ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

torn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *torn*, -torn-

torn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
torn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ tear
torn apart (adj.) ซึ่งฉีกออก See also: ซึ่งแยกออก
tornado (n.) พายุทอร์นาโด See also: พายุหมุน Syn. cyclone, twister
tornado (n.) คนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
tornado juice (sl.) เหล้าวิสกี้
English-Thai: HOPE Dictionary
torn(ทอร์น) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ tear
tornado(ทอร์เน'โด) n. พายุหมุน., See also: tornadic adj. pl. tornadoes,tornados
English-Thai: Nontri Dictionary
torn(vt) pp ของ tear
tornado(n) ลมสลาตัน,พายุหมุนทอร์นาโด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
torn surfaceผิวฉีก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tornadoพายุทอร์เนโด หรือ ลมงวง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาด (v.) torn See also: worn out, be ragged Syn. ฉีกขาด
ฉีกขาด (v.) torn See also: worn out, be ragged
ลมงวง (n.) tornado Syn. ลมงวงช้าง
ลมงวงช้าง (n.) tornado
DA (abbr.) อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
ฉีก (v.) be torn See also: be worn out Syn. ฉีกขาด, ขาด
ฉีกขาด (v.) be torn See also: be worn out Syn. ขาด
ผู้รับมอบอำนาจ (n.) attorney Ops. ผู้มอบอำนาจ
สกอ. (n.) Office of the State Attorney Commission
สำนักงานคณะกรรมการอัยการ (n.) Office of the State Attorney Commission Syn. สกอ.
สำนักงานอัยการสูงสุด (n.) Office of the Attorney-General
หนังสือมอบอำนาจ (n.) power of attorney See also: proxy Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ
อส. (n.) Office of the Attorney General Syn. สำนักงานอัยการสูงสุด
อัยการสูงสุด (n.) Attorney-General
ใบมอบฉันทะ (n.) power of attorney See also: proxy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was a very old man in a torn jacket.เขาเป็นคนที่เก่าแก่มากในเสื้อฉีกขาด
He knew that each of the jerking bumps of the shark... ... had been meat torn away... ... and that the fish now made a trail of blood for all sharks... ... as wide as a highway through the sea.เขารู้ว่าแต่ละกระแทกกระตุก ปลาฉลามที่ได้รับเนื้อฉีกออก และว่าปลาทำตอนนี้
God help your men. They'll be torn apart by the wily Pathan.พวกเขาจะถูกฉีกออกจากกัน โดยจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน
I've seen fingers torn out at the knuckles. Whole sea's bones, full of them.ผมเคยเห็นนิ้วหลุดออกจากข้อ ลอยเต็มทะเล เพียบไปหมด
Poor Daniel. Torn to pieces.น่าสงสารแดเนียล ถูกฉีกเป็นชิ้นๆ.
Dr.Schneider... there are pages torn out of this.ดร.ชไนเดอร์... มีบางหน้า ถูกฉีกออกไป
Why is his shirt torn open?ทำไมเสื้อของเขาถึง เปิดออกมา ?
Herr Kommandant. The entire foundation... has to be torn down and repoured.ต้องรื้อเทฐานใหม่หมด
He'd seen enough kingdoms torn apart by feuding brothers... so he decided, for the sake of peace, to make one disappear.พระองค์ได้เห็นพี่น้องชิงบัลลังก์มามาก จึงตัดสินพระทัยให้คนหนึ่งต้องหายไป
Where did the story start about the woman with torn lips?แล้วเรื่องนั่นเริ่มมาจากที่ไหน เรื่องผู้หญิงที่ปากแยกน่ะ ?
When you were torn from my heart, I was left with nothing but my faith.When you were torn from my heart, I was left with nothing but my faith.
Daffs! I don't want to be torn to pieces and if you think about it, neither do you.เนเธญเธ™เธ”เธตเน‰เธ„เธ‡เธŠเธญเธšเธ‚เธญเธ‡เธ‚เธงเธฑเธเธ•เน‰เธญเธ™เธฃเธฑเธšเธ™เธฐ

torn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵连祸结[bīng lián huò jié, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 兵连祸结 / 兵連禍結] ravaged by successive wars; war-torn; war-ridden
龙卷风[lóng juǎn fēng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄩㄢˇ ㄈㄥ, 龙卷风 / 龍捲風] tornado; hurricane; twister; cyclone
旋风[xuàn fēng, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ, 旋风 / 旋風] whirlwind; tornado

