ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

function

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *function*, -function-

function ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
function (n.) การทำงาน See also: การทำหน้าที่, การปฏิบัติหน้าที่ Syn. operation, performance, working
function (n.) หน้าที่ See also: บทบาท
function (vt.) ทำงาน See also: ทำหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่
function (n.) ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น มีสัญลักษณ์คือ f
function word (n.) คำบุพบท Syn. conjunctive word, copulative element
functional (adj.) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ See also: ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง Syn. practical, pragmatic, utilitarian
functional (adj.) ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้
functional (adj.) เกี่ยวกับการทำงาน See also: เกี่ยวกับการทำหน้าที่
functionally (adv.) โดยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ See also: โดยสามารถนำไปใช้ได้จริง Syn. practically, pragmatically
functionary (n.) เจ้าหน้าที่ See also: ผู้ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง Syn. official
functioning (adj.) ซึ่งทำงานอยู่ See also: ซึ่งเคลื่อนไหว, ที่เคลื่อนที่ Syn. acting, working
functioning (adj.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่
English-Thai: HOPE Dictionary
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
function keysแป้นกำหนดหน้าที่หมายถึง แป้นพิเศษกลุ่ม หนึ่งที่มักจะถูกจัดไว้ให้อยู่แถวบน สุดของแป้นพิมพ์ (บางทีก็อยู่ ด้านซ้ายมือ) ปกติจะมีอยู่ราว ๆ 10-15 แป้น บนแป้นจะมีตัวอักษร F ตามด้วยเลขตั้งแต่ 1-15 (แล้วแต่ว่ามีกี่แป้น) แป้นเหล่านี้จะถูกกำหนด หน้าที่ เฉพาะ ให้ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้เลย เช่น ในระบบดอส แป้น F3 จะใช้แทนคำสั่ง copy ได้ เป็นต้น
functionaladj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่,ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้,ซึ่งไม่ทราบสาเหตุทางกายหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง., Syn. suitable,practical
English-Thai: Nontri Dictionary
function(n) การกระทำ,หน้าที่,ภารกิจ,งาน,บทบาท,ประสิทธิภาพ
functional(adj) เกี่ยวกับการกระทำ,เกี่ยวกับกิจธุระ,เกี่ยวกับหน้าที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
function๑. ฟังก์ชัน๒. โปรแกรมฟังก์ชัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
function keyแป้นกำหนดหน้าที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
functional-หน้าที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Functionการหน้าที่,การทำงาน,หน้าที่,การทำหน้าที่ [การแพทย์]
function keyแป้นฟังก์ชันแป้นจำนวนหนึ่งบนแป้นพิมพ์ที่ติดชื่อว่า F1, F2, F3... [คอมพิวเตอร์]
Functionalการทำหน้าที่,ทางสมรรถภาพ,เกิดจากจิตใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำหน้าที่ (v.) be function of
ฟังก์ชัน (n.) function
โปรแกรมย่อย (n.) function sub-program See also: sub-program, subprogram
สารัตถประโยชน์ (n.) functional advantage See also: educational, profit, gain, practical benefit/yield Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์
สารัตถประโยชน์ (n.) functional advantage See also: profit, gain, practical benefit/yield Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์
ตามหน้าที่ (adv.) functionally See also: dutifully
งานสโมสรสันนิบาต (n.) social function See also: social gathering, party
งานหลวง (n.) state function
สโมสรสันนิบาต (n.) social function See also: social gathering, party Syn. งานสโมสรสันนิบาต
อำนาจหน้าที่ (n.) authority and function
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now all the machines have begun to function all tortures at once, with terrifyingly loud screechingเครื่องทั้งหมดมีฟังก์ชัน begun to ... ตอนนี้ ...ทั้งหมดทรมานทันที, with terrifyingly ร้องเสียงกรี๊ดดัง
The function of a civil resister is to provoke response.หน้าที่ของนักต่อสู้คือ กระตุ้นความรับผิดชอบ
So as the function of the command crew, Bowman and Poole, was to get Discovery to its destination, it was decided that they should not be informed.โบว์แมนและพูลคือการ ได้รับดิสคัเฟอรี ไปยังปลายทาง มันก็ตัดสินใจที่พวกเขาไม่ควร ได้รับการแจ้ง
