ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

employment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *employment*, -employment-

employment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
employment (n.) การงาน See also: งาน Syn. job, occupation, work
employment (n.) การจ้างงาน Syn. hire
English-Thai: HOPE Dictionary
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง,การว่าจ้าง,ภาวะที่ถูกว่าจ้าง,อาชีพ,การงาน,ธุรกิจ,กิจกรรม, Syn. work
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
English-Thai: Nontri Dictionary
employment(n) การงาน,อาชีพ,การจ้าง,การว่าจ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
employmentการจ้างงาน, การจัดหางาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employment agencyสำนักงานจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employmentการจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจ้างแรงงาน (n.) employment
การรับจ้าง (n.) employment See also: hire
กกจ. (n.) Department of Employment Syn. กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน (n.) Department of Employment
การตกงาน (n.) unemployment See also: losing a job Syn. การว่างงาน
การว่างงาน (n.) unemployment See also: losing a job
เข้าทำงาน (v.) start employment See also: start working for Syn. ทำงาน Ops. ออกจากงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was once his butler, but it was not his untimely death this evening that brought my employment with him to an end.ผมเคยพ่อบ้านของเขา แต่มันมันไม่ใช่เพราะการตายเมื่อค่ำนี้ ที่นำการจ้างงานของผมกับเขาถึงจบลง
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now.หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ
He has neither study nor employment prospect He wants to be a boxerเขาไม่ได้คิดจะเรียนต่อหรือว่าทำงาน เขาอยากจะเป็นนักมวย
Malena's up in the employment office.มาเลน่าไปที่สำนักจัดหางาน
Hope Employment Agency"สำนักงานจัดหางาน ความหวัง "
What's that mean, no employment certificate?หมายความว่าไงไม่มีใบอนุญาตทำงาน
You have to have an employment certificate to work for one of the Germans firms in the ghetto, otherwise...แกต้องมีใบอนุญาตทำงาน ถ้าอยากทำงานบริษัทเยอรมันในเขตยิวไม่งั้น..
I've been trying to get the certificate of employment for my father.คือว่าฉันกำลังพยายาม หาใบอนุญาตทำงานให้พ่อนะ
We have employment certification.พวกเรา.. มีใบอนุญาตทำงาน
So that means that they can maintain employment in periods of recession which increases demand which helps you get out of recession.หมายความว่ามันสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์
This is employment application fraud and it's an out and out scamใบสมัครงานนี่ โกหกปลิ้นปล้อนทั้งเพ เป็นคนขี้โกหกหรือไงเราน่ะ
Somehow I doubt Jack will consider employment the same as being free.ไม่มั่นใจนัก ว่าแจ็คจะรับข้อเสนอ ทำงาน แลกกับการพ้นข้อหา

employment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁饭碗[tiě fàn wǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 铁饭碗 / 鐵飯碗] secure employment (lit. iron rice bowl)
就业率[jiù yè lǜ, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 就业率 / 就業率] employment rate
性工作[xìng gōng zuò, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 性工作] employment as sex worker; prostitution
位次[wèi cì, ㄨㄟˋ ㄘˋ, 位次] place (in numbered sequence); degree on employment scale
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
就业[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, 就业 / 就業] looking for employment; getting a job; to start a career
事儿[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, 事儿 / 事兒] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc
求职[qiú zhí, ㄑㄧㄡˊ ㄓˊ, 求职 / 求職] seek employment
失业[shī yè, ㄕ ㄧㄝˋ, 失业 / 失業] unemployment
失业率[shī yè lǜ, ㄕ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 失业率 / 失業率] unemployment rate

employment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training)
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P)
人材派遣会社[じんざいはけんかいしゃ;じんざいはけんがいしゃ, jinzaihakenkaisha ; jinzaihakengaisha] (n) employment agency; personnel placement agency; staffing agency
人材紹介会社[じんざいしょうかいかいしゃ, jinzaishoukaikaisha] (n) (See 人材派遣会社) employment agency; staffing agency; personnel placement agency
口入れ屋;口入屋[くちいれや, kuchiireya] (n) employment agency
周旋[しゅうせん, shuusen] (n,vs) (1) good offices; recommendation; mediation; (2) (Tokugawa-era) employment office
周旋屋[しゅうせんや, shuusenya] (n) broker; employment agency
周旋業者[しゅうせんぎょうしゃ, shuusengyousha] (n) broker; middleman; employment agency
在職証明書[ざいしょくしょうめいしょ, zaishokushoumeisho] (n) certificate of employment
完全雇用[かんぜんこよう, kanzenkoyou] (n) full employment
就職難[しゅうしょくなん, shuushokunan] (n) scarcity of employment
授産[じゅさん, jusan] (n) sheltered work programs; sheltered work programmes; providing with work; giving employment
採用選考[さいようせんこう, saiyousenkou] (n) employment screening; employment selection (for job applicants)
新卒採用[しんそつさいよう, shinsotsusaiyou] (n) graduate recruitment; employment of new graduates
期間従業員[きかんじゅうぎょういん, kikanjuugyouin] (n) temporary worker; seasonal worker; worker with a fixed term contract of employment
永久雇用[えいきゅうこよう, eikyuukoyou] (n) permanent employment
派遣会社[はけんかいしゃ;はけんがいしゃ, hakenkaisha ; hakengaisha] (n) temporary staff recruitment agency; employment agency
緊急雇用対策[きんきゅうこようたいさく, kinkyuukoyoutaisaku] (n) emergency employment measures; emergency job-creating measures
縁故採用[えんこさいよう, enkosaiyou] (n,vs) employment of workers through (personal) connections; getting a job through one's personal connection
雇用対策[こようたいさく, koyoutaisaku] (n) measures to stimulate employment; employment measures
雇用統計[こようとうけい, koyoutoukei] (n) employment data; employment statistics; jobs data
雇用証明書[こようしょうめいしょ, koyoushoumeisho] (n) certificate of employment; employment verification
雇用調整[こようちょうせい, koyouchousei] (n) employment adjustment
非正規雇用[ひせいきこよう, hiseikikoyou] (n) (See 正規雇用) irregular employment; atypical employment
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members)
ユニオンショップ制[ユニオンショップせい, yunionshoppu sei] (n) union shop system (employment of only union members)
一季[いっき;ひとき, ikki ; hitoki] (n-adv,n-t) (1) one season; (2) (See 半季) one year (esp. as an Edo-period duration of employment)
使用[しよう, shiyou] (n,vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P)
就職[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) finding employment; inauguration; (P)
常勤[じょうきん, joukin] (n,vs) full-time employment; (P)
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) leveling; levelling; equalization; alleviation (e.g. of unemployment); harmonization
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P)
摩擦的失業[まさつてきしつぎょう, masatsutekishitsugyou] (n) frictional unemployment
日傭;日用[ひよう, hiyou] (n) daily employment; hiring by the day; day's wages
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.)
日雇い;日雇;日傭い;日傭(io)[ひやとい, hiyatoi] (n) daily employment; hiring by the day; day laborer; day labourer
潜在失業[せんざいしつぎょう, senzaishitsugyou] (n,adj-no) invisible unemployment
腰掛け仕事;腰掛仕事[こしかけしごと, koshikakeshigoto] (n) temporary employment; a temporary job while looking for a better job; work just to kill time
退職給付[たいしょくきゅうふ, taishokukyuufu] (n) accrued benefit; retirement benefits; post-employment benefits
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
使用[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment

