ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขาด*, -ขาด-

ขาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาด (v.) torn See also: worn out, be ragged Syn. ฉีกขาด
ขาด (v.) miss See also: absent Syn. ไม่มา
ขาด (v.) lack of See also: be short of, have a shortage of, be deficient Syn. ขาดแคลน, อัตคัด
ขาดๆ วิ่นๆ (v.) be worn-out See also: be torn, be ragged, be ripped, be shabby Ops. สมบูรณ์
ขาดกระจาย (v.) be tattered See also: be worn - out, be ragged Syn. คลายตัว, ฉีก, ขาดไม่มีชิ้นดี
ขาดกัน (v.) be separated Syn. เลิกรา, จบกัน, จบสิ้นกัน, เลิกกัน
ขาดการติดต่อ (v.) lose contact with See also: fall out of contact with Syn. ไม่ติดต่อ Ops. มีการติดต่อ, ติดต่อ
ขาดการศึกษา (v.) be uneducated Syn. ไม่มีการศึกษา, ไร้การศึกษา Ops. มีการศึกษา
ขาดคราว (v.) be unavailable at the particular time
ขาดความมั่นใจ (v.) have no confidence See also: lack confidence Syn. ขาดความเชื่อมั่น
ขาดความเชื่อมั่น (v.) have no confidence See also: lack confidence
ขาดคอช้าง (v.) be killed on the neck of an elephant
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be useless, be valueless Syn. หมดราคา, ไร้ค่า
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be valueless, be without worth/value Syn. หมดค่า, ไร้ค่า, ไม่มีค่า Ops. มีค่า
ขาดคำ (adv.) hardly had one spoken See also: no sooner said (than done) Syn. ขาดปาก
ขาดงาน (v.) absence from work See also: absence from duty
ขาดช่วง (v.) cease See also: pause, stop, discontinue, suspend Syn. ทิ้งช่วง
ขาดดุล (v.) run deficit See also: be imbalanced Syn. เสียดุล, เสียดุลการค้า, ขาดดุลการค้า Ops. เกินดุล
ขาดดุลการค้า (v.) have a balance of trade deficit See also: suffer a loss, be worse off, be out of pocket Syn. ขาดดุล, เสียดุลการค้า Ops. เกินดุล, ได้ดุลการค้า
ขาดตกบกพร่อง (v.) be defective See also: lack Syn. ไม่ครบ, ไม่บริบูรณ์
ขาดตลาด (v.) be lack of See also: be out of stock, be in short supply Syn. ขาดแคลน Ops. เต็มตลาด
ขาดตอน (v.) discontinue See also: be disconnected Syn. ชะงัก, หยุด, ขาดช่วง Ops. ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องกันไป
ขาดตัว (adv.) at the fixed price
ขาดตัว (adv.) at the lowest price See also: at a fix price
ขาดทักษะ (v.) be without expertise See also: be lacking skill, have no skills Ops. มีทักษะ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ
ขาดทักษะ (v.) be without expertise See also: be lacking skill, have no skills Ops. มีทักษะ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ
ขาดทุน (v.) lose money See also: lose, lose one´s capital Ops. กำไร
ขาดปาก (adv.) completely Syn. ขาดคำ
ขาดมือ (v.) run out of See also: be out of stock, be wanting, be short of hands Syn. หมด
ขาดระยะ (v.) broken off Syn. ขาดตอน, ขาดช่วง
ขาดลอย (adv.) definitely See also: overwhelmingly, absolutely Syn. เด็ดขาด
ขาดลุ่ย (v.) be worn out See also: be ragged, be torn
ขาดวิ่น (v.) be ragged See also: torn Syn. ขาด, ขาดลุ่ย
ขาดสติ (v.) lose one´s senses See also: be mad, lose one´s mind, be senseless, be insane Syn. ไม่มีสติ, ไร้สติ Ops. มีสติ
ขาดสภาพคล่อง (v.) be illiquid See also: not having enough currency
ขาดสมาธิ (v.) wander See also: be distracted Syn. ไม่มั่นคง Ops. มั่นคง
ขาดสอบ (v.) absent from examination
ขาดสะบั้น (v.) terminate See also: be cut off, be separated
ขาดสารอาหาร (v.) nutrition deficiency
ขาดหาย (v.) lose See also: be missing Syn. หาย, สูญหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
acacicosisภาวะที่ขาดแคลเซียม
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
acholuriaการขาดสี bile pigment ในปัสสาวะ
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
amyostheniaกล้ามเนื้อขาดกำลัง
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
antihero(แอนทีฮี' โร) n., (pl. -heroes) พระเอกที่ขาดบุคลิกลักษณะที่จะเป็นพระเอกได้เพียงพอ. -antiheroic adj.
