ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absent*, -absent-

absent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absent (adj.) ขาด See also: ไม่มา Syn. away, missing, gone, out Ops. here, present
absent (adj.) ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
absent (vt.) ทำให้ขาด See also: ไม่เข้าร่วม
absent (prep.) ปราศจาก
absent from (phrv.) ไม่มา See also: ไม่เข้าร่วม, ขาด (เรียน, ประชุมหรืออื่นๆ)
absent without leave (idm.) ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาติ (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
absent-minded (adj.) ใจลอย See also: ตกอยู่ในภวังค์, เคลิ้ม, เหม่อลอย Syn. inattentive, absent, unmindful Ops. attentive, observant
absent-mindedness (n.) การฝันกลางวัน See also: การฝันหวาน, การปล่อยความคิดไปตามอารมณ์ Syn. fantasy, fancy, dream, woolgathering, imagination, Ops. truth, verification, tangibility
absent-mindedness (n.) การตกอยู่ในห้วงฝัน See also: การใจลอย, การฝันกลางวัน Syn. daydream
absentee (n.) ผู้ที่ไม่มา See also: ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม, ผู้ขาดการประชุม
English-Thai: HOPE Dictionary
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
English-Thai: Nontri Dictionary
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absentไม่อยู่, ขาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absent from serviceละทิ้งการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absenteeผู้ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absentหายไป, ไม่มี [การแพทย์]
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
AWOL (idm.) ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำย่อจาก absent without leave) See also: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาติ (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
AWOL (sl.) แหกคุก (คำย่อจาก absent without leave) See also: หนีคุก
ขาดสอบ (v.) absent from examination
หลงๆ ลืมๆ (v.) absent-minded See also: vacant, blank, stupid Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ
เป๋อ (v.) absent-minded See also: vacant, blank, stupid Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ
เหม่อลอย (adj.) absent-minded See also: inattentive, vacant, abstracted Syn. ใจลอย, เหม่อ
ใจลอย (adj.) absent-minded See also: dreamy, inattentive, abstracted, wandering (mind) Syn. เหม่อลอย
ขาดเรียน (v.) be absent See also: miss one´s class Ops. มาเรียน
ตกอยู่ในภวังค์ (v.) be absent-minded
ตาลอย (v.) be absent-minded See also: be inattentive, be listless Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ
ตาเหม่อ (v.) be absent-minded See also: be inattentive, be listless Syn. เหม่อลอย
เผลอสติ (v.) be absent-minded Syn. เผอเรอ, เผลอไผล
เหม่อ (v.) be absent-minded See also: be distracted, be unaware, be inattentive, be preoccupied, be unmindful Syn. เหม่อลอย, ใจลอย, เบลอ
เหม่อลอย (v.) be absent-minded See also: be vacant, be abstracted, be inattentive Syn. ใจลอย, เหม่อ
ใจลอย (v.) be absent-minded See also: be dreamy, be inattentive Syn. เหม่อลอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To be absent and silent for two years.หลังจากหายไปโดยไม่บอกกล่าว ตั้งสองปี
Actually, do you mind if I just absent myself for a second?เอ่อ จะเป็นไรมั้ย ถ้าฉันจะขอตัวซักแป๊บนึง
Young-eon's absent today. And she's not answering her phone.ยัง-อองไม่มาวันนี้ และก็ไม่รับโ่ทรศัพท์ด้วย
My best friend is absent without telling me.เพื่อนฉันสนิทฉันหยุดเรียน โดยไม่บอกฉัน
Young-eon's absent one day, and you hear things?ยัง-ออง ไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้ และเธอก็ได้ยินเสียงแว่ว
Teacher, Young-eon is absent today.ครูคะ ยัง-อองขาดเรียนวันนี้
She's absent again?หล่อนขาดเรียนอีกแล้ว
* In airy dreams *... absent love to seeในความฝันที่อาจเกิดขึ้น และความรักที่พานพบ
And who wrote this, who wrote this absent note?แล้วใครเขียนนี่ ใครเขียนใบลานี่
I won't mark you absent so you can leave.ชั้นจะไม่เช็คชื่อเธอขาดเรียนชั่วโมงนี้ เธอออกไปได้
And became the surrogate For the absent mother.- การ์เซีย - ค่ะท่าน
Being absent from work for so long is a problem.นั่นแหละที่ฉันบอก มันจะมีปัญหาน่ะสิถ้าแม่ของหนูไม่มาทำงาน

absent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健忘[jiàn wàng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ, 健忘] absent-minded
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
缺席[quē xí, ㄑㄩㄝ ㄒㄧˊ, 缺席] absence; absent
精神恍惚[jīng shén huǎng hū, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, 精神恍惚] absent-minded; in a trance
走神[zǒu shén, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ, 走神] absent-minded; one's mind is wandering
走神儿[zǒu shén r, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 走神儿 / 走神兒] absent-minded; one's mind is wandering
跑神儿[pǎo shén r, ㄆㄠˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 跑神儿 / 跑神兒] absent-minded; one's mind is wandering
恍惚[huǎng hū, ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, 恍惚] entranced; absent-minded; distracted