torn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n,vs) torn asunder; disrupted and disorganized
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off
板挟み;板挾み;板ばさみ[いたばさみ, itabasami] (n) being stuck between a rock and a hard place; being in a dilemma; being torn between conflicting demands
ぼろぼろ(P);ボロボロ[, boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P)
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代理委任状[だいりいにんじょう, dairiininjou] (n) power of attorney
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney
代言人[だいげんにん, daigennin] (n) attorney; lawyer
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp,v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one)
全権委任[ぜんけんいにん, zenken'inin] (n) complete power of attorney
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
包括委任状[ほうかついにんじょう, houkatsuininjou] (n) general power of attorney
司法長官[しほうちょうかん, shihouchoukan] (n) attorney general; attorney-general
国選弁護人[こくせんべんごにん, kokusenbengonin] (n) court-appointed attorney
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization
委任状による代理人[いにんじょうによるだいりにん, ininjouniyorudairinin] (n) attorney-in-fact
官選弁護人[かんせんべんごにん, kansenbengonin] (n) (obs) (See 国選弁護人) court-appointed attorney
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) lawyer; attorney; (P)
弁護士事務所[べんごしじむしょ, bengoshijimusho] (n) law office; lawyer's office; attorney's office
検事総長[けんじそうちょう, kenjisouchou] (n) attorney general
破ける[やぶける, yabukeru] (v1,vi) to get torn; to wear out; to be frustrated; to break
竜巻(P);竜巻き[たつまき, tatsumaki] (n,adj-no) tornado; waterspout; (P)
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P)

torn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลีก[v.] (chalīk) EN: be torn FR:
ฉีก[v.] (chīk) EN: be torn ; be worn out FR:
ฉีกขาด[v. exp.] (chīk khāt) EN: be torn FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed ; break ; be broken FR:
ขาด ๆ วิ่น ๆ = ขาดๆ วิ่นๆ[v. exp.] (khāt-khāt w) EN: be worn-out ; be torn ; be ragged ; be ripped ; be shabby FR:
ขาดวิ่น[adj.] (khāt win) EN: tattered ; ragged ; torn FR: râpé
กล้ามเนื้อฉีกขาด[n. exp.] (klām neūa c) EN: torn muscle FR:
รักพี่เสียดายน้อง[v. exp.] (rak phī sīa) EN: torn between the two FR:
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūn) EN: Attorney-General FR:
อาทร[n. prop.] (Āthøn ) EN: Atorn FR: Atorn
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchan) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy ; mandate ; authorization FR:
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney ; desire for truth and understanding FR: procuration [f] ; mandat [m]
จดหมายมอบฉันทะ[n. exp.] (jotmāi møpc) EN: letter of attorney FR:
ลมงวง[n.] (lom-ngūang) EN: tornado FR: tornade [f]
หนังสือมอบอำนาจ[n. exp.] (nangseū møp) EN: power of attorney ; proxy FR:
หนังสือมอบฉันทะ[n. exp.] (nangseū møp) EN: proxy ; letter of power of attorney FR:
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney ; law graduate ; bachelor of laws FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
ปรินทร[n. prop.] (Parinthøn ) EN: Parinthorn ; Parintorn FR: Parinthorn ; Parintorn
เผชิญปัญหา[adj.] (phachoēn pa) EN: strife-torn FR: déchiré par les conflits
พนักงานอัยการ[n. exp.] (phanakngān ) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office FR:
พายุหมุน[n. exp.] (phāyu mun) EN: cyclone ; tornado FR: cyclone [m] ; tornade [f]
พายุทอร์นาโด[n. exp.] (phāyu thønā) EN: tornado FR: tornade [f]
ผู้รับมอบอำนาจ[n. exp.] (phū rap møp) EN: attorney FR:
สลิลธร[n. prop.] (Salinthøn) EN: Saliltorn FR: Saliltorn
สำนักงานอัยการสูงสุด[org.] (Samnakngān ) EN: Office of the Attorney General ; Attorney General's Office FR:
สุรชัย จันทิมาธร[n. prop.] (Surachai Ja) EN: Surachai Juntimatorn ; Surachai Chantimatorn FR: Surachai Juntimatorn ; Surachai Chantimatorn
แต่งทนาย[v. exp.] (taeng thanā) EN: appoint a lawyer ; get a lawyer ; appoint an attorney ; counsel a lawyer ; counsel an attorney FR:
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายจำเลย[n. exp.] (thanāi jaml) EN: defendant's attorney ; defendant's counsel ; attorney for the defendant FR: avocat de la défense [m]
ทนายโจทก์[n. exp.] (thanāi jōt) EN: plaintiff's attorney ; plaintiff's counsel ; attorney for the plaintiff FR:
ทนายขอแรง[n. exp.] (thanāi khør) EN: court-appointed attorney ; free legal counsel FR:
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
ทอร์นาโด[n.] (thønādō) EN: tornado FR: tornade [f]
ทอร์นาโดไฟ[n. exp.] (thønādō fai) EN: fire whirl ; fire devil ; fire tornado ; firenado ; fire twister FR: tornade de feu [f] ; tourbillon de feu [m]
วิ่น[adj.] (win) EN: torned ; with some parts missing FR: déchiré ; en lambeaux

torn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annullierungskosten {pl}; Stornokosten
Anwaltsgebühren {pl}attorney fees
Generalbundesanwalt {m}Attorney General
Oberstaatsanwalt {m}Attorney General
Generalstaatsanwalt {m}district attorney [Am.]
Generalvollmacht {f}full power of attorney
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]
Justizminister {m} eines Bundesstaates der USAState Attorney General
Tornister {m} | Tornister
Muskelriss {m}torn muscle
Patentanwaltsbüro {n}patent attorney's office [Am.]
Bevollmächtigung {f}power of attorney
Tornado {m} | Tornados
Bänderriss {m} [med.]torn ligament
Meniskusriss {m} [med.]torn meniscus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า torn
Back to top