ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overwhelmingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overwhelmingly*, -overwhelmingly-

overwhelmingly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำโด่ง (adv.) overwhelmingly Syn. นำลิ่ว
ล้นหลาม (adv.) overwhelmingly See also: excessively

overwhelmingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely ; decisively FR: absolument
ลอยลำ[adv.] (løilam) EN: absolutely ; overwhelmingly FR:
ล้นหลาม[adv.] (lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively ; vast number (of) ; multitude (of) ; myriads (of) FR:
นำโด่ง[adv.] (namdong) EN: overwhelmingly FR:
อย่างล้นหลาม[adv.] (yāng lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively FR:
อย่างท่วมท้น[adv.] (yāng thūamt) EN: overwhelmingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overwhelmingly
Back to top