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
apheresis(อะเฟอ'รีซิส) n. การขาดอักษรหรือขาดเสียงตอนเริ่มต้นคำ เช่น account เป็น count. -apheretic adj.
aphesis(แอฟ' ฟีซิส) n. สระหรือพยางค์แรกขาดหายไป. - aphetic adj.
apocopate(อะพอด'คะเพท) vt. ทำให้สั้นโดยการขาดอักษรหรือพยางค์ท้ายของคำ (shorten)
apocope(อะพอค'โคพี) n. อักษรหรือพยางค์ตัวสุดท้ายขาดหายไป. -apocopic adj.
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
asunder(adv) ขาดสะบั้น,กระจายออก,แยกจากกัน
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข,แน่ชัด,เด็ดขาด
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง
CLEAN-clean-cut(adj) สะอาด,หมดจด,เฉียบขาด,มั่นคง
continual(adj) บ่อยๆ,ไม่ขาดสาย,ตลอดไป,เรื่อยไป,ต่อเนื่อง,เป็นประจำ
continuous(adj) ติดต่อกัน,สืบเนื่องกัน,ต่อเนื่องกัน,ไม่ขาดสาย
cut(n) การตัด,การหั่น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรียน
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
decide(vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
defective(adj) บกพร่อง,ขาด,พิการ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ปกติ,เสีย
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
deficient(adj) ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
deficit(n) ความขาดทุน,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว,แน่นอน,เด็ดขาด,ตามที่กำหนดไว้
devoid(adj) ขาด,ว่างเปล่า,ไม่มี,ขาดแคลน
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
disconnect(vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ตลอด,ขาดตอน
disjoin(vt) รื้อ,ถอดออก,ทำให้ขาดจากกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incoherentขาดลำดับ, ไม่ปะติดปะต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lapseขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absentไม่อยู่, ขาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amenorrheaภาวะขาดระดู, ภาวะขาดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
amenorrhoea; amenorrhea; menostasia; menostasisภาวะขาดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anoxemia; anoxaemiaภาวะเลือดขาดออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anoxiaภาวะขาดออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appear, failure toการขาดนัดไม่มาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitramentคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
asphyxiation; suffocationการขาดอากาศหายใจ, การหยุดหายใจ, การหายใจไม่ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
avulsionการดึงให้ขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
by defaultโดยขาดนัด, โดยผิดนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careless and inconsiderated drivingการขับรถโดยประมาทและขาดความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casting voteการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
categorical imperativeคำสั่งเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claudication, intermittentอาการปวดขาเป็นระยะเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spermacrasiaภาวะขาดตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decree absoluteคำสั่งเด็ดขาดของศาลให้การสมรสสิ้นสุดลง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficiencyการขาด, ความพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiency diseaseโรคขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficitการขาดดุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dehydration๑. การเสียน้ำ, การขจัดน้ำ๒. ภาวะขาดน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ hydropenia; hypohydration] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delirium tremens; delirium, alcohol withdrawalโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deprivationการขาด, ภาวะขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desexualise; desexualize๑. ตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑]๒. ทำให้ขาดสิ่งบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