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย
I think that to truly function in today's society a doctor has to have an understanding of the human being as a whole.ผมว่าหมอสมัยนี้... ...ต้องเข้าใจร่างกายมนุษย์ แบบรวมๆ คุณเห็นด้วยมั้ย
My function here is just to tell you how this will come down.แต่อยากเตือนก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น
He's engaging my vocal function and he's now inside.เขายึดระบบเสียงของฉันไป เขาเข้ามาแล้ว
Some believe the rings function as some sort of an accelerator or something sending its energy into the pod making it rocket away at near light speed.บางคนเชื่อว่าแหวน ทำงานเป็นบางส่วน การเรียงลำดับของคัน เร่งหรือบางสิ่งบางอย่าง ส่งพลังงานเข้าไปในฝัก
Tell me, what exactly is the function of a rubber duck?บอกหน่อย เป็ดยางทำงานยังไง
The function of the One is now to return to the source, allowing a dissemination of the code you carry reinserting the prime program.หน้าที่ของผู้ปลดปล่อยก็คือ... กลับไปยังแหล่งกำเนิดแล้วเผยแพร่รหัสที่คุณถืออยู่ เข้าไปในโปรแกรมหลัก
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์
What are all critical points, if there are any, of a function where k(t) equals to one divide by the square root of "t" minus squared positive one?จงหาว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชั้นนี้ เกิดขึ้นณจุดใด ที่ทำให้ k(t) เท่ากับ 1 หารด้วยสแควร์รูท t ลบด้วยสแควร์รูทของ 1

function ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导函数[dǎo hán shù, ㄉㄠˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 导函数 / 導函數] derived function; derivative f' of a function f
偶函数[ǒu hán shù, ㄡˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 偶函数 / 偶函數] even function (math.)
功能词[gōng néng cí, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄘˊ, 功能词 / 功能詞] function word
功能集[gōng néng jí, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄐㄧˊ, 功能集] function library
血蓝素[xuè lán sù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄢˊ ㄙㄨˋ, 血蓝素 / 血藍素] hemocyanin (protein in the blood of molluscs etc with a respiratory function similar to hemoglobin)
反函数[fǎn hán shù, ㄈㄢˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 反函数 / 反函數] inverse function (math.)
一次函数[yī cì hán shù, ㄧ ㄘˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 一次函数 / 一次函數] linear function (math.)
奇函数[jī hán shù, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 奇函数 / 奇函數] odd function (math.)
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, 分庭抗礼 / 分庭抗禮] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, 鞍点 / 鞍點] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum
样条函数[yàng tiáo hán shù, ㄧㄤˋ ㄊㄧㄠˊ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 样条函数 / 樣條函數] spline function (math)
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
[lì, ㄌㄧˋ, 浰] attend (official functions)
[lì, ㄌㄧˋ, 莅 / 蒞] attend (official functions)
连系词[lián xì cí, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄘˊ, 连系词 / 連係詞] copula (grammar, functions like an equals sign)
不可导[bù kě dào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄠˋ, 不可导 / 不可導] not differentiable (function in calculus)
诊断功能[zhěn duàn gōng néng, ㄓㄣˇ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 诊断功能 / 診斷功能] diagnostic function
宦官[huàn guān, ㄏㄨㄢˋ ㄍㄨㄢ, 宦官] eunuch; functionary
指数函数[zhǐ shù hán shù, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 指数函数 / 指數函數] exponential function
公务员[gōng wù yuán, ㄍㄨㄥ ˋ ㄩㄢˊ, 公务员 / 公務員] functionary; office-bearer
函数[hán shù, ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 函数 / 函數] function
功用[gōng yòng, ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ, 功用] function
功能[gōng néng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 功能] function; capability
功能性[gōng néng xìng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 功能性] functionality
功能磁共振成像术[gōng néng cí gòng zhèn chéng xiàng shù, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, 功能磁共振成像术 / 功能磁共振成像術] functional magnetic resonance imaging (fMRI)
功能群[gōng néng qún, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄑㄩㄣˊ, 功能群] functional group
