ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

here

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *here*, -here-

here ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
here (adv.) ที่นี่ See also: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้
here and now (idm.) ปัจจุบัน See also: ขณะนี้
here and there (adv.) ตรงนั้นตรงนี้ See also: ที่โน่นที่นี่ Syn. patchily, scatteringly
here and there (idm.) หลายแห่ง See also: กระจายไปทั่ว
hereabout (adv.) รอบที่นี้ See also: ใกล้ๆที่นี่
hereafter (adv.) ต่อไปนี้ See also: หลังจากนี้, ต่อจากนี้ไป Syn. from now on, henceforth
hereditary (adj.) ซึ่งเป็นกรรมพันธุ์ See also: วึ่งส่งผ่านทางพันธุกรรม Syn. atavistic, inherited
heredity (n.) การถ่ายทอดทางพันธุกรรม Syn. atavism, inheritance
herein (adj.) ในเรื่องนี้ (คำทางการ) See also: ในกรณีนี้
hereinafter (adv.) ดังต่อไปนี้ (คำทางการ)
hereof (adv.) ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ (คำทางการ) See also: ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้
hereon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ) Syn. hereupon
heresy (n.) ความเห็นนอกรีต Syn. misbelief
heretic (n.) คนนอกศาสนา See also: คนนอกรีต Syn. apostate, iconoclast, nonconformist
heretical (adj.) ซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดความเชื่อทางศาสนา (คำทางการ) See also: ซึ่งนอกคอก Syn. apostate, unorthodox Ops. pious
heretofore (adv.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้ Syn. so far, yet
hereunder (adv.) หลังจากนี้ (คำทางการ)
hereupon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ Syn. hereon
hereupon (adv.) ในเรื่องนี้ (คำทางการ) See also: ในจุดนี้, ในกรณีนี้
herewith (adv.) ตามนี้ (คำทางการ) See also: โดยวิธีนี้
English-Thai: HOPE Dictionary
here(เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่, See also: here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั
here's(เฮิร์ซฺ) abbr. here is
hereabout(เฮีย'ระเบาทฺ) adv. รอบที่นี้,ที่ใกล้เคียง,อยู่แถวนี้., Syn. hereabouts
hereafter(เฮียร์อาฟ'เทอะ) adv. ต่อจากนี้,หลังจากนี้ต่อไป. n. ชีวิตในโลกหน้า,ชาติหน้า
hereat(เฮียร์'แอท) adv. เวลานี้,เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น,เนื่องจากสิ่งนี้, Syn. at this time
hereby(เฮียร์'ไบ) adv. ด้วยประการฉะนี้,โดยวิธีนี้,โดยนัยนี้, Syn. by this
hereditable(ฮะเรด'ดิทะเบิล) adj. ดูheritable
hereditamentn. ทรัพย์สินที่รับช่วงกัน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ตกทอดเป็นมรดกกันได้
hereditary(ฮิเรด'ดิทารี) adj. เป็นกรรมพันธุ์, ซึ่งเป็นมรดก,ตกทอด., See also: hereditarily adv. hereditariness n., Syn. inherited
heredity(ฮิเรด'ดิที) n. พันธุกรรม,ลักษณะกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอด
herefordn. วัวแดงพันธุ์หนึ่ง
herein(เฮีย'ริน') adj. ในนี้,ในกรณีนี้,ในเรื่องนี้
hereinafteradv. ดังต่อไปนี้
hereinbeforeadv. ก่อนหน้านี้,ดังที่กล่าวมาแล้ว
hereintoadv. เข้าไปในนี้,มาในนี้
hereofadv. บนนี้,จากนี้
hereonadv. บนนี้,จากนี้,ถึงเรื่องนี้
heres(เฮีย'รีซ) n. ทายาท, Syn. haeres -pl. heredes
heresiarchn. ผู้นำความคิดเห็นนอกรีด
heresy(เฮ'ระชี่) n. ศาสนานอกรีต,ผู้นำความคิดเห็นคิดนอกรีต, ความคิดนอกคอก, Syn. apostasy
heretic(เฮอ'ริทิค) n. ผู้นอกรีต,ผู้มีความคิดนอกคอก. adj. นอกรีต,นอกคอก,, Syn. sectary
hereto(เฮียร์ทู') adv. ถึงตอนนี้,เกี่ยวกับประเด็นนี้., Syn. hereunto
heretoforeadv. ก่อนหน้านี้
hereunderadv. อยู่ข้างล่างนี้
hereuponadv. พร้อมกันนี้,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว
herewithadv. ตามนี้,พร้อมกันนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
