ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conductor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conductor*, -conductor-

conductor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conductor (n.) ผู้ควบคุม See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ Syn. manager, guide, leader
conductor (n.) ผู้ควบคุมวงดนตรี Syn. orchestra leader, director
English-Thai: HOPE Dictionary
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี,สื่อนำไฟฟ้า,คนขายตั๋วรถเมล์รถราง,คนกระเป๋า,ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) ,สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
English-Thai: Nontri Dictionary
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conductorตัวนำ, สารที่มีสมบัติยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านไปได้  เช่น ทองแดง เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเป๋ารถ (n.) conductor See also: fare collector, ticket boy, ticket girl, ticket taker, conductress Syn. กระเป๋า, กระเป๋ารถเมล์
กระเป๋ารถเมล์ (n.) conductor See also: ticket boy, ticket girl, ticket taker Syn. กระเป๋ารถ
ตัวนำ (n.) conductor Syn. สื่อ
ตัวนำ (n.) conductor Syn. สื่อ
ตัวนำ (n.) conductor Syn. สื่อ
ตัวสื่อ (n.) conductor Syn. ตัวนำ
ตัวสื่อ (n.) conductor Syn. ตัวนำ, สื่อ
ผู้ควบคุมเพลง (n.) conductor Syn. วาทยกร
ผู้อำนวยเพลง (n.) conductor Syn. ผู้ควบคุมเพลง, วาทยกร
พกส. (n.) conductor Syn. พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พนักงานเก็บค่าโดยสาร (n.) conductor
วาทยกร (n.) conductor
สื่อไฟฟ้า (n.) conductor of electricity
สื่อความร้อน (n.) conductor of heat
ตัวนำยิ่งยวด (n.) superconductor
ตัวนำยิ่งยวด (n.) superconductor
สารกึ่งตัวนำ (n.) semiconductor
สารตัวนำยิ่งยวด (n.) superconductor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My name is Stan Shunpike, and I will be your conductor for this evening. "ฉันชื่อแสตน ชันไพก์ม และ ฉันเป็นกระเป๋ารถเมล์ในค่ำนี้
What about that conductor friend of yours?แล้วเพื่อนกรรมกร ของคุณล่ะ
Lots of geniuses would have been tortured to death if you were a conductor at those times.สมัยก่อนมีอัจฉริยะหลายคนที่เคยถูกทรมานให้ตาย ถ้าคุณเป็นวาทยากรในสมัยนั้นก็คงไม่แคล้วกัน
Were you just on the line with Conductor Jung Myung Hwan?ท่านเพิ่งคุยโทรศัพท์กับ จุงมยองฮวาน?
You were recognized as a top grade conductor overseas.คุณเป็นที่ยอมรับในต่าประเทศว่าเป็น วาทยากรฝีมือดีอันดับต้นๆ
There's a conductor room as well, this is really not bad.นี่เหรอห้องของวาทยากร, จริงๆ ก็ไม่เลวร้ายนี่
Don't go, he is not the conductor right now.อย่าเลย, ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นวาทยากรแล้วนะ
The conductor and his music director are one.วาทยากรกับหัวหน้าวงต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
He stepped up and tried to be the conductor but now he makes an a stupid excuse about the concert date?เขาพยายามไต่เต้าขึ้นมาเป็นวาทยากรแต่นี่ เขาจะมาโทษว่าเป็นเพราะเรื่องวันเล่นคอนเสิร์ตงี่เง่าแค่นี้เหรอ
He's been named conductor of Paris' famed Deschamps Orchestra!สุดยอดเลย ได้เป็นวาทยากรของวงเดอชองส์ ออร์เคสตร้าด้วย
Can we find a replacement conductor in time?แล้วเราจะหาคอนดักเตอร์มาแก้ขัดทันเวลาไหมเนี่ย?
I'm Shinichi Chiaki, your regular conductor starting next season.ตั้งแต่ฤดูนี้เป็นต้นไป ผมจะเข้ามาประจำการ/N ชินอิจิ จิอากิ

conductor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电导体[diàn dǎo tǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 电导体 / 電導體] conductor of electricity
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 指导者 / 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor
指挥者[zhǐ huī zhě, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄜˇ, 指挥者 / 指揮者] conductor; director
导体[dǎo tǐ, ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 导体 / 導體] electrical conductor
跑车[pǎo chē, ㄆㄠˇ ㄔㄜ, 跑车 / 跑車] racing bicycle; sporting bicycle; sports car; logging truck; on the job (of a train conductor)
半导体[bàn dǎo tǐ, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 半导体 / 半導體] semiconductor
半导体探测器[bàn dǎo tǐ tàn cè qì, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 半导体探测器 / 半導體探測器] semiconductor detector
超导电体[chāo dǎo diàn tǐ, ㄔㄠ ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 超导电体 / 超導電體] superconductor
超导体[chāo dǎo tǐ, ㄔㄠ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 超导体 / 超導體] superconductor

