ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

art

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *art*, -art-

art ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
art (n.) ความสามารถ See also: ทักษะ Syn. skill, craft
art (n.) ทักษะทางศิลปะ
art (adj.) ที่เกี่ยวกับงานศิลป์
art (n.) ผลงานทางศิลปะ See also: ศิลปกรรม, งานศิลปะ, งานศิลป์ Syn. artwork, creation, masterpiece
art (n.) ศิลป์ See also: ศิลป
arterial (adj.) เกี่ยวกับเส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ
artery (n.) เส้นทางหลัก Syn. highway, main road
artery (n.) เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง
artesian well (n.) บ่อน้ำบาดาล
artful (adj.) ฉลาด See also: เก่ง, มีทักษะ, ชำนาญ Syn. clever, skillful
artful (adj.) มีเล่ห์เหลี่ยม See also: เต็มไปด้วยเล่ห์ Syn. crafty
artfulness (n.) ความมีทักษะ Syn. art, craft
artfulness statesmanship (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact Ops. tactlessness, crudeness
arthritic (adj.) เกี่ยวกับโรคปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ See also: เกี่ยวกับโรคไขข้ออักเสบ Syn. gouty
arthritis (n.) ภาวะข้อต่ออักเสบ Syn. inflammation of a joint
article (n.) ข้อย่อย See also: ข้อ, มาตรา, อนุมาตรา Syn. section, portion
article (n.) คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ
article (vt.) ทำสัญญา See also: ทำข้อตกลงกัน, ผูกมัดด้วยข้อตกลง
article (n.) บทความ Syn. essay, editorial, item
article (n.) สิ่งของ See also: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ Syn. item, object, substance
article of faith (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. strong belief
articles (n.) ของใช้
articular (adj.) เกี่ยกับข้อต่อ
articulate (adj.) ชัดเจน Syn. clear
articulate (vi.) เชื่อมต่อ See also: ประกบ Syn. join, fit together, combine
articulate (vt.) เชื่อมต่อ See also: ประกบ
articulate (adj.) ที่เกิดจากคำที่มีความหมาย
articulate (adj.) ที่มีส่วนเชื่อมต่อ Syn. jointed
articulate (vt.) พูดเสียงดังชัดเจน
articulate (vi.) พูดเสียงดังชัดเจน Syn. enunciate, pronounce
articulate (adj.) สามารถพูดได้
articulate (vi.) สื่อสาร
articulated (adj.) ที่ใช้คำพูด See also: ที่ประกอบด้วยคำพูด Syn. oral, vocal, vocalized Ops. unvoiced, unexpressed, unsaid
articulated (adj.) ซึ่งมีเสียงก้อง See also: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง Syn. vocalized Ops. unvoiced, voiceless
articulately (adv.) อย่างชัดถ้อยชัดคำ Syn. clearly, loudly
articulation (n.) การออกเสียง See also: การออกสำเนียง Syn. utterance
articulation (n.) เสียงที่เปล่งออกมา
artifact (n.) วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)
artifice (n.) กลอุบาย See also: ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลยุทธ์, กลวิธี Syn. trick, wile
artifice (n.) ทักษะ Syn. skill, ingenuity
English-Thai: HOPE Dictionary
art 1(อาร์ทฺ) v. กริยาปัจจุบันของ be บุรุษที่ 2 ใช้กับ thou
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย
art.abbr. article, artillery, artist
artefact(อาร์ท'ทีแฟคทฺ) n. = artifact
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
artemisia(อาร์ที่มี'เซีย) n. พืชจำพวกหนึ่ง
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
arteritis(อาร์เทอไร'ทิส) n. ภาวะเส้นโลหิตแดงอักเสบ (inflammation of an artery)
artery(อาร์'เทอรี) n. เส้นโลหิตแดง,หลอดโลหิตแดง,ทางสำคัญ, Syn. main channel)
artesian well(อาร์ที'เชียน-) n. บ่อน้ำบาดาล
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
arthritis(อาร์ไธร'ทิส) n. ข้อต่ออักเสบ.