官能[guān néng, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ, 官能] function; capability; sense (i.e. the five senses of sight 視|视, hearing 聽|听, smell 嗅, taste 味 and touch 觸|触); faculty (i.e. specific ability)
官能团[guān néng tuán, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ ㄊㄨㄢˊ, 官能团 / 官能團] functional group
隐函数[yǐn hán shù, ˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 隐函数 / 隱函數] implicit function
对数函数[duì shù hán shù, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 对数函数 / 對數函數] logarithmic function
造血[zào xuè, ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˋ, 造血] to make blood (function of bone marrow)
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, 故障] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software)
管理功能[guǎn lǐ gōng néng, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 管理功能] management function
多功能[duō gōng néng, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 多功能] multi-functional; multi-function
正常工作[zhèng cháng gōng zuò, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 正常工作] normal operation; proper functioning
打官腔[dǎ guān qiāng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 打官腔] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
打官话[dǎ guān huà, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, 打官话 / 打官話] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
周期函数[zhōu qī hán shù, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 周期函数 / 周期函數] periodic function
实用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, 实用 / 實用] practical; functional; pragmatic; applied (science)
二次函数[èr cì hán shù, ㄦˋ ㄘˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 二次函数 / 二次函數] quadratic function

function ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブロジック機能[アクティブロジックきのう, akuteiburojikku kinou] (n) {comp} active logic function
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] (n) {comp} equals function
オンスクリーン機能[オンスクリーンきのう, onsukuri-n kinou] (n) {comp} on-screen function
カットアンドコピー機能[カットアンドコピーきのう, kattoandokopi-kinou] (n) {comp} cut and copy function
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] (n) {comp} clear entry function
コールバック機能[コールバックきのう, ko-rubakku kinou] (n) {comp} call-back function
シグモイド関数[シグモイドかんすう, shigumoido kansuu] (n) sigmoid function
スカッシング関数[スカッシングかんすう, sukasshingu kansuu] (n) squashing function
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] (n) {comp} Diode Function Generator; DFG
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] (n) {comp} facsimile communications function
ファンクションキー[, fankushonki-] (n) {comp} function key
プログラムファンクションキー[, puroguramufankushonki-] (n) {comp} program function key; PF key
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing")
一価関数[いっかかんすう, ikkakansuu] (n) single-valued function
一方向性関数[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] (n) {comp} one-way function
三角函数[さんかくかんすう, sankakukansuu] (n) trigonometrical function
代数関数[だいすうかんすう, daisuukansuu] (n) algebraic function
偶関数[ぐうかんすう, guukansuu] (n) {math} even function; function whose graph has symmetry about the y-axis
円関数[えんかんすう, enkansuu] (n) {math} circular function; trigonometric function
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] (n) {comp} recursive function
効く(P);利く(P)[きく, kiku] (v5k,vi) (1) (See 薬が効く) to be effective; to show effect; (2) (See 目が利く) to do its work; to carry out its function well; (3) (See 割引が効く) to be possible to use; (P)
勤まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r,vi) to be fit for; to be equal to; to function properly
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P)
対数関数[たいすうかんすう, taisuukansuu] (n) a logarithmic function
導関数[どうかんすう, doukansuu] (n) {math} derivative; derived function
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] (n) {comp} recursive function
平方根機能[へいほうこんきのう, heihoukonkinou] (n) {comp} square root function
指数関数[しすうかんすう, shisuukansuu] (n) exponential function; exponentiation function
数学関数[すうがくかんすう, suugakukansuu] (n) {comp} mathematical function