conductor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不良導体[ふりょうどうたい, furyoudoutai] (n) insulator; nonconductor; poor conductor
楽長[がくちょう, gakuchou] (n) bandmaster; conductor
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor)
オリフラ[, orifura] (n) (abbr) orientation flat (semiconductors)
ガリウム砒素半導体;ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] (n) gallium arsenide semiconductor
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom
コンダクター[, kondakuta-] (n) conductor; (P)
シーモス[, shi-mosu] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS
スパッタリング[, supattaringu] (n) (1) ink spattering; (2) sputtering (semiconductor manuf.); (P)
スパッタ法[スパッタほう, supatta hou] (n) (See スパッタリング) sputtering (semiconductor manuf.); sputtering method
ディスクリート[, deisukuri-to] (n) discrete (semiconductor device)
化合物半導体[かごうぶつはんどうたい, kagoubutsuhandoutai] (n) compound semiconductor
半導体[はんどうたい, handoutai] (n,adj-no) semiconductor; solid-state; (P)
専務[せんむ, senmu] (n) managing director; special duty; conductor; (P)
引き剥し強度[ひきはがしきょうど, hikihagashikyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate)
引っ張り剪断強度[ひっぱりせんだんきょうど, hipparisendankyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate); (P)
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor)
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS
車掌室[しゃしょうしつ, shashoushitsu] (n) conductor's compartment
金属酸化物半導体[きんぞくさんかぶつはんどうたい, kinzokusankabutsuhandoutai] (n) {comp} metal oxide semiconductor; MOS
金属酸化膜半導体[きんぞくさんかまくはんどうたい, kinzokusankamakuhandoutai] (n) {comp} Metal Oxide Semiconductor; MOS
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no)
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS

conductor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอนดัคเตอร์[n.] (khøndaktoē) EN: conductor FR:
กระเป๋ารถ[n. exp.] (krapao rot) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
กระเป๋ารถเมล์[n. exp.] (krapao rotm) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress FR: contrôleur [m] ; contrôleuse [f] ; receveur [m] ; receveuse [f] ; poinçonneur [m] ; poinçonneuse [f]
พนักงานตรวจตั๋ว[n.] (phanakngān ) EN: conductor FR: contröleur [m] ; chef de train ; receveur [m]
ผู้อำนวยเพลง [n.] (phū amnūay ) EN: conductor ; orchestra conductor FR: chef d'orchestre [m]
ผู้ควบคุมเพลง [n. exp.] (phū khūapkh) EN: conductor FR:
ผู้ควบคุมวงดนตรี[n. exp.] (phū khūapkh) EN: conductor FR: chef d'orchestre [m]
สายล่อฟ้า[n.] (sāiløfā) EN: lightning rod ; lightning conductor FR: paratonnerre [m]
สื่อไฟฟ้า [n. exp.] (seū faifā) EN: conductor of electricity FR: conducteur électrique [m]
สื่อความร้อน[n. exp.] (seū khwām r) EN: conductor of heat FR: conducteur de chaleur [m]
ตัวนำ[n.] (tūanam) EN: conductor FR: conducteur [m]
ตัวนำไฟฟ้า [n. exp.] (tūanam faif) EN: conductor FR: conducteur électrique [m]
ตัวสื่อ[n. exp.] (tūa sēu) EN: conductor FR:
วาทยกร[n.] (wāthayakøn ) EN: conductor FR: chef d'orchestre [m]
สารกึ่งตัวนำ[n.] (sān keung t) EN: semiconductor FR: semi-conducteur [m]
สารตัวนำยิ่งยวด[n. exp.] (sān tūanam ) EN: superconductor FR: supraconducteur [m]
ตัวนำยิ่งยวด[n. exp.] (tūanam ying) EN: superconductor FR:
ตัวนำยวดยิ่ง[n. exp.] (tūanam yūat) EN: superconductor FR:
อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ[n.] (utsāhakam s) EN: semiconductor industry FR: industrie des semi-conducteurs [f]

conductor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenleiter {m} [electr.]cable conductor
Zugführer {m} (Eisenbahn)chief guard [Br.]; conductor
Abschirmleiter {m}shielding conductor
Rundleiter {m} [electr.]circular conductor
Null-Leiter {m} [electr.]neutral lead; neutral conductor; zero conductor
Kunststoff-Sicherheits-Schleifleitung {f}plastic enclosed conductor line
Schutzleiter {m}protection conductor
Massivleiter {m} [electr.]solid conductor
Blitzableiter {m}lightning conductor; conductor; lightning rod
Anschlusshülse {f}conductor barrel
Leiterquerschnitt {m}conductor cross-section; cross-section area of conductors
Leiterwiderstand {m} [electr.]conductor resistance
Schleifleitung {f}conductor line; bus bar
Stromband {n}conductor line
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire
Halbleiterphysik {f}semiconductor physics
Halbleitertechnologie {f}semiconductor technology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conductor
Back to top