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
articular(อาร์ทิค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับข้อต่อ
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
articulator(อาร์ทิค'คิวเลเทอะ) n. ผู้ที่พูดหรือออกเสียงได้ชัดเจน,สิ่งที่มีเสียงที่ชัดเจน, อวัยวะที่ใช้สำหรับพูด (เช่น ลิ้น,ริมฝีปาก)
artifact(อาร์'ทิแฟคทฺ) n.,สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน,สิ่งประดิษฐ์,ส่วนที่เทียม. -artifactitious adj., Syn. artifact, invention, contrivance
artifice(อาร์'ทิฟิส) n. อุบาย,เล่ห์,ความชำนาญ
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
artificial respirationการช่วยทำให้หายใจโดยเป่าอากาศเข้าและดันอากาศให้ออกจากปอด
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist)
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist)
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
artiste(อาร์ทีสทฺ') n. นักศิลปะ (โดยเฉพาะนักแสดง), Syn. artist)
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
artistry(อาร์'ทิสทรี) n. ลักษณะศิลปะ,คุณภาพของศิลปะ,ผลของศิลปะ,ศิลปะกรรม
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
arts and craftsศิลปะหัตถกรรม
artwork(อาร์ท'เวิร์ด) n. งานด้านศิลปะ
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ
English-Thai: Nontri Dictionary
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
ARTESIAN artesian well(n) บ่อบาดาล
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
arthritis(n) ข้อต่ออักเสบ
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม
articulate(adj) ที่ติดต่อกัน,ที่เป็นข้อ,ที่เป็นปล้อง
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
artศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artefact; artifactสิ่งประดิษฐ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arterial pressureความดันเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteriosclerosis, cerebralภาวะหลอดเลือดสมองแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteritisหลอดเลือดแดงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteryหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artesian wellบ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arthritisข้ออักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articleข้อ, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articular-ข้อ(ต่อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articulateเป็นข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
articulationการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulatorฐานกรณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
artifact; artefact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial abortionการทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial inseminationการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artificial respirationการช่วยหายใจ, การผายปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artisanช่างศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artistศิลปิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artistic anatomyกายวิภาคทางศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artworkงานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artศิลปะ [TU Subject Heading]
Art, Cameroonศิลปะแคเมอรูน [TU Subject Heading]
Art, Luxembourgศิลปะลักเซมเบิร์ก [TU Subject Heading]
Artefactเงาแปลกปลอม, เงาอื่นที่ไม่ต้องการ, ผลที่ไม่พึงประสงค์ [การแพทย์]
Artemisia Vulgarisผงโกฏฐ์จุฬาลำพา [การแพทย์]
Arterial Arcadeโค้งหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง [TU Subject Heading]
Arteritisหลอดเลือดแดงอักเสบ, การอักเสบของผนังหลอดเลือด, เส้นเลือดอักเสบ [การแพทย์]
arteryหลอดเลือดอาร์เตอรี่, หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
artesian wellartesian well, บ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Arthritisข้ออักเสบ [TU Subject Heading]
Articlesบทความ [การแพทย์]
Articular Bony Surfaceกระดูกผิวข้อ [การแพทย์]
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Articulatorsเครื่องยึดสบฟัน [การแพทย์]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Artificialคนทำให้เกิดขึ้น [การแพทย์]
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial respirationการผายปอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artilleryปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Artisansช่างฝีมือ [TU Subject Heading]
Artistic performanceงานศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils Syn. พิธีครอบครู
ธนุรเวท (n.) science or art of archery Syn. วิชายิงธนู, ธนู, ธวิทยา
ธนุรเวท (n.) science or art of archery Syn. วิชายิงธนู
ธวิทยา (n.) science or art of archery Syn. วิชายิงธนู, ธนู
พิธีครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils
วิชายิงธนู (n.) science or art of archery Syn. ธนู, ธวิทยา
วิชายิงธนู (n.) science or art of archery
แม่ไม้ (n.) martial art of Thai boxing See also: Muay Thai art
งานศิลปะ (n.) art
ศิลป (n.) art
ศิลป (n.) art See also: arts, artistic work, craft
ศิลป (n.) art See also: arts, artistic work, craft Syn. ศิลป์
ศิลปะ (n.) art Syn. ศิลป์
ศิลปะ (n.) art See also: arts, artistic work, craft Syn. ศิลป, ศิลป์
ศิลป์ (n.) art Syn. ศิลป
ศิลป์ (n.) art See also: arts, artistic work, craft Syn. ศิลป
ศิลปวัฒนธรรม (n.) art and cultural
ศิลปนิยม (n.) art appreciation
วงการศิลปะ (n.) art circles See also: creative circles Syn. แวดวงศิลปะ
แวดวงศิลปะ (n.) art circles See also: creative circles
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's a good art gallery on Eight Streetมีหอศิลป์ที่ดีแห่งหนึ่งที่ถนนแปด
I started school at the age of 6ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
It is a good job to start withมันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
I've gotta be part of thisฉันต้องเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้
You're starting early todayวันนี้คุณเริ่มต้นแต่เช้าเลยนะ
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
But my heart is too wildแต่หัวใจฉันมันช่างดื้อด้านเหลือเกิน
Just follow your heartแค่ทำตามหัวใจของคุณ
Who on earth wants to talk to youใครหน้าไหนในโลกอยากพูดกับคุณ
Somebody told my boss I have a part-time jobบางคนบอกกับเจ้านายของฉันว่าฉันทำงานนอกเวลา
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
The feast will be starting in five minutesงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในอีก 5 นาที
If you will excuse me, I need to get startedขอตัวด้วย ฉันจำเป็นต้องเริ่มต้นแล้ว
You have to start thinking about your futureเธอต้องเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับอนาคตของตนแล้วนะ
When do I start working?ฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่?
