
Ausstellungsraum {m}exhibition space
Ausstellungsversicherung {f}exhibition insurance
Ausstellungswände {f}exhibition walls
Gemäldeausstellung {f}exhibition of paintings
Messeordnung {f}exhibition regulations
Messezentrum {n}exhibition centre
Schauobjekt {n}exhibition object
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space
Ausstellerverzeichnis {n}list of exhibitors
Ausstellungsbeginn {m}start of the exhibition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhibit
Back to top