楕円関数;だ円関数[だえんかんすう, daenkansuu] (n) {math} elliptic function
機能キー[きのうキー, kinou ki-] (n) function key
機能診断テスト[きのうしんだんテスト, kinoushindan tesuto] (n) {comp} Diagnostic Function Test
無理関数[むりかんすう, murikansuu] (n) irrational function
生殖機能[せいしょくきのう, seishokukinou] (n) reproductive function
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] (n) probability density function (statistics)
累積分布関数[るいせきぶんぷかんすう, ruisekibunpukansuu] (n) {comp} cumulative distribution function
組み込み関数;組込み関数[くみこみかんすう, kumikomikansuu] (n) built-in function (e.g. in programming language)
腎機能[じんきのう, jinkinou] (n) kidney function
診断機能[しんだんきのう, shindankinou] (n) {comp} diagnostic function
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function
シフト機能[しふときのう, shifutokinou] shift function
スイッチング関数[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG
ノンアド機能[のんあどきのう, non'adokinou] nonadd function
ノンプリント機能[のんぷりんときのう, nonpurintokinou] nonprint function
ハッシュ関数[はっしゅかんすう, hasshukansuu] hash function
ブール関数[ブールかんすう, bu-ru kansuu] Boolean function
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function
ファンクション[ふぁんくしょん, fankushon] function
ファンクションキー[ふぁんくしょんきー, fankushonki-] function keys
ファンクションコール[ふぁんくしょんこーる, fankushonko-ru] function call
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key
ヘルプ機能[ヘルプきのう, herupu kinou] help function
メモリ消去機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function
ライブラリー関数[ライブラリーかんすう, raiburari-kansuu] library function
ルックアップ機能[ルックアップきのう, rukkuappu kinou] lookup function
一方向性関数[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] one-way function
不活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character
二乗機能[にじょうきのう, nijoukinou] square function
二次関数[にじかんすう, nijikansuu] quadratic function
全消去機能[ぜんしょうきょきのう, zenshoukyokinou] clear all function
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function
合計機能[ごうけいきのう, goukeikinou] total function
問合せ機能[といあわせきのう, toiawasekinou] inquiry function
問合せ関数[といあわせかんすう, toiawasekansuu] inquiry function
固定関数発生器[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] fixed function generator
定数機能[ていすうきのう, teisuukinou] constant function
定義済み関数[ていぎずみかんすう, teigizumikansuu] predefined function
小計機能[しょうけいきのう, shoukeikinou] subtotal function
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] recursive function
平方根機能[へいほうこんきのう, heihoukonkinou] square root function

function ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers FR: pouvoirs et attributions [mpl]
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน [n. exp.] (anuphan khø) EN: derivative of a function FR:
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินเครื่อง[v. exp.] (doēn khreūa) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run FR:
ฟังก์ชัน [= ฟังก์ชั่น][n.] (fangchan) EN: function FR: fonction [f]
ฟังก์ชันอดิศัย[n. exp.] (fangchan ad) EN: transcendental function FR: fonction transcendante [f]
ฟังก์ชันแบร์[n. exp.] (fangchan Ba) EN: Baire function FR: fonction de Baire [f]
ฟังก์ชันแบบออยเลอร์[n. exp.] (fangchan ba) EN: Euler function FR: fonction d'Euler [f]
ฟังก์ชันบางส่วน[n. exp.] (fangchan bā) EN: partial function FR: fonction partielle [f]
ฟังก์ชันเบสเซิล[n. exp.] (fangchan Bē) EN: Bessel function FR: fonction de Bessel [f]
ฟังก์ชันบีตา[n. exp.] (fangchan bī) EN: beta function FR: fonction bêta [f]
ฟังก์ชันชัดแจ้ง[n. exp.] (fangchan ch) EN: explicit function FR: fonction explicite [f]
ฟังก์ชันเชฟเฟอร์สโตตรก[n. exp.] (fangchan Ch) EN: Sheffer stroke function FR:
ฟังก์ชันเชิงเส้น[n. exp.] (fangchan ch) EN: linear function FR: fonction linéaire [f]
ฟังก์ชันเชิงเส้นคู่[n. exp.] (fangchan ch) EN: bilinear function FR: fonction bilinéaire [f]
ฟังก์ชันเชิงซ้อน[n. exp.] (fangchan ch) EN: complex function FR: fonction complexe [f]
ฟังก์ชันเชิงวงกลม[n. exp.] (fangchan ch) EN: circular function FR: fonction circulaire [f]
ฟังก์ชันโดยปริยาย[n. exp.] (fangchan dō) EN: implicit function FR: fonction implicite [f]
ฟังก์ชันเอกลักษณ์[n. exp.] (fangchan ēk) EN: identity function FR:
