ban

แปลว่า


vt ห้าม
ความหมายเหมือนกับ: veto , bar
คำที่เกี่ยวข้อง: สั่งห้าม
n คำสั่งห้าม
ความหมายเหมือนกับ: taboo , prohibition
คำที่เกี่ยวข้อง: การห้าม