ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insane*, -insane-

insane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insane (adj.) ซึ่งขาดสติ See also: วิกลจริต, ไร้เหตุผล, สติไม่ปกติ Syn. crazy, foolish, mad Ops. sane
insanely (adv.) อย่างวิกลจริต Syn. crazily, foolishly, stupidly
English-Thai: Nontri Dictionary
insane(adj) บ้า,ประสาท,วิกลจริต,สติวิปลาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insaneวิกลจริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้าคลั่ง (adj.) insane See also: mad, crazy, demented, deranged Syn. คลุ้มคลั่ง, เพ้อคลั่ง, คลั่ง
สติฟั่นเฟือน (v.) be insane See also: be mad, be crazy, be mentally ill, be out of one´s mind, be crazed, unhinge Syn. ฟั่นเฟือน, วิปลาส, บ้า, วิกลจริต Ops. สติดี
สติวิปลาส (v.) be insane See also: be mad, be crazy, be mentally ill, be out of one´s mind, be crazed, unhinge Syn. ฟั่นเฟือน, วิปลาส, สติฟั่นเฟือน, บ้า, วิกลจริต Ops. สติดี
เสียจริต (v.) be insane See also: drive mad Syn. บ้า, เสียสติ, วิกลจริต
เสียสติ (v.) be insane See also: go mad Syn. บ้า, เสียจริต, ฟั่นเฟือน, วิกลจริต Ops. มีสติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is insaneนี่มันเสียสติแล้ว
You are completely insane!นายมันบ้าโดยแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน
She became insane and died in the asylum.เธอกลายเป็นบ้า และตายไปใน สถานคุมขังนั่นแหละ
An old, insane game, maybe 3.000 years old!เก่าแก่มาก เกมส์โหดๆนี่ เล่นกันมา 3,000 ปีแล้ว
Our case was so insane that if you made it up, nobody would believe it.กรณีของเราบ้าเพื่อที่ว่าถ้าคุณ ทำให้มันขึ้นไม่มีใค?
She's the only one who makes any sense around this insane asylum.เธอไม่ใช่ึคนเดียวทีเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
So it was not so insane that we all found ourselves... on an airplane, flying to the island of Eros.และมันไม่ใช่ความวิกลจริต ซึ่งเราพบว่าพวกเราทั้งหมดบนเครื่องบิน กำลังบินไปเกาะอีรอส
Sane and insane could easily switch places... if the insane were to become the majority.คนปกติกับคนบ้าห่างกันแค่นิดเดียวเอง ถ้าคนบ้ากลายเป็นประชากรส่วนมากบนโลก
It doesn't sound insane at all.แม่ไม่คิดว่ามันบ้าหรอก
She went insane and was hospitalized.เธอสติแตกอยู่ในโรงพยาบาลบ้าแล้ว.
But she can't go out with you because her sister... is this insane head case, and no one will go out with her, right?แต่เธอออกเดทไม่ได้ เพราะพี่สาว เป็นพวกประสาทกลับ แล้วก็ไม่มีใครจะเอา
We act crazy, insane with anger... make them crap in their pants, force them around till we meet up on the other side.ทำตัวเหมือนโกรธจนคลั่ง ให้มันกลัวจนฉี่ราดไปเลย ไล่มันไปเรื่อยๆ แล้วไปเจอกันอีกฝั่งนึง

insane ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty
有精神病[yǒu jīng shén bìng, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ, 有精神病] insane
[fēng, ㄈㄥ, 疯 / 瘋] insane; mad; wild
疯癫[fēng diān, ㄈㄥ ㄉㄧㄢ, 疯癫 / 瘋癲] insane; crazy

insane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が違う[きがちがう, kigachigau] (exp,v5u) (col) to be mad; to go mad; to go insane
気違い沙汰;気狂い沙汰[きちがいざた, kichigaizata] (n) (sens) insane behavior; madness
物狂い[ものぐるい, monogurui] (n) insanity; an insane person
狂い死に;狂死[くるいじに, kuruijini] (n,vs) (sens) death in madness; dying insane
狂死[きょうし, kyoushi] (n,vs) dying insane
狂者[きょうしゃ, kyousha] (n) insane person; a fanatic
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer
頭がおかしい;頭が可笑しい[あたまがおかしい, atamagaokashii] (exp) (See 頭のおかしい) insane
頭のおかしい;頭の可笑しい[あたまのおかしい, atamanookashii] (adj-i) (sens) (See 頭がおかしい) insane
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n,vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur
気が変[きがへん, kigahen] (adj-na) insane; mad; crazy; light in the head
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.)
狂的[きょうてき, kyouteki] (adj-na,n) insane; fanatic

insane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad ; sick FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dingue ; dérangé ; malade (fam.) ; zinzin
บ้าคลั่ง[adj.] (bā khlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane FR: stupide ; idiot
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac ; wild ; frantic ; delirious FR: frénétique ; en délire ; fou ; dingue ; délirant
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac ; nut FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; dingue [m, f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f] ; accro [m] (fam.) ; dingo [m] (fam., vx)
คนบ้า...[pref.] (khon bā ...) EN: mad ; insane ; crazy ; -aholic (suff.) FR: maniaque de … [m] ; fou de ... [m] ; dingue de … [m]
คนวิกลจริต[n. exp.] (khon wikonj) EN: person of unsound mind ; insane person ; non compos mentis FR:
เมามัน[v.] (maoman) EN: be frantic ; be insane FR:
เมามัน[adj.] (maoman) EN: insane ; frenzy ; wild FR:
เพ้อคลั่ง[v.] (phoē khlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid FR: être fanatique
สัญญาวิปลาส[adj.] (sanyāwipalā) EN: insane FR:
สติฟั่นเฟือน[v. exp.] (sati fanfeū) EN: be insane FR:
สติไม่ดี[adj.] (sati mai dī) EN: insane FR:
สติวิปลาส[adj.] (satiwipalāt) EN: insane FR:
เสียจริต[adj.] (sīajarit) EN: insane ; mad FR:
เสียสติ[v. exp.] (sīa sati) EN: lose one's mind ; crack up ; be insane ; go mad FR: perdre l'esprit ; perdre la raison ; craquer ; ne pas tenir le coup
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind FR: insensé ; dément

insane ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistesgestört; irrsinnig {adj} | geistesgestörter; irrsinniger | am geistesgestörtesten; am irrsinnigsteninsane | more insane | most insane
Geisteskranken {pl}the insane
unzurechnungsfähig; geistesgestört {adj} | für unzurechnungsfähig erklären | für unzurechnungsfähig erklärt werden... of unsound mind | to certify insane | to be certified insane
Verrücktheit {f}insaneness
unsinnig {adv}insanely
wahnsinnig {adj}insane
wahnsinnig {adv}insanely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insane
Back to top