employment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุงาน[n. exp.] (āyu ngān) EN: period of employment FR:
การจ้างงาน[n.] (kān jāng-ng) EN: employment FR: emploi [m]
การจ้างงานเต็มอัตรา[n. exp.] (kān jāng-ng) EN: full employment FR: plein emploi [m]
การจัดหางาน[n. exp.] (kān jathā n) EN: employment FR:
การรับสมัครงาน[n. exp.] (kān rap sam) EN: employment FR: recrutement [m]
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt) EN: employment interview FR: entretien d'embauche [m]
การว่าจ้าง[n.] (kān wājāng) EN: employment ; hiring FR:
การว่าจ้างเต็มอัตรา[n. exp.] (kān wājāng ) EN: full employment FR:
งาน[n.] (ngān) EN: work ; job ; task ; labour ; employment ; function ; duty ; business FR: travail [m] ; occupation [f] ; emploi [m] ; activité [f] ; boulot (fam.) [m] ; embauche [f] ; job (fam.) [m] ; situation [f] ; tâche [f] ; poste [m] ; fonction [f] ; business [m] (fam.)
งานเสี่ยงอันตราย[n. exp.] (ngān sīeng ) EN: hazardous employment ; hazardous work FR: travail dangereux [m]
ออกจากงาน[v. exp.] (øk jāk ngān) EN: quit ; leave (one's employment) ; discharge from employment FR: quitter un emploi
ผู้มีงานทำ[n. exp.] (phū mī ngān) EN: employment FR:
รับจ้าง[v.] (rapjāng) EN: work as employee ; be employed ; be hired ; work for money ; work for wages ; hire oneself out ; make a living ; take employment FR: louer ses services ; prester ; être embauché
สำนักงานจัดหางาน[n. exp.] (samnakngān ) EN: employment agency FR: agence de l'emploi [f]
สัญญาจ้าง[n. exp.] (sanyā jāng) EN: employment contract FR: contrat de travail [m] ; contrat d'embauche [m] ; contrat d'emploi [m]
สัญญาจ้างงาน[n. exp.] (sanyā jāng-) EN: employment contract ; contract of employment FR: contrat de travail [m] ; contrat d'embauche [m]
ตัวเลขการจ้างงาน[n. exp.] (tūalēk kān ) EN: employment figures FR: chiffres de l'emploi [mpl]
อัตราการว่างงาน[n. exp.] (attrā kān w) EN: unemployment rate FR: taux de chômage [m] ; niveau de chômage [m]
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan ) EN: unemployment insurance FR: assurance chômage [f]
การว่างงาน[n.] (kān wāng-ng) EN: unemployment ; job losses FR: chômage [m]
การว่างงานโดยสมัครใจ[n. exp.] (kān wāng-ng) EN: voluntary unemployment FR: chômage volontaire [m]
ผู้ว่างงาน[n. exp.] (phū wāng-ng) EN: jobless person ; unemployment FR: chômeur [m] ; personnes sans emploi [fpl]

employment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agentur {f} für Zeitarbeittemporary employment agency
Betriebszugehörigkeit {f}employment with a company; period of employment
Vollbeschäftigung {f}full employment
Erwerbstätigkeit {f}gainful employment
Einkünfte {pl} | Einkünfte aus unselbstständiger Arbeitincome | income from employment; income from salaried employment
Jugendarbeit {f}youth employment
Arbeitsamt {n}labour exchange; job center; employment agency
Maschineneinsatz {m}machine employment
Zeitarbeit {f}temporary work; temp work; temporary employment
Zeitarbeitsfirma {f}temporary employment company
Anstellungsvertrag {m}employment contract
Arbeitsvertrag {m}employment contract
Beschäftigungsindex {m}employment index
Jugendarbeitslosigkeit {f}youth unemployment
Massenarbeitslosigkeit {f}mass unemployment
Arbeitslosenquote {f}unemployment rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า employment
Back to top