here(adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้
hereabout(adv) แถวๆนี้,แถบนี้,ใกล้ๆกันนี้
hereafter(adv) ต่อจากนี้,ภายหลังจากนี้
hereby(adv) โดยนัยนี้,โดยวิธีนี้,ด้วยประการฉะนี้
hereditary(adj) ตามพันธุ์,มาจากบรรพบุรุษ
heredity(n) กรรมพันธุ์,การสืบทอด,มรดก
herein(adv) ในที่นี้,ในกรณีนี้,ในเรื่องนี้
hereof(adv) เกี่ยวกับสิ่งนี้,จากนี้,ถึงเรื่องนี้,บนนี้
hereon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,จากนี้,ถึงเรื่องนี้
heresy(n) ความนอกศาสนา,บาป,ความคิดนอกคอก
heretic(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา
heretofore(adv) แต่ก่อน,ก่อนนี้,จนบัดนี้
hereupon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว,พร้อมกันนี้
herewith(adv) พร้อมกันนี้,กับสิ่งนี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hereafterซึ่งต่อไปข้างหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hereditamentsทรัพย์สินที่ตกทอดเป็นมรดกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hereditaryทางพันธุกรรม, ทางกรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heredityพันธุกรรม, กรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hereinafterซึ่งต่อไปใน...นี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heresyมิจฉาทิฐิ, นอกรีต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hereditary effectผลต่อพันธุกรรม, ผลกระทบของรังสีต่อสารพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ที่ได้รับรังสี แล้วถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Heredityพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรี่ยราย (v.) scatter here and there See also: scattered in disorder, strew Syn. เกลื่อนกลาด
ตรงนี้ (det.) here See also: this place Syn. นี้
ที่นี่ (adv.) here See also: in this place, at this place Syn. แห่งนี้, ตรงนี้ Ops. ที่นั่น
นี้ (det.) here See also: this place
แห่งนี้ (adv.) here See also: in this place, at this place Syn. ตรงนี้ Ops. ที่นั่น
ต่อไปนี้ (adv.) hereafter See also: from now on, in the days to come, in future Syn. หลังจากนี้ Ops. ก่อนหน้านี้
ทางกรรมพันธุ์ (adj.) hereditary Syn. ทางพันธุกรรม
ทางพันธุกรรม (adj.) hereditary
ลักษณะทางกรรมพันธุ์ (n.) hereditary characteristic
ลักษณะทางพันธุกรรม (n.) hereditary characteristic Syn. ลักษณะทางกรรมพันธุ์
กรรมพันธุ์ (n.) heredity See also: inheritance, congenital Syn. พันธุกรรม
พันธุกรรม (n.) heredity Syn. กรรมพันธุ์
นอกศาสนา (n.) heretic See also: schismatic, apostate, sectarian Syn. พวกนอกศาสนา
พวกนอกศาสนา (n.) heretic See also: schismatic, apostate, sectarian
จนกระทั่งบัดนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้
จนกระทั่งปัจจุบันนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งเดี๋ยวนี้
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้
จนเดี๋ยวนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้
in creation (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
in the world (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
I came here primarily to studyเดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา
You've been here many daysคุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
I came here when I was 20ฉันมาที่นี่ตอนอายุ 20 ปี
You have to be back here before dark each nightเธอต้องกลับมาที่นี่ก่อนค่ำในแต่ละคืน
I'm here at my own requestฉันมาที่นี่ตามความต้องการของตนเอง
I'm not leaving here without a jobฉันจะไม่ไปจากที่นี่โดยไม่ได้งาน
You've been here long enoughคุณอยู่ที่นี่มานานพอควรแล้ว
I have been here 3 times beforeฉันเคยมาที่นี่ 3 ครั้งมาก่อน
Could you come here please?คุณช่วยกรุณามานี่หน่อยได้ไหมคะ?
