ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

educated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *educated*, -educated-

educated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
educated (vt.) ให้การศึกษา See also: สั่งสอน Syn. instruct, teach, train
educated (adj.) ซึ่งได้รับการศึกษา See also: ซึ่งมีความรู้, ซึ่งมีการศึกษา, ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแล้ว, ซึ่งมีการศึกษา Syn. learned, schooled, well-schooled
English-Thai: HOPE Dictionary
educated(เอด'จุเคทิด) adj. ซึ่งได้รับการศึกษา,มีการศึกษา,มีความรู้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educatedมีการศึกษา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การศึกษาต่ำ (v.) be uneducated See also: be illiterate, be ignorant Syn. ไม่มีคุณวุฒิ, ไร้การศึกษา
ขาดการศึกษา (v.) be uneducated Syn. ไม่มีการศึกษา, ไร้การศึกษา Ops. มีการศึกษา
พื้นดี (adj.) well-educated
ไม่มีการศึกษา (v.) be uneducated See also: be illiterate, be ignorant Syn. การศึกษาต่ำ, ไม่มีคุณวุฒิ, ไร้การศึกษา
ไม่มีความรู้ (adj.) not educated See also: not knowledgeable Syn. ไม่มีการศึกษา Ops. มีการศึกษา, มีความรู้
ไม่มีคุณวุฒิ (v.) be uneducated See also: be illiterate, be ignorant Syn. การศึกษาต่ำ, ไร้การศึกษา
ไร้การศึกษา (v.) be uneducated See also: be illiterate, be ignorant Syn. การศึกษาต่ำ, ไม่มีคุณวุฒิ
ไร้การศึกษา (v.) be uneducated Syn. ไม่มีการศึกษา Ops. มีการศึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Huh? Educated at Wellington and Marlborough.การศึกษาที่เวลลิงตันมาร์ล โบโรห์
Ah, an educated Jew, like Karl Marx himself.ยิวปัญญาชน... เหมือนคาร์ล มาร์กซ
He's an educated man.เขาเป็นคนที่มีการศึกษา
Oh, and I thought you were an educated man.พ่อนึกว่าคุณเป็นผู้มีการศึกษาแล้วนะ
You can do anything. You're an educated man.คุณทำได้ทุกอย่าง คุณเป็นคนมีการศึกษา
For 16 years he was educated as a gentleman.16 ปี ที่เขาได้เติบโตอย่างสุภาพบุรุษ
Maybe you should pretend like you're talking to... someone educated in the penal system.คุยกับข้า ใช้ภาษาคนขี้คุก จะเข้าใจง่ายกว่ามั๊ย ไม่ต้องหรอก...
But it's an educated risk.แต่มันเป็นการเสี่ยงที่น่าลอง
An Educated Guess.เดาอย่างมีหลักการหน่ะ
Some of it was on-line, and some of it was just an educated guess based on birth order.บางส่วนได้จากอินเตอร์เนท บางส่วนก็ ลองเดาโดยดูจากลำดับวันเกิด
He's from Morocco, educated in Paris.เขามาจากโมร็อคโค เรียนในปารีส
I thank God, this educated man with some kindness in him wants to do just that.ฉันขอบคุณพระเจ้า ชายที่ได้รับการอบรมคนนี้ กับความใจดีที่เขาได้ทำอย่างนั้น

educated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知青[zhī qīng, ㄓ ㄑㄧㄥ, 知青] educated youth (sent to work in farms during cultural revolution)
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 臭老九] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution)
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 羌] educated; strong
愚昧[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, 愚昧] ignorant; uneducated

educated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class
学がある;学が有る[がくがある, gakugaaru] (exp,v5r-i) (See 学のある) to have learning; to be educated
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp,v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions)
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp,v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions)
教養人[きょうようじん, kyouyoujin] (n) person of culture; educated person; highbrow
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing
学のある;学の有る[がくのある, gakunoaru] (exp,adj-f) (See 学がある) educated; learned; schooled
巴人[はじん, hajin] (n) uneducated bumpkin; resident of ancient Sichuan
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment

educated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people ; educated people FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
ได้รับการศึกษา[v. exp.] (dāi rap kān) EN: be educated FR:
หัวนอก[adj.] (hūanøk) EN: western-educated ; educated abroad ; westernized ; FR:
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīe) EN: erudite ; learned ; highly educated ; knowledgeable ; scholarly FR: érudit
ไม่มีความรู้[adj.] (mai mī khwā) EN: not educated ; not knowledgeable FR:
มีการศึกษา[adj.] (mī kānseuks) EN: educative ; educated FR: instructif
เรียนหนังสือ[v. exp.] (rīen nangse) EN: study ; learn ; go to school ; be in school ; be educated FR: étudier ; suivre des cours
ศึกษา[v.] (seuksā) EN: study ; go to school ; receive education ; be educated ; learn ; read up ; mug up ; cram FR: étudier ; apprendre ; s'instruire ; aller à l'école
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent FR:
การศึกษาต่ำ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: be uneducated FR:
ขาดการศึกษา[v. exp.] (khāt kānseu) EN: be uneducated FR: être sous-éduqué
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kāns) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant FR: manquer d'éducation
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwā) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud ; imbécile
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant
ศึกษาด้วยตนเอง[X] (seuksā dūay) EN: self-educated FR:

educated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebildet {adj} | gebildeter | am gebildetsteneducated | more educated | most educated
ungebildet {adj} | ungebildeter | am ungebildetstenuneducated | more uneducated | most uneducated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า educated
Back to top