I'm smart and hard-workingฉันฉลาดและทำงานหนัก
Just under the departure sign thanksตรงใต้ป้ายออกเดินทางนั่นค่ะ ขอบคุณมาก
He was a great artistเขาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
Your article is not good enoughบทความของคุณไม่ดีพอ
Just one cartonแค่หนึ่งซอง
I'm tired and you'd better start back homeฉันเหนื่อยและคุณก็ควรจะกลับบ้านไปได้แล้ว
But I don’t know where to startแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
Don't start this again!อย่าได้เริ่มเรื่องนี้อีก
Somebody told my boss I have a part-time jobใครบางคนบอกหัวหน้าฉันว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์
We could have a partyพวกเราควรจะจัดปาร์ตี้นะ
We'll have our first anniversary partyพวกเราจะจัดปาร์ตีฉลองครบรอบหนึ่งปี
Let's get startedมาเริ่มต้นกันเถอะ
Everybody enjoyed themselves at the partyทุกคนต่างก็สนุกสนานที่งานปาร์ตี้
She won't allow a party in this houseเธอไม่ยอมให้มีปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
She won't allow us to have a partyเธอจะไม่ปล่อยให้เราจัดปาร์ตี้
You're smart enough to know thatคุณฉลาดพอที่จะรู้เรื่องนั้น
It’s the smartest thing you could doนี่คือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คุณควรทำ
You're smart enough to know thatคุณฉลาดพอที่จะทราบเรื่องนั้น
My dad died of a heart attackพ่อฉันเสียชีวิตจากหัวใจวาย
I'm starting to doubt your resolve!ฉันกำลังสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณ
I haven't been to a party by myself in a long timeฉันไม่เคยไปงานปาร์ตี้ด้วยตนเองนานแล้ว
Here comes my favorite partมาแล้วส่วนที่ฉันชอบมากที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. "พระบิดาของเราที่ศิลปะใน สวรรค์ สักการะบูชาเป็นชื่อของเจ้า
I owe my introduction to the art of war to my instructors at No.212 OCTU.อาจารย์ของฉันที่ 212 โอซีทียู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Their knowledge of the art of the occult gives them tremendous powers.ความรู้ในทางไสยศาสตร์ ทำให้พวกเขามีพลังอำนาจมาก.
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me.วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า.
Master, why don't you snatch The Art of Jade Maiden back?อาจารย์, ทำไมท่านไม่ไปทวงคัมภีร์สาวหยกคืนมา?
Fair maiden. Thank goodness thou art safe at last.โอ สาวน้อย ขอบคุณพระเจ้า ในที่สุดเราก็เจอท่าน
You made me an art collector.คุณทำให้ฉันเป็นนักสะสมศิลปะ เขาคือคนใหม่ มีพรสวรรค์มาก
We have the still life art class. We got volleyball and croquet.เรายังมีสอนงานศิลป แล้วก็มี วอลเล่บอล กับ เกมส์ตีบอล
I know the Brunwalds are famous art collectors.ฉันรู้ว่า บลูนวาลดส์ เป็นคนสะสมงานศิลปที่มีชื่อเสียง.
But you must never stop practicing the art of ninja the art of invisibility.แต่คุณต้องไม่เคยหยุดการฝึกศิลปะของนินจา ... ... ศิลปะการล่องหน
Before that time, I was a pet of my master Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the secret art of ninja.ก่อนที่เวลานั้นผมเป็นสัตว์เลี้ยงของโยชิโทของฉัน ... ... เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเขาออกจากกรงของฉัน ... ... และการเรียนรู้ศิลปะความลับของนินจา
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ...

art ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可操作的艺术[kě cāo zuò de yì shù, ㄎㄜˇ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄕㄨˋ, 可操作的艺术 / 可操作的藝術] the art of the possible (Bismarck on politics)
巴罗克[bā luó kè, ㄅㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄎㄜˋ, 巴罗克 / 巴羅克] baroque (period in western art history)
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
综艺[zōng yì, ㄗㄨㄥ ㄧˋ, 综艺 / 綜藝] Comprehensive or assorted art and literature
说书[shuō shū, ㄕㄨㄛ ㄕㄨ, 说书 / 說書] folk art consisting of story-telling to music
司马穰苴[Sī mǎ Ráng jū, ㄙ ㄇㄚˇ ㄖㄤˊ ㄐㄩ, 司马穰苴 / 司馬穰苴] Sīmǎ Rángjū, strategist of Qí 齊國|齐国, dates unknown (c. 800 BC), author of Sīmǎ's Art of war 司馬法|司马法
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, 孙子 / 孫子] Sun Wu 孫武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ˇ, 孙武 / 孫武] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ˇ ㄗˇ, 孙武子 / 孫武子] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
粗劣作品[cū liè zuò pǐn, ㄘㄨ ㄌㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 粗劣作品] kitsch, vulgar art, art in bad taste
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, 知彼知己,百战不殆 / 知彼知己,百戰不殆] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War).
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 平话 / 平話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 评话 / 評話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
格调[gé diào, ㄍㄜˊ ㄉㄧㄠˋ, 格调 / 格調] style (of art or literature); form; one's work style; moral character
琴书[qín shū, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄨ, 琴书 / 琴書] traditional art form, consisting of sung story telling with musical accompaniment
庸俗作品[yōng sú zuò pǐn, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 庸俗作品] vulgar art, art in bad taste, kitsch
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, 中共] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc)
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part
加速器[jiā sù qì, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 加速器] accelerator (computing); particle accelerator
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
实职[shí zhí, ㄕˊ ㄓˊ, 实职 / 實職] active participation
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 做作] affected; artificial
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 情场 / 情場] affairs of the heart; mutual relationship
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
患处[huàn chù, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄨˋ, 患处 / 患處] afflicted part
候机厅[hòu jī tīng, ㄏㄡˋ ㄐㄧ ㄊㄧㄥ, 候机厅 / 候機廳] airport departure terminal
候机楼[hòu jī lóu, ㄏㄡˋ ㄐㄧ ㄌㄡˊ, 候机楼 / 候機樓] airport departure terminal
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 灵 / 靈] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence
碱土金属[jiǎn tǔ jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱土金属 / 鹼土金屬] alkaline earth (i.e. beryllium Be 鈹|铍, magnesium Mg 鎂|镁, calcium Ca 鈣|钙, strontium Sr 鍶|锶, barium Ba 鋇|钡 and radium Ra 鐳|镭)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 缽] alms bowl; small earthenware basin
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, 对口 / 對口] alternate dialog (comic, musical etc); repartee

art ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートガラス[, a-togarasu] (n) art glass
アートギャラリー[, a-togyarari-] (n) art gallery
アートシアター[, a-toshiata-] (n) art theater; art theatre
アートスーパバイザ[, a-tosu-pabaiza] (n) art supervisor
アートスタジオ[, a-tosutajio] (n) art studio
アートディレクター[, a-todeirekuta-] (n) art director
アートフォトグラフィー[, a-tofotogurafi-] (n) art photography
アート紙[アートし, a-to shi] (n) coated paper; art paper
アールヌーボー;アールヌーヴォー[, a-runu-bo-; a-runu-vo-] (n) art nouveau (fre
アトリエ巡り[アトリエめぐり, atorie meguri] (n) art studio visits
アブストラクトアート[, abusutorakutoa-to] (n) abstract art
アプロプリエーションアート[, apuropurie-shon'a-to] (n) appropriation art
ウッドストックフェスティバル[, uddosutokkufesuteibaru] (n) Woodstock Music and Art Festival (1969)
オップアート[, oppua-to] (n) op art; optical art
オプアート[, opua-to] (n) op art; optical art
オプティカルアート[, oputeikarua-to] (n) optical art
オリエント美術[オリエントびじゅつ, oriento bijutsu] (n) Oriental art
キネティックアート[, kineteikkua-to] (n) kinetic art
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P)
