ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deficient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deficient*, -deficient-

deficient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deficient (adj.) ขาด See also: ขาดแคลน, ไม่ครบ, ไม่พอเพียง Syn. incomplete, inadequate
English-Thai: HOPE Dictionary
deficient(ดิฟิช'เชินทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,บกพร่อง, Syn. scarce
English-Thai: Nontri Dictionary
deficient(adj) ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deficient number; defective numberจำนวนพร่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficient Levelค่าที่แสดงอาการขาด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I always knew there was something deficient about you.ข้ารู้มาตลอดว่าเจ้ามีบางสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไป
Now, the shoe soil is very deficient in calcium.ดินในรองเท้าเขา ไม่ค่อยพบธาตุแคลเซียม
Arlene told me that people are less calcium-deficient than they used to be because of all the fancy coffee they drink nowadays.อาร์ลีนบอกว่าเดี๋ยวนี้ คนเป็นโรคขาดแคลเซียม เพราะว่ากินกาแฟแบบแปลกๆมากเกินไป
If you discovered that a structure you built was deficient, would you tear down the building or find a way to fix it?ถ้าคุณค้นพบ ว่าโครงสร้างนั้นบกพร่อง คุณจะจมอยู่กับข้อผิดพลาด
Surely your memory isn't that deficient.แน่ใจเหรอว่า ความจำของคุณ จะไม่ขาดหาย
Most psychology departments are filled with personality deficients.แผนกจิตเวชส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยคนผิดปกติ

deficient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 歉] apologize; deficient; to regret
匮乏[kuì fá, ㄎㄨㄟˋ ㄈㄚˊ, 匮乏 / 匱乏] deficient; short of (supplies, money etc); in need
匮缺[kuì quē, ㄎㄨㄟˋ ㄑㄩㄝ, 匮缺 / 匱缺] deficient; short of (supplies, money etc); in need
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 欠] deficient; owe; to lack; yawn
亏负[kuī fù, ㄎㄨㄟ ㄈㄨˋ, 亏负 / 虧負] deficient; to let sb down; to cause sb suffering
[pín, ㄆㄧㄣˊ, 贫 / 貧] poor; inadequate; deficient; garrulous
弱智[ruò zhì, ㄖㄨㄛˋ ㄓˋ, 弱智] weak-minded; mentally deficient; retarded

deficient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
精神薄弱者[せいしんはくじゃくしゃ, seishinhakujakusha] (n) feeble-minded (weak-minded) person; mentally deficient person
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P)
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)
白子[しろこ, shiroko] (n) albino; melanin-deficient organism
酸欠空気[さんけつくうき, sanketsukuuki] (n) oxygen-deficient air

deficient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy ; hard-pressed FR: indigent ; nécessiteux
บกพร่อง[v.] (bokphrǿng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss FR:
จำนวนพร่อง[n. exp.] (jamnūan phr) EN: deficient number ; defective number FR:
กะร่องกะแร่ง[adj.] (karǿngkarae) EN: deficient ; short of ; not up to snuff ; insufficient FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาด[adj.] (khāt) EN: missing ; deficient ; absent ; incomplete FR: démuni ; privé de ; absent ; sans
ขาดแคลน[v.] (khātkhlaēn) EN: lack of ; be short of ; be deficient FR: manquer ; faire défaut
ขาดตกบกพร่อง[v.] (khāttokbokp) EN: be defective ; be deficient FR:
แคลน[adj.] (khlaēn) EN: deficient ; lacking FR:
พร่อง[adj.] (phrǿng) EN: partly consumed ; lacking ; missing ; deficient ; depleted FR: presque vide
หย่อน[v.] (yǿn) EN: be flabby ; be flaccid ; be sagging ; lax ; be deficient in ; lack FR:
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed ; impaired ; sketchy FR: imparfait ; défectueux ; incomplet ; déficient
ผู้พิการทางสายตา[n. exp.] (phū phikān ) EN: visually impaired person FR: personne visuellement déficiente [f]

deficient ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rangdefizient {m} [math.]rank deficient
Defizient {m} [math.]deficient
Luftmangel {m}deficient air
kalkarm {adj}deficient in lime

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deficient
Back to top