absent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰膳[かげぜん, kagezen] (n) tray for absent one
アブセンティズム[, abusenteizumu] (n) absenteeism
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P)
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper
ぼやっと;ボヤっと[, boyatto ; boya tto] (adv,vs) (on-mim) absentmindedly; dazedly; vaguely
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
もさっと[, mosatto] (adv,vs) absentmindedly
上の空;うわの空[うわのそら, uwanosora] (adj-na,n) inattention; absent-mindedness
不在地主[ふざいじぬし, fuzaijinushi] (n) absentee landlord
不在投票[ふざいとうひょう, fuzaitouhyou] (n) absentee voting
不在投資家[ふざいとうしか, fuzaitoushika] (n) absentee investor (e.g. in real estate)
不在者投票[ふざいしゃとうひょう, fuzaishatouhyou] (n) absentee ballot; (P)
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)
喪心[そうしん, soushin] (n,vs) absent-mindedness; stupor; dejection
慌て者[あわてもの, awatemono] (n) scatterbrain; absent-minded person
我にもなく;我にも無く[われにもなく, warenimonaku] (adv) (See 我にも非ず) in spite of oneself; absently; involuntarily
放心状態[ほうしんじょうたい, houshinjoutai] (n,adj-no) being in abstraction; being dazed; being absentminded; stargazing
欠勤率[けっきんりつ, kekkinritsu] (n) absentee rate
欠勤者[けっきんしゃ, kekkinsha] (n) absentee
欠席者[けっせきしゃ, kessekisha] (n) absentee

absent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจลอย[adj.] (jailøi) EN: absent-minded FR: distrait ; absent ; rêveur
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาด[adj.] (khāt) EN: missing ; deficient ; absent ; incomplete FR: démuni ; privé de ; absent ; sans
ขาดงาน[v. exp.] (khāt ngān) EN: absent from work FR:
ขาดประชุม[v. exp.] (khāt prachu) EN: miss a meeting ; be absent from a meeting FR:
ขาดเรียน[v. exp.] (khāt rīen) EN: be absent from school ; be absent from class ; miss school ; miss a class ; play truant FR: être absent à un cours ; brosser un cours (Belg.)
ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล[v. exp.] (khāt rīen d) EN: be absent without an excuse FR: s'absenter sans raison
ขาดสอบ[v. exp.] (khāt søp) EN: absent from examination FR:
ละทิ้งการงาน[adj.] (lathing kān) EN: absent from service FR:
ลาหยุด[adj.] (lā yut) EN: absent FR: absent
เลื่อนลอย[v.] (leūoenløi) EN: be absent minded FR:
ไม่เข้าประชุม[v. exp.] (mai khao pr) EN: be absent from a meeting FR:
ไม่มา[adj.] (mai mā) EN: absent FR: absent
ไม่อยู่[v. exp.] (mai yū) EN: be away FR: être absent ; s'absenter ; il/elle n'est pas là
ไม่อยู่[adj.] (mai yū) EN: absent ; missing ; not in ; not there ; not here ; out ; gone FR: absent ; manquant
ไม่อยู่บ้าน[v. exp.] (mai yū bān) EN: FR: être absent de chez soi
เผลอใจลอย[adj.] (phloē jailø) EN: absent-minded ; inattentive FR: distrait ; absent ; rêveur ; inattentif
ผู้ที่ไม่มา[n. exp.] (phū thī mai) EN: absentee FR: absent [m]
ผู้ที่ไม่อยู่[n. exp.] (phū thī mai) EN: absentee FR: absent [m] ; absente [f]
การขาดงาน[n. exp.] (kān khāt ng) EN: work absenteeism ; absenteeism FR: absentéisme au travail [m]
การขาดงานเป็นอาจิณ[n. exp.] (kān khāt ng) EN: absenteeism FR: absentéisme [m]
เกโรงเรียน[v. exp.] (kē rōngrīen) EN: pay truant from school FR: faire l'école buissonnière ; s'absenter de l'école sans autorisation ; manquer les cours ; sécher le lycée (fam.) ; brosser les cours (fam. - Belg.)
ขี้ลืม[adj.] (khī leūm) EN: forgetful ; absent-minded FR: distrait ; étourdi ; tête en l'air ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khī long) EN: forgetful; absent-minded FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[adj.] (khī long kh) EN: forgetful ; absent-mionded FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิ้ม[adj.] (khloēm) EN: forgetful of oneself ; absent-minded ; scatterbrained ; abstracted FR: perdu dans ses pensées
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ไกลตาไกลใจ[v.] (klaitāklaij) EN: far from eye far from heart ; long absent, soon forgotten ; out of sight, out of mind FR: loin des yeux, loin du cœur
ลากิจ[v. exp.] (lā kit) EN: personal leave FR: s'absenter pour affaires
หลับใน[v.] (lapnai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi ; s'endormir au volant
ลาป่วย[v.] (lā pūay) EN: take sick leave ; be on sick leave FR: s'absenter pour maladie
ลอย[adv.] (løi) EN: absently ; vacantly ; without provocation FR:
หลง ๆ ลืม ๆ = หลงๆ ลืมๆ[v. exp.] (long-long l) EN: be absentminded ; be clumsy and stupid FR:
ไม่ได้มา[v. exp.] (mai dāi mā) EN: FR: s'absenter
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive ; gaze into space FR: être distrait ; être inattentif ; être tête en l'air
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted ; preoccupied FR: distrait ; inattentif
ป้ำเป๋อ[adj.] (pampoē) EN: forgetful ; absentminded FR:
ป้ำ ๆ เป๋อ ๆ = ป้ำๆ เป๋อๆ[adj.] (pam-pam-poē) EN: forgetful ; absentminded FR:

absent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefwähler {m}absentee voter
Briefwahl {f}absentee ballot [Am.]
Briefwahl {f}absentee voting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absent
Back to top