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
Let's sit here on the beachมานั่งที่ตรงชายหาดนี่เถอะ
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
I've lived here my whole lifeฉันอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต
We are here to make peaceพวกเรามาที่นี่เพื่อสร้างสันติ
We are not here to fightพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้
I'm here to do business with himฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจกับเขา
Please, don't come here and make judgments on meได้โปรดอย่ามาที่นี่และมาพิพากษาผมเลย
He doesn't stay here no moreเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
Whenever you need, I'm here for youเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อคุณ
I came here to tell you a storyฉันมาที่นี่เพื่อเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง
I asked her to come here to consult on the caseฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
I'd love to stay here chattingฉันอยากจะอยู่พูดคุยที่นี่
Let's sneak out of here now!พวกเราหลบออกไปจากที่นี่ตอนนี้เถอะ
Everyone here is a total strangerทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าทั้งสิ้น
Will you be okay here on your own for a little while?เธอจะอยู่ที่นี่ตามลำพังชั่วครู่ได้ไหม?
If you need me I can be back here in no timeถ้าเธอต้องการฉันฉันจะกลับมาที่นี่โดยเร็ว
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
I heard something about him coming up here to townฉันได้ยินว่าเขากำลังเข้ามาในเมือง เป็นเรื่องจริงหรือ?
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
I haven't been here long enough to sayฉันไม่ได้อยู่ที่นี่นานพอที่จะบอกได้
So, what brings you in here today?ถ้างั้น คุณมาทำอะไรที่นี่?
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
What are you here for?เธอมาทำอะไรที่นี้
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
I've changed my mind, we'll stay here a little longerฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะ ฉันจะอยู่ที่นี่อีกสักหน่อย
There's no point in staying here any longerเปล่าประโยชน์น่าที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปอีก
You're welcome to come here anytimeที่นี่ยินดีต้อนรับเธอทุกเมื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, we'll be quite comfortable down here in...in...โอ้เราจะค่อนข้างสะดวกสบาย ลงที่นี่ในใน
Jewish soldier. Been here since the war.ทหารยิว อยู่นี้ตั้งแต่สงคราม
Herring here in the tower room.เฮอลิง อยู่ที่บนป้อม.
I'll give it to her. You sit here and enjoy yourself.ฉันเอามันให้หล่อนเอง เธออยู่นี่แหละและขอให้สนุก
Why shouldn't I? You're here today and gone tomorrow.ฉันไม่สมควรหรอ คุณอยู่ที่นี่วันนี้ และจากไปในวันพรุ่งนี้
Excellency, here are the notes for your speech.ท่านผู้นำ นี่สุทรพจน์ของท่าน
All right, here we are. Smash in the door!เอาล่ะ เราจะอยู่ในนี้ พังประตู
We are here tonight to rid the country of a tyrant.เรามาที่นี่คืนนี้ เพื่อล้มล้างจอมปีศาจ
It's right here. Here it is.มันอยู่นี่ไง แค่ตกพื้น
Stay here until they've made up their minds.อยู่นี่แหละ จนกว่ามันจะจอด
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา
And here come the armored tanks, the pride of Tomainia's army.และนี่คือรถถัง ความภูมิใจของกองทัพ โทไมเนีย

here ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
又来了[yòu lái le, ㄧㄡˋ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙, 又来了 / 又來了] Here we go again
此时此地[cǐ shí cǐ dì, ㄘˇ ㄕˊ ㄘˇ ㄉㄧˋ, 此时此地 / 此時此地] here and now; as things stand
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, 不着边际 / 不著邊際] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant
此地无银三百两[cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng, ㄘˇ ㄉㄧˋ ˊ ˊ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄤˇ, 此地无银三百两 / 此地無銀三百兩] lit. 300 silver taels not hidden here (成语 saw); fig. to reveal what one intends to hide
固守[gù shǒu, ㄍㄨˋ ㄕㄡˇ, 固守] adhere
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 宗教徒] adherent of religion; disciple
[jū, ㄐㄩ, 拘] adhere; capture; restrain
教民[jiào mín, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ, 教民] adherent to a religion; convert
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
