ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ignorant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ignorant*, -ignorant-

ignorant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ignorant (adj.) ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้
ignorant (adj.) ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง Syn. unconcious, uninformed Ops. alert, aware
ignorant (adj.) ไร้การศึกษา See also: ขาดความรู้, ซึ่งไม่ได้รับการอบรม Syn. illiterate, uneducated Ops. educated, literate
English-Thai: Nontri Dictionary
ignorant(adj) เขลา,โง่,ไม่รู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ignorantia facti excusat (L.)ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อวิญญู (adj.) ignorant See also: foolish, stupid Syn. โง่, เขลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย
He's a common, ignorant slob.เขาเป็นคนที่ร่วมกันสกปรกไม่รู้
The poor, ignorant fellow was duped into leading this revolution.{\cHFFFFFF}The poor, ignorant fellow was duped into leading this revolution.
In me, they see their own daughters, just as ignorant of all the hopes and dreams our mothers brought to this country.เหมือนกับความโง่เขลาของทั้งความหวังและความฝัน ที่เหล่าแม่ของเราได้นำมาสู่ประเทศนี้ด้วย
Know how to read, you ignorant fuck?รู้วิธีการอ่านคุณเพศไม่รู้?
But who was your mother? Your uncles and aunts? Do not imagine me ignorant of their condition.แล้วแม่เธอเป็นใครล่ะ ลุงกับป้าเธอเป็นใคร อย่าคิดนะว่าจะหลบเลี่ยงไปจากเงื่อนไขนี้ได้
I'd still be ignorant of all you've hidden from me.ฉันคงไม่รู้หรอกว่า คุณซ้อนอะไรไว้บ้าง
Heartless, ignorant and savage.ไร้หัวใจ โง่เขลาเเละป่าเถื่อน
There's one afternoon a week where I can just be normal and play some hoop, and you have to come and get all ignorant about it?นี่มันเวลาเที่ยง เป็นเวลาที่เรามาเล่นกันเป็นประจำ แล้วพวกเธอมาแย่งที่ของเราเล่นได้ไง
You're an ignorant man!แกมันไม่ใส่ใจคนอื่น!
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน
Now you sit down before I knock your ignorant ass into next week.นั่งลงก่อนที่ผมจะเตะก้นคุณ แล้วอาทิตย์หน้าก็ไม่ต้องมาอีก

ignorant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
三个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, 三个臭皮匠,合成一个诸葛亮 / 三個臭皮匠,合成一個諸葛亮] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom
大愚[dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, 大愚] idiot; ignorant fool
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, 孤陋寡闻 / 孤陋寡聞] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded
愚懦[yú nuò, ㄩˊ ㄋㄨㄛˋ, 愚懦] ignorant and weak
愚陋[yú lòu, ㄩˊ ㄌㄡˋ, 愚陋] ignorant and backward
愚顽[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ, 愚顽 / 愚頑] ignorant and stubborn
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, 不学无术 / 不學無術] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent
愚昧无知[yú mèi wú zhī, ㄩˊ ㄇㄟˋ ˊ ㄓ, 愚昧无知 / 愚昧無知] stupid and ignorant (成语 saw)
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, 一无所知 / 一無所知] to be completely ignorant about; not to know anything about
[méng, ㄇㄥˊ, 蒙 / 矇] dim sighted; ignorant
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 一丁不识 / 一丁不識] illiterate, ignorant
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, 窾] hollow; ignorant
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, 侗] ignorant
[kōng, ㄎㄨㄥ, 倥] ignorant; blank-minded
孤陋[gū lòu, ㄍㄨ ㄌㄡˋ, 孤陋] ignorant; ill-informed
愚昧[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, 愚昧] ignorant; uneducated
愚蒙[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, 愚蒙 / 愚矇] ignorant; block-head
疑冰[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, 疑冰] ignorant; doubt stemming from ignorance; (a summer insect has no word for ice, Zhuangzi 莊子|庄子)
蒙昧[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, 蒙昧] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate

ignorant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate
無学無知[むがくむち, mugakumuchi] (n,adj-na) illiterate and ignorant
無知文盲[むちもんもう, muchimonmou] (n,adj-na) (sens) ignorant and illiterate
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment
脳たりん;脳足りん[のうたりん;ノータリン, noutarin ; no-tarin] (n) (1) slow-witted person; simpleton; (adj-no,adj-pn) (2) pig-ignorant; dumbass
露知らず[つゆしらず, tsuyushirazu] (exp) utterly ignorant; not knowing; having no idea; (being a) blithering idiot

ignorant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.) FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached ; passive FR: indifférent ; détaché ; passif
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
ขาดความรู้[adj.] (khāt khwāmr) EN: unknowledgeable ; ignorant FR:
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull ; ignorant FR: idiot ; stupide ; borné ; ignorant
กบในกะลาครอบ[n. (loc.)] (kopnaikalāk) EN: ignorant ; unknowledgeable person ; one of very limited outlook and experience. FR: ignare [m]
เหลอ[adj.] (loē) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly FR:
ไม่กระดิกหู[v. exp.] (mai kradik ) EN: know nothing about a subject ; be completely ignorant of something ; lack the slightest knowledge of ; know zilch FR: c'est de l'hébreu ; c'est du chinois
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kāns) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant FR: manquer d'éducation
งั่ง[adj.] (ngang) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull FR: idiot ; stupide ; imbécile ; ignorant
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud ; imbécile
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
งมโข่ง[adj.] (ngomkhōng) EN: dumb ; ignorant FR:
งมงาย[v.] (ngomngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious FR: croire bêtement ; être crédule
โง่เง่า[adj.] (ngō-ngao) EN: stupid ; foolish ; ignorant ; dumb (Am.) FR: abruti ; ignorant ; imbécile
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant
เผลอตัว[v.] (phloē tūa) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant FR: s'oublier
ซานซม[adj.] (sānsom) EN: ignorant ; stupid ; credulous FR:
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy ; awkward FR: maladroit ; malhabile
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[xp] (khwām mai r) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat

ignorant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ignorant {m} | Ignoranten
unverständig {adj}ignorant; without understanding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ignorant
Back to top