despotผู้ใช้อำนาจเด็ดขาด [ดู tyrant ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietary deficiencyการขาดอาหาร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
discontinuityความไม่ต่อเนื่อง, การขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discontinuousไม่ต่อเนื่อง, ขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disqualificationการขาดคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
famine dropsy; dropsy, nutritional; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imperium (L.)อำนาจสิทธิ์ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadvertenceการขาดความระมัดระวัง, ความพลั้งเผลอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inanition๑. ความผอมโซเหตุอดนาน๒. ภาวะขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discontinuityขาดตอน,ขาดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Faulty Techniqueขาดการติดต่อหรือขาดการหารือกันก่อนปฏิบัติงาน [การแพทย์]
Insecurityขาดความมั่นใจ [การแพทย์]
Lossขาดทุน [การบัญชี]
Missingขาดสอบ [การแพทย์]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]
Out of printขาดตลาด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anoxia, Stagnantขาดออกซิเจนจากเลือดค้าง, การคั่งของเลือด, การขาดออกซิเจนเนื่องจากเลือดคั่ง [การแพทย์]
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
Achlorhydriaกรดในกระเพาะ; กระเพาะไม่มีกรด; ขาดกรดในกระเพาะ; ไม่มีกรดในกระเพาะ; การไร้กรดเกลือในกระเพาะอาหาร; การไม่มีกรด; ไม่มีกรดเกลือ; กระเพาะไม่มีกรดเกลือ; กรด, ภาวะไม่มี; อะคลอฮัยเดรีย; ไม่มีกรดในน้ำย่อย, กระเพาะไม่หลั่งกรด, ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Agranulocytosisอะแกรนุโลซัยโตซิส; อะแกรนูโลไซโตซิส, โรค; อแกรนูโลซัยโตซิส; อะแกรนูโรซัยโตลิส; โรคขาดเม็ดเลือดขาว; อะแกรนูโลซัยโตสิส; โลหิตขาดแกรนนูโลไซท์; เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด [การแพทย์]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anosmiaการไม่รู้สึกกลิ่น, ไม่ได้กลิ่น, ขาดความรู้สึกรับกลิ่น, จมูกไม่ได้กลิ่น, การขาดประสาทสำหรับดมกลิ่น, การไม่ได้กลิ่นอย่างถาวร, การไม่ได้กลิ่น, ไม่ได้กลิ่นเลย [การแพทย์]
Anoxemiaการขาดออกซิเจนในเลือด, การพร่องออกซิเจนในเลือด, มีออกซิเจนน้อยเกินไป [การแพทย์]
Anoxiaการขาดอ๊อกซิเจน, การขาดออกซิเจน, ขาดอากาศ, ภาวะขาดออกซิเจน, ขาดอ๊อกซิเจน, การที่ขาดออกซิเจน, การลดระดับของออกซิเจนในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Antitrust lawกฎหมายป้องกันการผูกขาด [เศรษฐศาสตร์]
Arbitrationอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
Astheniaแอสทีเนีย, อาการ; อาการขาดกำลัง [การแพทย์]
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Avitaminosisวิตามิน, ภาวะพร่อง; วิตามิน, ภาวะขาด; ขาดไวตามิน; โรคขาดวิตามิน; ขาดวิตะมิน [การแพทย์]
Cureหายขาด,รักษา [การแพทย์]
Cut Throughฉีกขาดตรงรอยเย็บ [การแพทย์]
Cyanosisซัยอะโนซิส;ตัวเขียว,ภาวะ;อาการเขียว;ผิวเขียวคล้ำ;ไซยาโนซีส;เขียวคล้ำ;ผิวหนังซีดเขียว;ภาวะเขียว;เขียวจากการขาดเลือด;อาการแสดงของการขาดออกซิเจน;ตัวเขียวคล้ำ;การขาดอ๊อกซิเจน;เขียวที่ริมฝีปากและปลายมือปลายเท้า;ผิวหนังเขียว;ผิวหนังมีสีคล้ำ;ตัวเขียวจากการขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Deficiency diseasesโรคขาดสารอาหาร [TU Subject Heading]
Deficient Levelค่าที่แสดงอาการขาด [การแพทย์]
Deficitการขาดดุล [เศรษฐศาสตร์]
Deletionการขาดหาย,วิธีตัดส่วนยีนส์ที่ไม่ต้องการออก,การขาดหายไป [การแพทย์]
Depletion การขาดแคลน การลดลงอย่างต่อเนื่องของน้ำในลำธารหรือน้ำใต้ ดิน หรือแอ่งน้ำ ในอัตรามากกว่าการเติมเข้า การที่มีสิ่งนั้นไม่พอเพียง เช่น การขาดออกซิเจนหรือสารอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Digeorge Syndromeโรคขาดต่อมธัยมัสแต่กำเนิด [การแพทย์]