五湖四海[wǔ hú sì hǎi, ˇ ㄏㄨˊ ㄙˋ ㄏㄞˇ, 五湖四海] all over the world; everywhere under the sun
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, 四处 / 四處] all over the place; everywhere and all directions
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
氛围[fēn wéi, ㄈㄣ ㄨㄟˊ, 氛围 / 氛圍] ambience; atmosphere
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
无论何处[wú lùn hé chù, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ, 无论何处 / 無論何處] anywhere; wherever
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
浑天仪[hún tiān yí, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 浑天仪 / 渾天儀] armillary sphere (astronomical model)
转浑天仪[zhuàn hún tiān yí, ㄓㄨㄢˋ ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 转浑天仪 / 轉渾天儀] armillary sphere (astronomy)
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
大气候[dà qì hòu, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 大气候] atmosphere
大气[dà qì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 大气 / 大氣] atmosphere
大气圈[dà qì quān, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄑㄩㄢ, 大气圈 / 大氣圈] atmosphere
大气层[dà qì céng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, 大气层 / 大氣層] atmosphere
气氛[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, 气氛 / 氣氛] atmosphere; mood
圆球[yuán qiú, ㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 圆球 / 圓球] ball; sphere; globe
生物圈[shēng wù quān, ㄕㄥ ˋ ㄑㄩㄢ, 生物圈] biosphere; ecosphere
生物界[shēng wù jiè, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧㄝˋ, 生物界] biosphere; natural world
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
天球[tiān qiú, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, 天球] celestial sphere
气候[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 气候 / 氣候] climate; atmosphere; situation
连声[lián shēng, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄥ, 连声 / 連聲] coherent; successive voices agree with one another; to echo
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 倾城 / 傾城] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state
[mǎo, ㄇㄠˇ, 冇] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese)
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, 八哥] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
八哥儿[bā gē r, ㄅㄚ ㄍㄜ ㄖ˙, 八哥儿 / 八哥兒] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus)
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
[wǎng, ㄨㄤˇ, 罔] deceive; there is none
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, 浓郁 / 濃鬱] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere)

here ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again!
この辺;此の辺[このへん, konohen] (pn,adj-no) this area; around here
こりゃ[, korya] (exp) (from これは) hey there; I say; see here
そんじょそこら[, sonjosokora] (exp) anywhere; here and there
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P)
ちらほら[, chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely
ナウナウイズム[, naunauizumu] (n) now-now-ism; being interested only in the here and now without any regard for the future
ぼつぼつ[, botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples
散らばら[ちらばら, chirabara] (adj-na) (1) here and there; scattered about; (vs) (2) to be scattered around
散在[さんざい, sanzai] (vs) to be scattered; to straggle; to be found here and there
櫛の歯が抜けたよう[くしのはがぬけたよう, kushinohaganuketayou] (exp) (unorthodox version of 櫛の歯が欠けたよう) (See 櫛の歯が欠けたよう) missing important things here and there; full of gaps
櫛の歯が欠けたよう[くしのはがかけたよう, kushinohagakaketayou] (exp) missing important things here and there; full of gaps; as if the teeth of a comb were missing
此処(P);此所;茲;爰[ここ, koko] (n) (1) (uk) (See 何処,其処,彼処) here (place physically close to the speaker, place pointed by the speaker while explaining); this place; (2) (See 今迄) these last (followed by a duration noun and a past sentence
此処彼処[ここかしこ, kokokashiko] (exp) (uk) here and there; around and about
点々;点点[てんてん, tenten] (adv,adv-to) here and there; little by little; sporadically; scattered in drops; dot; spot
然知ったり[さしったり, sashittari] (int) (1) here it comes (interjection used when lying in wait for something); (2) (See しまった) oops!; damn it!
