ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uneducated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uneducated*, -uneducated-

uneducated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uneducated (adj.) ซึ่งไร้การศึกษา See also: ซึ่งไม่มีการศึกษา, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝน, ซึ่งไม่ได้รับการศึกษา Syn. unschooled, untaught, uncultivated Ops. educated, cultivated
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การศึกษาต่ำ (v.) be uneducated See also: be illiterate, be ignorant Syn. ไม่มีคุณวุฒิ, ไร้การศึกษา
ขาดการศึกษา (v.) be uneducated Syn. ไม่มีการศึกษา, ไร้การศึกษา Ops. มีการศึกษา
ไม่มีการศึกษา (v.) be uneducated See also: be illiterate, be ignorant Syn. การศึกษาต่ำ, ไม่มีคุณวุฒิ, ไร้การศึกษา
ไม่มีคุณวุฒิ (v.) be uneducated See also: be illiterate, be ignorant Syn. การศึกษาต่ำ, ไร้การศึกษา
ไร้การศึกษา (v.) be uneducated See also: be illiterate, be ignorant Syn. การศึกษาต่ำ, ไม่มีคุณวุฒิ
ไร้การศึกษา (v.) be uneducated Syn. ไม่มีการศึกษา Ops. มีการศึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jamal Malik, an uneducated 18 year old boy from the slums of Mumbay, wins one draw by (?จามาล มาลิค ชายอายุ 18 ที่ไร้การศึกษาจากสลัมในมุมใบ
The nation's gripped with millionaire fever. As Jamal Malik, an uneducated (?ทั้งประเทศกำลังตื่นเต้นกับกระเเสเกมเศรษฐีฟีเวอร์
Those uneducated kids, scram along!เจ้าเด็กไร้การศึกษาพวกนั้นฒ ตามไป!
It doesn't matter how uneducated someone is.มันไม่สำคัญว่า คนไร้การศึกษาจะเป็นอย่างไร
Not uneducated criminals who rape and kill out... - You mind your tongue.ไม่ใช่อาชญากรไร้การศึกษาที่ฆ่าและข่มขืน
As even the most uneducated in your audience must know, two poles.เหมือนที่ได้เคยเรียนกันมาแล้ว ท่านผู้ฟังก็จะรู้ว่า มันมีสองขั้ว
He's an uneducated kid who... Who's making the first decent decision of his adult life.เขาตัดสินทำสิ่งดี เป็นครั้งแรก
Uneducated as we were, we knew little of the political or ideological conflicts that had lead to this point.- อยู่มาถึงนี่ได้ไง - พิสูจน์ไม่ได้หรอกป๋า เทอร์รี่ญาติผมตายตอน 20 ที่เฟลลูย่า
Uneducated fool!เจ้าโง่ ไร้การศึกษา!
Because I'm uneducated?เพราะ ผมเรียนใช่ไม่สูงใช่ไหม?
He may be uneducated, but he's by no means stupid.เขาอาจไม่ได้รับการศึกษา แต่เขาไม่โง่
Is it because she's uneducated, trapped in a menial service position?หรือเพราะว่าเธอไร้การศึกษา และทำงานให้บริการระดับล่าง

uneducated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愚昧[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, 愚昧] ignorant; uneducated

uneducated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated
巴人[はじん, hajin] (n) uneducated bumpkin; resident of ancient Sichuan
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing

uneducated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
การศึกษาต่ำ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: be uneducated FR:
ขาดการศึกษา[v. exp.] (khāt kānseu) EN: be uneducated FR: être sous-éduqué
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kāns) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant FR: manquer d'éducation
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwā) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud ; imbécile
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant

uneducated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungebildet {adj} | ungebildeter | am ungebildetstenuneducated | more uneducated | most uneducated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uneducated
Back to top