ฟังก์ชันเอกพันธุ์[n. exp.] (fangchan ēk) EN: homogeneous function FR: fonction homogène [f]
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล[n. exp.] (fangchan ek) EN: exponential function FR: fonction exponentielle [f]
ฟังก์ชันฟายออยเลอร์[n. exp.] (fangchan fā) EN: Euler's phi function ; phi function ; totient function FR: fonction phi d'Euler [f] ; fonction phi [f] ; fonction indicatrice [f]
ฟังก์ชันฟันเลื่อย[n. exp.] (fangchan fa) EN: sawtooth function FR: fonction en dents de scie [f]
ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก[n. exp.] (fangchan ha) EN: hyperbolic function FR: fonction hyperbolique [f]
ฟังก์ชันฮาร์มอนิก[n. exp.] (fangchan hā) EN: harmonic function FR: fonction harmonique [f]
ฟังก์ชันอิลลิปติก[n. exp.] (fangchan in) EN: elliptic function FR: fonction elliptique [f]
ฟังก์ชันอินเวอร์ส[n. exp.] (fangchan in) EN: inverse function FR: fonction inverse [f]
ฟังก์ชันจาก A ไป B[n. exp.] (fangchan jā) EN: function from A into B FR:
ฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B[n. exp.] (fangchan jā) EN: function from A onto B FR:
ฟังก์ชันจำนวนเต็มมากสุด[n. exp.] (fangchan ja) EN: greatest integer function FR:
ฟังก์ชันจำนวนเต็มน้อยสุด[n. exp.] (fangchan ja) EN: least integer function FR:
ฟังก์ชันจุดประสงค์[n. exp.] (fangchan ju) EN: objective function FR:
ฟังก์ชันแกมมา[n. exp.] (fangchan ka) EN: Gamma function FR: fonction gamma [f] ; fonction Gamma [f]
ฟังก์ชันกำลังสี่[n. exp.] (fangchan ka) EN: biquadratic function FR:
ฟังก์ชันกำลังสอง[n. exp.] (fangchan ka) EN: quadratic function FR: fonction quadratique [f]
ฟังก์ชันการบวก[n. exp.] (fangchan kā) EN: additive function FR: fonction additive [f]
ฟังก์ชันการแจกแจง[n. exp.] (fangchan kā) EN: distribution function FR:
ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสะสม[n. exp.] (fangchan kā) EN: cumulative probability distribution function FR:
ฟังก์ชันการแจกแจงร่วม[n. exp.] (fangchan kā) EN: joint distribution function FR:

function ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertragungsfunktion {f}admittance function
Analysefunktion {f}analysis function
Ansatzfunktion {f} [math.]trial function
Rechenwerk {n}arithmetic logical function
Hilfsfunktion {f}auxiliary function
Basisfunktion {f} [math.]basis function
Kostenfunktion {f}cost function
Dichtefunktion {f}density function
Verteilungsfunktion {f} [math.] | empirische Verteilungsfunktiondistribution function | empirical distribution function
Eulersche Phi-Funktion {f} [math.]Euler's totient function; totient function
Führungsaufgabe {f}executive function
Exponentialfunktion {f} [math.]exponential function
Funktion {f} [math.] | implizite Funktionfunction | implicit function
Hilfefunktion {f}help function
Zackenfunktion {f} [math.]jagged function
Baugebiet {n} | allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets | Eigenart des Baugebietsspecific land-use area | general function of the specific land-use area | special character of the specific land-use area
Kombinationsglied {n}multi function unit
Schutzfunktion {f}protective function
Scrollingfunktion {f} [comp.]scrolling function
Ablaufsprache {f}sequential function chart
Ergiebigkeit {f}source function
berechenbare Funktion {f}evaluable function
Funktionsgenerator {m}function generator
Funktionsprüfung {f}function check-out
Funktionstaste {f}function key
Funktionstastenbelegung {f}function key assignment
Funktionsverknüpfung {f}function link
Lichtverdunkelung {f}function room darkening
Tagungsmappen {pl}function portofolio
Funktionserhaltkabel {n}functional endurance cable
Funktionsgenehmigung {f}functional approval
Funktionsgruppe {f}functional group
Funktionsprototyp {m}functional prototype
Funktionsstörung {f}functional disorder
Wirkungskette {f}functional chain
Zweckbau {m}functional building
multifunktional {adj}multi-function; multi-functional
Gebrauchswert {m} | ohne Gebrauchswertpractical value | non-functional
Funktionsumfang {m}range of functions
Vitalfunktionen {pl}vital functions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า function
Back to top