荒らし回る[あらしまわる, arashimawaru] (v5r) to break into (houses here and there); to rampage
遠近[えんきん;おちこち, enkin ; ochikochi] (n) distance; perspective; far and near; here and there
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere)
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere)
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere)
アイエニウェア[, aieniuea] (n) {comp} iAnywhere
アセノスフェア[, asenosufea] (n) asthenosphere
アテレクトミー[, aterekutomi-] (n) atherectomy
アトモスフィア;アトモスフェア[, atomosufia ; atomosufea] (n) atmosphere
アフェレーシス[, afere-shisu] (n) apheresis
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
ある限り;有る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,有る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P)
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat
インド八哥[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis)
インフォスフィア[, infosufia] (n) {comp} InfoSphere
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i'
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u'
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイエニウェア[あいえにうえあ, aieniuea] iAnywhere
インフォスフィア[いんふぉすふぃあ, infosufia] InfoSphere
フーホェア[ふーほえあ, fu-hoea] WhoWhere?
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
今後[こんご, kongo] Thai: วนสนส English: hereafter

here ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้นี่[X] (ai nī) EN: this thing ; this here thing FR:
เอานี่[X] (ao nī) EN: here you are FR: Voici
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore FR:
กปณก ; กปนก[n.] (kapanok) EN: FR: hère [m] (vx)
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[xp] (karīakarāt ) EN: scattered here and there FR:
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; this far ; up to here FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
ข้างบนนี้[adv.] (khāng bon n) EN: here above FR: ci-dessus
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
เกลื่อนกล่น[adj.] (kleūoenklon) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กระเจอะกระเจิง[adv.] (krajoekrajo) EN: in disaray ; wildly ; chaotically ; in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระเจิง[adv.] (krajoēng) EN: in disorder ; in all directions ; here and there FR:
กระเจิดกระเจิง[adv.] (krajoētkraj) EN: in disaray ; wildly ; chaotically ; in disorder ; in all directions ; here and there FR:
ไม่อยู่[adj.] (mai yū) EN: absent ; missing ; not in ; not there ; not here ; out ; gone FR: absent ; manquant
มาแล้ว (...มาแล้ว)[adj.] (... mā laēo) EN: … is here ; it is here FR: voici … ; … est arrivé ; … sont arrivés
มานานหรือยัง[xp] (mā nān reū ) EN: You are here for a long time? FR: Vous êtes ici depuis longtemps ?
ในละแวกนี้[adv.] (nai lawaēk ) EN: around here ; hereabout ; in this neighbourhood ; in this neighborhood (Am.) FR: dans le coin
นี่[X] (nī) EN: here ; at this place FR: ici ; voici
นี้[adj.] (nī) EN: this ; these ; here FR: ce ; cet ; cette ; -ci ; ceci
นี่คือ ...[X] (nī kheū ...) EN: here is ... : here's ... ; here are .. ; this is ... ; these are ... FR: voici ...; c'est ...
นี่ของคุณ[X] (nī khøng kh) EN: here you are FR: c'est pour vous
นี่ครับ/ค่ะ[xp] (nī khrap/k) EN: here it is ; here you are FR: voici
นี่แหละ[X] (nīlae) EN: that's it ; this ; here ; you see FR: c'est
นี่ไง[X] (nī ngai) EN: here is FR: voici
นี่เป็น...[X] (nī pen ...) EN: this is ... ; here is ... ; here's ... FR: c'est ...
