ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insufficient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insufficient*, -insufficient-

insufficient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insufficient (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ Syn. deficient, inadequate Ops. adequate, sufficient
English-Thai: HOPE Dictionary
insufficient(อินซัฟฟีช'เชินทฺ) adj. ไม่เพียงพอ
English-Thai: Nontri Dictionary
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insufficiently occupied dwellingที่อยู่อาศัยมีผู้อยู่เบาบาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insufficient Supplyได้รับไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะบ่อนกะแบ่น (adv.) insufficiently See also: incoherently, incompletely Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ Ops. สมบูรณ์
กะพร่องกะแพร่ง (adv.) insufficiently See also: incoherently, incompletely Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ, กะบ่อนกะแบ่น Ops. สมบูรณ์
ยอบแยบ (v.) be insufficient See also: lack, be deficient, be meager, be inadequate, scant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ
No, we are saying there is insufficient documentation.เปล่า เรากำลังพูดว่า เป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ
Mem, this is play to commemorate monumental occasion and we make fools of selves because of insufficient practice.Mem, this is play to commemorate monumental occasion and we make fools of selves because of insufficient practice.
My check was returned for insufficient funds.เช็คของผมถูกตีกลับ เพราะบอกว่าเงินไม่พอ
I am here because I believe you have made a decision with insufficient information and foresight.ที่ผมมาในวันนี้.. เพราะผมเชื่อว่าพวกท่านได้ทำการตัดสินใจ.. โดยปราศจากข้อมูลที่เพียงพอ..
There's also a risk that hitting these weapons with insufficient force could release the bio-agent into the atmosphere.มันเสี่ยง ที่จะโจมตีอาวุธนี้ โดยที่มีเจ้าหน้าที่ที่จะรับมือกับสารพิษไม่เพียงพอ ภายใต้สภานการณ์นี้
Oh, a clever- albeit obsolete, euphemism for insufficient blood flow to the male sex organ.ฉลาดมาก สำนวนโบราณสุภาพ
No matter how much I look over it, somehow, it just seems insufficient as the concept for the Dam Art Gallery.ไม่ว่าฉันจะมองมันกี่ที มันดูเหมือนจะไมสำคัญสำหรับ Dam Art Gallery. เลย
But as that power began to seem insufficient a great debate arose among us.แต่พลังนี้ก็เริ่มที่จะไม่พอ จึงนำมาซึ่งข้อถกเถียงว่า
So I called my bank to tear 'em a new one, and they told me my last paycheck was returned for insufficient funds... boss.ผมเลยโทรถามทางธนาคาร ให้ออกใบใหม่ให้ แต่เขาบอกว่า เช็คใบล่าสุดของผม ถูกตีกลับมาเพราะมีปัญหาเช่นกัน
He was acquitted due to insufficient evidence, and in 2 weeks later... shot another girl.จนพ้นจากคดีเนื่องจากหลักฐานไม่พอ หลังจากนั้น 2 อาทิตย์... มันไปยิงผู้หญิงอีกคน
Insufficient evidence, search warrant denied.มีหลักฐานไม่เพียงพอ การขอหมายศาลเข้าตรวจค้นถูกปฏิเสธ

insufficient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不敬] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior)
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, 不足] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should

insufficient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] (n) {comp} insufficient data
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P)
準備不足[じゅんびぶそく, junbibusoku] (n,adj-no) ill-preparedness; insufficient preparation; lack of preparation
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] (n,adj-no) insufficient exercise
額が少ない[がくがすくない, gakugasukunai] (exp,adj-i) insufficient (money, etc.)
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na,n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P)
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P)
手薄[てうす, teusu] (adj-na,n) short of hands; insufficient; (P)
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)
生半;生なか;生中[なまなか, namanaka] (adj-na) (1) (See 中途半端,なまはんか) halfway-done; mediocre; uncertain; half-hearted; (adv) (2) (See なまじっか・1) half-heartedly; insufficiently
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] insufficient data

insufficient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะพร่องกะแพร่ง[adj.] (kaphrǿngkap) EN: incomplete ; defective ; insufficient FR:
กะร่องกะแร่ง[adj.] (karǿngkarae) EN: deficient ; short of ; not up to snuff ; insufficient FR:
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:
ไม่บริบูรณ์[adj.] (mai børibūn) EN: insufficient ; lacking ; incomplete FR: incomplet
ไม่เพียงพอ[adj.] (mai phīengp) EN: insufficient ; inadequate ; not enough FR: insuffisant
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate ; not enough FR: insuffisant
พยานหลักฐานไม่พอ[n. exp.] (phayānlakth) EN: insufficient evidence FR:
พยานหลักฐานอ่อน[n. exp.] (phayānlakth) EN: insufficient evidence FR:
ยอบแยบ[v.] (yøpyaēp) EN: be low ; be in low water ; be depleted ; lack ; be insufficient FR: être bas ; manquer
กะบ่อนกะแบ่ม[adv.] (kabǿnkabaem) EN: insufficiently FR:
กะบ่อนกะแบ่น[adv.] (kabǿnkabaen) EN: insufficiently FR:
กะพร่องกะแพร่ง[adv.] (kaphrǿngkap) EN: insufficiently FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adv.] (lum-lum døn) EN: inconsistently ; unsteadily : insufficiently FR:

insufficient ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungenügend {adj} | ungenügender | am ungenügendsteninsufficient | more insufficient | most insufficient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insufficient
Back to top