Disequilibriumการขาดสมดุลย์,ความไม่สมดุลย์,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Disruptเยื่อเซลล์ขาดตอน [การแพทย์]
Disruptionการแตกตัว,เส้นประสาทขาดออกจากกัน [การแพทย์]
Drop Outจำนวนผู้ป่วยที่จะขาดหายไปจากการทดลอง [การแพทย์]
Elongationความสามารถของวัสดุที่ยืดออกได้โดยไม่เกิดการแตกหักเสียหาย โดยมากมักจะวัดค่า “ultimate elongation – การยืดสูงสุด” หรือ “elongation at break – การยืด ณ จุดขาด” ซึ่งจะแสดงค่าเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
Financial statementงบการเงินคือ งบดุล, งบกำไรขาดทุน, รายงานทางการเงิน [การบัญชี]
Gangreneตายเน่า, เนื้อตายเน่า, เนื้อตาย, ตายเน่าโดยขาดเลือดหล่อเลี้ยงและมีการติดเชื้อร่วม, เน่าตาย, บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีดำ, เนื้อเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนื้อตาย, การเน่า, แผลเน่า, อวัยวะตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, แก็งกรีน, การตายเน่า, การตายของเนื้อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
absent (adj.) ขาด See also: ไม่มา Syn. away, missing, gone, out Ops. here, present
be away (phrv.) ขาด See also: ขาดเรียน, ไม่เข้าร่วม Syn. keep away
broken (adj.) ขาด See also: ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์ Syn. imperfect
deficient (adj.) ขาด See also: ขาดแคลน, ไม่ครบ, ไม่พอเพียง Syn. incomplete, inadequate
lack (vt.) ขาด See also: ไร้, ปราศจาก, ไม่มี, มีไม่พอ
lack in (phrv.) ขาด See also: ขาด(บางสิ่ง)ไป
remain away (phrv.) ขาด See also: ไม่มา, อยู่ห่างจาก Syn. keep away
short (adj.) ขาด See also: ไม่พอ, ไม่ถึง, ขาดแคลน, ขัดสน, น้อย Syn. deficient, insufficient
skip (vt.) ขาด See also: ไม่เข้าร่วม
stick for (phrv.) ขาด
in the absence of (idm.) ขาด (บางคนหรือบางสิ่ง)
fade from the picture (idm.) ขาดการติดต่อ
fade from the scene (idm.) ขาดการติดต่อ
rusty (adj.) ขาดการฝึกฝน Syn. stale, unpractised, unskillful
unpractised (adj.) ขาดการฝึกฝน Syn. stale, unskillful
unknowledgeable (adj.) ขาดการศึกษา See also: ไม่ได้เรียนหนังสือ, ไม่มีความรู้ Syn. ignorant, unlettered, unread, unschooled, uneducated Ops. knowledgeable, schooled, taught, educated
unlettered (adj.) ขาดการศึกษา See also: ไม่ได้เรียนหนังสือ, ไม่มีความรู้ Syn. ignorant, unlettered, unknowledgeable, unread, unschooled, uneducated Ops. knowledgeable, schooled, taught, educated
unschooled (adj.) ขาดการศึกษา See also: ไม่ได้เรียนหนังสือ, ไม่มีความรู้ Syn. ignorant, unlettered, unknowledgeable, unread, uneducated Ops. knowledgeable, schooled, taught, educated
blind (adj.) ขาดการเตรียมพร้อม
falter (vi.) ขาดความมั่นใจ See also: ลังเล, รีรอ Syn. hesitate Ops. decide
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
He looks much younger than he isขาดูอ่อนกว่าที่เป็น
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
He looks nothing like the rest of the familyขาดูไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ในครอบครัวเลย
They watch it twice a weekพวกเขาดูมันสองครั้งต่อสัปดาห์
He always drinks black coffeeขาดื่มกาแฟดำเสมอ
I'm sorry, but that's my final wordฉันเสียใจด้วย แต่นั่นคือคำขาด
What should we do with him?เราควรจะทำยังไงกับเขาดี?
I doubt whether I should believe himฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่อเขาดีไหม
He looks like he is in painขาดูเหมือนเขาจะป่วย
But she didn't fancy him so she said 'no'แต่เธอไม่ได้ชอบเขาดังนั้นเธอจึงบอกปฏิเสธ
He appears older than he really isขาดูแก่กว่าที่เขาเป็นจริงๆ
He's insulted me!ขาดูถูกฉัน
He doesn't like you, he's better than youเขาไม่เหมือนคุณ เขาดีกว่าคุณ
Do they seem confused when you speak English?พวกเขาดูสับสนเมื่อฟังคุณพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่า?