ไปละ[v.] (pai la) EN: I am off ; I’m gonna bail ; I’m outta here ; I gotta split FR: je m'en vais
เรี่ยราย[v.] (rīarāi) EN: scatter here and there FR:
รอที่นี[v. exp.] (rø thīnī) EN: wait here FR: attendre ici ; attendez ici
แถวนี้[n. exp.] (thaēo nī) EN: around here FR: près d'ici ; par ici ; dans le coin
ที่ไหนสักที่แถวๆนี้[X] (thīnai sak ) EN: somewhere around here FR: ici quelque part
ที่นี่[adv.] (thī nī) EN: here ; at this place FR: ici ; à cet endroit-ci
เที่ยวเตร่[v. exp.] (thīo trē) EN: play around ; go here and there ; roam about ; wander about ; loaf ; saunter ; stroll ; loiter FR: traîner
ทิฏฐธัมมิกัตถะ[n.] (thitthatham) EN: obtainable benefits in the here and now ; the good to be won in this lifetime ; temporal benefits ; gain for this life ; present benefit ; temporal welfare ; sources of happiness in the present life FR:
ทุกแห่ง[adv.] (thukhaeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหัวระแหง[adv.] (thukhūaraha) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places ; every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth FR: partout ; ici et là ; chaque endroit ; chaque centimètre carré
ตรงนี้[X] (trong nī) EN: right here ; here FR: ici ; par ici ; juste ici
ไอ้นั่น[n. exp.] (ai nan) EN: that thing ; that there thing FR:
ไอโอโนสเฟียร์[n.] (ai-ōnōtfīa) EN: ionosphere FR: ionosphère [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind FR: air [m] ; atmosphère [f]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]

here ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herfahrt {f}journey here
seit; seitdem {conj} | seit ich hier wohne | seit er das weißsince | since I've been living here | since he knows that
Gewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jahrenaccumulated income | accumulated retained earnings
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates
Haftgrenze {f}adherence limit; limit of adhesion
Zusatzgeräte {pl}; periphere Geräte
Angabe {f}; nähere Angabespecification
Anumbi {m} [ornith.]Firewood Gatherer
Rechenart {f} | höhere Rechenartarithmetic | advanced arithmetic operation
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
Zusatzspeicher {m}; peripherer Speicherbacking storage
Betätigungsfeld {n}field of activity; sphere of activity
Geburtshaus {n}birth house; house where ... was born
Beifang {m} (industrielle Fischerei)bycatch (industrial fishing)
Chromosphäre {f} [astron.]chromosphere
zusammenhängend {adj} | in zusammenhängenden Sätzencoherent | in coherent sentences
sicher; selbstsicher; überzeugt; zuversichtlich {adj} | sicherer; selbstsicherer; überzeugter; zuversichtlicher | am sichersten; am selbstsichersten; am überzeugtesten; am zuversichtlichstenconfident | more confident | most confident
Defätismus {m}; Miesmacherei
Treibnetz n; Driftnetz {n} | Fischfang mit Treibnetzen (industrielle Fischerei)drift net; driftnet; drift netting | drift netting (industrial fishing)
Ellbogengesellschaft {f}society where the weakest go to the wall
Umgebung {f} | die nähere Umgebung von ... | die weitere Umgebung von ...environs | the immediate environs of ... | the broader environs of ...
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards
extern {adj} | externer Speicherexternal | external storage
Kiemennetz {n} | küstennahe Kiemennetze (industrielle Fischerei)gill net | coastal gill nets (industrial fishing)
Hemisphere {f} | Hemispheren
Erbanlage {f}hereditary disposition
Erbanspruch {m}hereditary title
Erbfehler {m}hereditary defect
Erbkrankheit {f}hereditary disease
hienieden {adv} [obs.]here below
hingegen; dahingegen {conj}whereas; however
Kunstleder {n}imitation leather; leatherette
Unvereinbarkeit {f}incoherency
Zusammenhanglosigkeit {f}incoherency
zusammenhanglos {adj} | zusammenhangloser | am zusammenhanglosestenincoherent | more incoherent | most incoherent
unentbehrlich; unverzichtbar; unabkömmlich {adj} | unentbehrlicher; unverzichtbarer; unabkömmlicherer | am unentbehrlichsten; am unverzichtbarsten; am unabkömmlichstenindispensable | more indispensable | most indispensable
Gastest {m}industrial atmosphere test
Anfangsfehler {m}inherent error
innewohnend; eigen; anhaftend {adj}inherent (in)
Hinfahrt {f}journey there

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า here
Back to top