ギリシャ美術;ギリシア美術[ギリシャびじゅつ(ギリシャ美術);ギリシアびじゅつ(ギリシア美術), girisha bijutsu ( girisha bijutsu ); girishia bijutsu ( girishia bijutsu )] (n) Greek art
クリップアート[, kurippua-to] (n) {comp} clip art
コマーシャルアート[, koma-sharua-to] (n) commercial art
コンセプチュアルアート[, konsepuchuarua-to] (n) conceptual art
コンセプトアート[, konseputoa-to] (n) (abbr) conceptual art
ジャンクアート[, jankua-to] (n) junk art
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear)
デコトラ[, dekotora] (n) decorated truck; art truck
パフォーマンスアート[, pafo-mansua-to] (n) performance art
ビエンナーレ[, bienna-re] (n) biennale (biennial art exhibition) (ita
フォークアート[, fo-kua-to] (n) folk art
プリミティブアート[, purimiteibua-to] (n) primitive art
ボタニカルアート[, botanikarua-to] (n) botanical art
マス(P);マッス[, masu (P); massu] (n) (1) (usu. in art contexts) mass; (2) (マス only) (col) (abbr) (See マスターベーション) masturbation; (P)
中国拳法[ちゅうごくけんぽう, chuugokukenpou] (n) Chinese martial art
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill)
体術;體術[たいじゅつ, taijutsu] (n) classical form of martial art
保身術[ほしんじゅつ, hoshinjutsu] (n) art of self-protection
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
免許皆伝[めんきょかいでん, menkyokaiden] (n) possessing full mastery of an art (e.g. Judo); initiation into the secrets (e.g. of an art); full mastership
出世作[しゅっせさく, shussesaku] (n) work of art or literature that brings fame
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クリップアート[くりっぷあーと, kurippua-to] clip art
研究展望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] state of the art report
アース[あーす, a-su] ground, earth
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アーティクル[あーていくる, a-teikuru] article
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge
グラフ[ぐらふ, gurafu] graph, chart
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up
シムアース[しむあーす, shimua-su] SIMEARTH
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk
スタートビット[すたーとびっと, suta-tobitto] start bit
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] start signal
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part
スマートカード[すまーとかーど, suma-toka-do] smart card
スマートドライブ[すまーとどらいぶ, suma-todoraibu] SMARTDRV
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart
データマート[でーたまーと, de-tama-to] datamart
テープカートリッジ[てーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge
ディスクカートリッジ[でいすくかーとりっじ, deisukuka-torijji] disk cartridge
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX)
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge
ニュース記事[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article
ネットワーク図[ネットワークず, nettowa-ku zu] network chart
パーツ[ぱーつ, pa-tsu] parts (as in computer parts)
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content
フローチャート[ふろーちゃーと, furo-cha-to] flow chart
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
一部[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part
参加[さんか, sanka] Thai: การเข้าร่วม English: participation (vs)
商品[しょうひん, shouhin] Thai: สินค้า English: article of commerce
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)
小物[こもの, komono] Thai: ของจุกจิก ชิ้นเล็ก ๆ English: small articles
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: มีส่วนร่วมในกิจกรรม English: to take part
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner
[か, ka] Thai: แผนก English: department
立ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start
開始[かいし, kaishi] Thai: เริ่ม English: start

art ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt = ) EN: arts ; liberal arts ; literature ; art of letters FR: littérature [f]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinl) EN: world of art FR: monde des arts [m]
อาร์ต = อ๊าร์ต[n.] (āt) EN: art paper FR:
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์[n. exp.] (bannāthikān) EN: art director FR:
ดิรัจฉานวิชา[n. exp.] (diratchān w) EN: low art FR:
ฝ่ายศิลป์[adj.] (fāi sin) EN: art FR:
ห้องแสดงภาพ[n. exp.] (hǿng sadaēn) EN: art gallery FR:
ห้องศิลปะ[n. exp.] (hǿng sinlap) EN: art studio ; art room FR:
หอศิลป์[n. exp.] (høsin) EN: art gallery FR: galerie d'art [f]
หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ; หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงคราม[n. prop.] (Høsin Lae P) EN: Art Gallery & War Museum FR:
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[org.] (Hø Sinlapa ) EN: Bangkok Art & Culture Centre FR:
