ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unknowledgeable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unknowledgeable*, -unknowledgeable-

unknowledgeable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unknowledgeable (adj.) ขาดการศึกษา See also: ไม่ได้เรียนหนังสือ, ไม่มีความรู้ Syn. ignorant, unlettered, unread, unschooled, uneducated Ops. knowledgeable, schooled, taught, educated

unknowledgeable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความรู้[adj.] (khāt khwāmr) EN: unknowledgeable ; ignorant FR:
กบในกะลาครอบ[n. (loc.)] (kopnaikalāk) EN: ignorant ; unknowledgeable person ; one of very limited outlook and experience. FR: ignare [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unknowledgeable
Back to top