It is what they do that makes them good or badสิ่งที่พวกเขาทำนั่นแหล่ะที่ทำให้พวกเขาดีหรือไม่ดี
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
I don't want you poisoned their brains with this nonsenseฉันไม่อยากให้คุณล้างสมองพวกเขาด้วยเรื่องไร้สาระนี่
He insulted meขาดูถูกฉัน
I'll definitely never do such a weird thing!ฉันจะไม่มีวันทำเรื่องประหลาดอย่างนั้นเป็นเด็ดขาด
You have absolutely no right to do that!เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, give ortake, I forgot to bring my calendar, Doc.ขาด-เกินนิดหน่อย ผมลืมพกปฎิทินมาด้วย
Miss, not... as in "yearn for,"ขาด, แต่ไม่ได้.."โหยหา"
Just missing his signature.ขาดก้อเพียงแค่ลายเซ็น
A cab and its driver went missing, off the grid, within 30 minutes of mystery man's plane touching down.ขาดการติดต่อ ภายใน 30 นาที หลังจากที่เครื่องบินของชายคนนั้นลงพื้น
We lost contact with bravo, you got a visual?ขาดการติดต่อกับบราโว คุณเห็นพวกเขามั้ย
All communication from the escort has terminated.ขาดการติดต่อจากยานคุ้มกัน
I lost him. Tracked her. She's...ขาดการติดต่อไปแล้ว ตามรอยเธอ
All that's missing is them.ขาดก็เพียงแต่ พวกเขาเหล่านั้นมาอาศัย
Absent attempt to fuck your sister.ขาดความพยายาม จะมีเพศสัมพันธ์น้องสาวของคุณ
Low self-esteem, tiny IQ and a limited life expectancy, and you think he's a criminal mastermind?ขาดความมั่นใจ ไอคิวต่ำ ไม่มีหวังในชีวิต แล้วคุณคิดว่าเขาจะเป็นสุดยอดอาชญากรแบบนั้นเนี่ยนะ?
Irresponsible, selfish...ขาดความรับผิดชอบ, ... เห็นแก่ตัว
Irresponsible.ขาดความรับผิดชอบจริงๆ
Fuck off, why would she have low self-esteem?ขาดความเชื่อมั่นเหรอ
'Cause I'm about to give away his job.ขาดงานจนพี่จะไล่ออกอยู่แล้วนะ
You're okay without me.ขาดฉัน เธอไม่เป็นไรหรอก
Can't live without me?ขาดฉันแล้วอยู่ไม่ได้เหรอ
What would you do without me?ขาดฉันไป จะอยู่ได้ไหมเนี่ย
Is both impious and cowardly.ขาดทั้งศรัทธาและก็ขี้ขลาด
An advisor? I'm willing to be that advisor.ขาดที่ปรึกษาเหรอ ผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้
5 down, 7 up, 98.6...ขาดทุน 5, กำไร 7, 98.6...
Lost 5 million in a single morning, made it all back a week later.ขาดทุนไปห้าล้านในวันเดียว อีกซักอาทิตย์ก็ได้คืนมาหมดล่ะ
It's your loss.ขาดทุนไม่รู้ด้วยนะ สมมุติว่าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา...
It's all about the water, man.ขาดน้ำไม่ได้เลยนะ เพื่อน
You couldn't spend a day without me.ขาดผมไปสักวัน ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
Without women, it's like back in the stir.ขาดผู้หญิงกระทิงเฉาตาย
You are nothing without him.ขาดพระองค์ไป นายก็ไร้ค่า
Absent it, we would not be breaking words.ขาดมัน เราจะไม่ได้ทำลายคำ
The lack of it sets nerve to edge.ขาดมันชุด เส้นประสาทไปที่ขอบ.
I was dying without it. I mean, it is 65 inches.ขาดมันแล้วผมจะตายเอา ก็ใหญ่จุใจซะ 65 นิ้ว
You think it's filled with her love or something?ขาดมันแล้วเธอจะขาดใจไปด้วยงั้นเหรอ
Losing Rachel has left me shorthanded.ขาดราเชล เหมือนขาดลูกมือไป
Wisley is indispensable to my happiness.ขาดวิสลีย์ไปคน ฉันคงไม่มีความสุขหรอก
He lacked intelligence and imagination.ขาดสติปัญญาและจินตนาการ
Starved to death?ขาดสารอาหารถึงแก่ความตาย?
Missing style, but I was pleasantly surprised.ขาดสไตล์ แต่ฉันเซอร์ไพรซ์อย่างน่ายินดี
Asphyxiation, crushed bones, internal bleeding...ขาดอ็อกซิเจน กระดูกหัก เลือดตกใน
Something's missing...ขาดอะไรไปบางอย่าง...
Something's missing. Hmm. Now you're ready for your big moment.ขาดอะไรไปอย่างนะ ตอนนี้ท่านก็พร้อม สำหรับช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่แล้ว
Asphyxiation...probably. Passed out, choked on her own vomit.ขาดอากาศ น่าจะสลบไป ไท่ก็สำลักอาเจียนตัวเอง
Suffocated just like the wedding in Brookline.ขาดอากาศเหมือนในงานแต่งที่บรูคไลน์

ขาด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ขาดหายไป English: to be missing
満ちる[みちる, michiru] Thai: ขาดอายุ English: to expire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขาด
Back to top