จิตรกรรมภูมิทัศน์[n. exp.] (jittrakam p) EN: landscape art FR:
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
การบำบัดด้วยศิลปะ[n. exp.] (kān bambat ) EN: art therapy FR:
การช่าง[n.] (kān chāng) EN: craft ; art FR: artisanat [m]
การวิจารณ์งานศิลปะ[n. exp.] (kān wijān n) EN: art criticism FR: critique d'art [f]
คัดลายมือ[v.] (khatlāimeū) EN: practice penmanship ; practise the art of writing by hand FR:
คัดไทย[X] (khatthai) EN: practice Thai penmanship ; practise the art of writing Thai by hand FR:
ครอบครู[n.] (khrøpkhrū) EN: Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils ; [ceremony performed by a venerated artist of admission to the art] FR:
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f] ; art [m]
กระบี่กระบอง[n.] (krabīkrabøn) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art FR: krabi krabong [m]
กระดาษอาร์ต[n. exp.] (kradāt āt) EN: coated paper ; art paper FR: papier couché [m]
กระหนก[n.] (kranok) EN: running scroll design ; characteristic Thai design in decorative art resembling tongues of flame FR:
เลขนศิลป์[n.] (lēkhanasin) EN: graphic design ; graphic art FR:
แม่ไม้[n. exp.] (maē māi) EN: basic moves in the art of self-defense FR:
แม่ไม้มวยไทย[n. exp.] (maē māi mūa) EN: Thai boxing basic techniques ; basic moves in the art of self-defense FR: techniques de boxe thaïe [fpl] ; techniques de boxe thailandaise [fpl]
ไม้ดัด[n.] (māidat) EN: topiary FR: art topiaire [m]
โมเดิร์นอาร์ต = โมเดิร์น อาร์ท[n. exp.] (modoēn āt) EN: modern art FR: art moderne [m]
นายช่างศิลปกรรม[n. exp.] (nāi chāng s) EN: art technician FR:
นฤมิตกรรม[n.] (nareumittak) EN: creative art FR:
นาฏศิลป์[n.] (nāttasin) EN: theatrical arts ; performing arts ; dancing art ; dance ; dramatic arts ; drama FR:
นาฏยศาสตร์[n.] (nāttayasāt) EN: theatrical dance art FR:
งานฝีมือ[n.] (ngān fīmeū) EN: handicraft ; craft ; art FR: artisanat [m] ; art [m]
งานศิลปะ[n. exp.] (ngān sinlap) EN: art FR: œuvre d'art [f]
งานศิลปกรรม[n. exp.] (ngān sinlap) EN: art work FR:
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิเทศศิลป์[n. exp.] (nithēt sin) EN: visual communication art FR:
องค์ประกอบศิลป์[n. exp.] (ongprakøp s) EN: composition of art FR:

art ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antike {f} [hist.] | in der Antike | die Kunst der Antikeantiquity | in ancient times | the art of the ancient world
Boysenbeere {f}; eine Art Brombeere [bot.]boysenberry
Kampfsport {m}competitive sport; martial art
Beschreibung {f}; Art
Dramatik {f}dramatic art
Schauspielkunst {f}dramatic art
Zauberkunst {f}magic art
Malerei {f}painting; art of painting
Mimik {f}mimic; mimic art
Mode {f}; Art und Weise
Kunstdenkmal {n}monument of art
Tonkunst {f}musical art
Artothek {f}picture lending library; art lending library
Wertpapier {n} | gängiges Wertpapier | mündelsichere Wertpapiere | Inhaber eines Wertpapiers | Art des Wertpapierssecurity paper | marketable security | gilt-edged securities | holder of a security | kind of security
Sorte {f}; Art
Jugendstil {m} [arch.]Jugendstil; art nouveau
Toddy {m}; eine Art Grog; Palmwein
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Abmeldung {f}notice of departure
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Anlaufzeit {f}; Startzeit
Zubehörteil {m}accessory part
Buchhaltung {f}accounting department
Herzas {n} (Kartenspiel)ace of hearts
Feuerprobe {f}; harte Prüfung
Funktionsdiagramm {m}action chart
Aktive {m,f}; Aktiveractive participant
Adenom {n}; gutartige Geschwulst
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel
angrenzend; anstoßend; benachbart {adj} | benachbarte Staatenadjoining | adjoining states
Verwaltung {f}administration department
Eintrittskarte {f}; Einlasskarte
Affektiertheit {f}artificialness
Afrikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]African Darter
Geschädigte {m,f}; Geschädigteraggrieved party
voraus; vorwärts; voran {adv} | genau vorwärtsahead | dead ahead
Partikelreinheitsklassen {pl} der Luftairborne particulate cleanliness class
Schwebstoff-Partikel {n}airborne particle
Abflughafen {m}airport of departure; departure airport

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า art
Back to top