ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bond*, -bond-

bond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bond (vt.) ผูกมัด
bond (n.) ข้อผูกมัด See also: พันธนาการ Syn. obligation
bondage (n.) ความเป็นทาส Syn. enslavement
bonded (adj.) ประกันไว้ See also: ประกัน
bondholder (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. sharer, stockholder
bonding (n.) การเชื่อม
bondman (n.) ทาส See also: ข้าทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, ขี้ข้า, คนรับใช้ Syn. slave Ops. bondwoman
bonds (n.) ตั๋วเงินคลัง See also: พันธบัตร, ใบหุ้นกู้
bondsman (n.) ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว
bondwoman (n.) ทาส See also: ทาสี, ทาสผู้หญิง Syn. slave Ops. bondman
English-Thai: HOPE Dictionary
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bond servantn. ทาส,คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
bond serviceการเป็นทาส
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง
bondmaid(บอนดฺ'เมด) n. ทาสหญิง
bondman(บอนดฺ'เมิน) n. ทาสชาย
bondpapern. กระดาษทนอย่างดี
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen
English-Thai: Nontri Dictionary
bond(n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
bonded(adj) ถูกผูกมัด
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก
bondmaid(n) ทาสหญิง,ทาสี
bondman(n) ทาสชาย,ทาสา
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bond๑. พันธบัตร, หุ้นกู้ (ก. การเงิน)๒. ทัณฑ์บน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bondage๑. พันธะ (ทางการเมือง)๒. ความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded goodsสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bondingการประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Bondingการยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Bondsพันธบัตร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดาษซับ (n.) bond See also: blotting paper, bond paper
พันธบัตร (n.) bond
การจองจำ (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การผูกมัด
การผูกมัด (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การจองจำ
พันธนาการ (n.) bondage See also: confinement, imprisonment Syn. การจองจำ, การผูกมัด
พันธบัตรรัฐบาล (n.) government bond
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll bet she's going to resent it, and I'm missing the James Bond marathon on T.N.T.ลูกไม่ชอบแน่ ผมอดดูเจมส์ บอนด์ มาราธอนเลย
On you who travel with him, no oath nor bond is laid to go further than you will.การเดินทางนี้ ไม่มีการบังคับ ไม่มีพันธะ แต่เป็นความต้องการของพวกเจ้า
We can eat the food and bond a bit.เราสามารถกินอาหารและผูกพันบิต
For God's sake, Ringo Starr married a Bond girl.ริงโก้สตาร์ก็แต่งงานกับสาวบอนด์
Now let's go bond with daddy.พวกเราเดินหน้า ไปเชื่อมสัมพันธ์กับพ่อเธอให้ได้.
Or did it bond me to Brad in the insanity of pain...จนกระทั่งได้เห็นผมเป็นแบรด และเขาเป็นผม
But forget what you heard I'm like James Bond the Thirdbut forget what you heard I'm like James bond the Third
I might look like Bond - I'm Bond, James Bond!มันจะดูเหมือนกับเจมส์บอนด์มั๊ย
This made the bond between the Filipinos and the Americans even stronger.ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่าง.. ฟิลิปปินส์ และ อเมริกา แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
The bond of friendship we've made this yearสำหรับมิตรภาพที่เรามีตลอดปี
You're what passes for James Bond around here.นายน่ะมันพ้นยุคเจมส์ บอนด์ ไปแล้ว
Their bond is... stronger than we think.สายสัมพันธ์ของพวกเค้า มันแข็งแรงกว่าที่พวกเราคิด

bond ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邦德[Bāng dé, ㄅㄤ ㄉㄜˊ, 邦德] Bond (name)
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, 证卷 / 證卷] a bond (banking); a share certificate; a unit trust
离子键[lí zǐ jiàn, ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, 离子键 / 離子鍵] ionic bond (chem.)
肽键[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 肽键 / 肽鍵] peptide bond (chem.); peptide linkage; bond in protein between carboxyl radical and amino radical
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
[léi, ㄌㄟˊ, 缧 / 縲] bind; bond
债券[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, 债券 / 債券] bond
捆缚[kǔn fú, ㄎㄨㄣˇ ㄈㄨˊ, 捆缚 / 捆縛] bondage
邦迪[bāng dí, ㄅㄤ ㄉㄧˊ, 邦迪] Bondi (name); band-aid (loan)
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, 钮带 / 鈕帶] bond; ties (of friendship etc)
公司债[gōng sī zhài, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄞˋ, 公司债 / 公司債] corporate bonds (investments)
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, 券] deed; bond; contract; ticket
公债[gōng zhài, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ, 公债 / 公債] government bond
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, 政府债券 / 政府債券] government bonds (investments)
氢键[qīng jiàn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, 氢键 / 氫鍵] hydrogen bond
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 结 / 結] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel)
勒紧[lēi jǐn, ㄌㄟ ㄐㄧㄣˇ, 勒紧 / 勒緊] to tighten (bond)
金属键[jīn shǔ jiàn, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 金属键 / 金屬鍵] metallic bond
票面值[piào miàn zhí, ㄆㄧㄠˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ, 票面值] par value; face value (of a bond)
公债券[gōng zhài quàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, 公债券 / 公債券] public bond
流浪者[liú làng zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄓㄜˇ, 流浪者] rover; vagabond; vagrant; wanderer
国库券[guó kù quàn, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, 国库券 / 國庫券] treasury bond
价键[jià jiàn, ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ, 价键 / 價鍵] valence bond

bond ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオン結合[イオンけつごう, ion ketsugou] (n) ionic bond
キャットボンド[, kyattobondo] (n) cat bond; catastrophe bond
ジャンクボンド[, jankubondo] (n) junk bond
不飽和結合[ふほうわけつごう, fuhouwaketsugou] (n) unsaturated bond
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
債券格付け[さいけんかくづけ, saikenkakuduke] (n) bond rating
債券発行[さいけんはっこう, saikenhakkou] (n) debt issuance; bond issuance
公債[こうさい, kousai] (n,adj-no) public debt; public bond or securities; (P)
公共債[こうきょうさい, koukyousai] (n) government bond
共役二重結合[きょうやくにじゅうけつごう, kyouyakunijuuketsugou] (n) conjugated double bond
円建て外債[えんだてがいさい, endategaisai] (n) yen-denominated loan; samurai bond
割興[わりこう, warikou] (n) discount industrial bank bond
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
国債先物[こくさいさきもの, kokusaisakimono] (n) government bond futures
国債発行[こくさいはっこう, kokusaihakkou] (n) government bond issuance
大災害債券[だいさいがいさいけん, daisaigaisaiken] (n) (obsc) (See キャットボンド) catastrophe bond; cat bond
学債[がくさい, gakusai] (n) (abbr) (See 学校債券) school bond or debenture
学校債券[がっこうさいけん, gakkousaiken] (n) school bond or debenture
年金証書[ねんきんしょうしょ, nenkinshousho] (n) annuity bond
株式買受権付社債[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant
永久公債[えいきゅうこうさい, eikyuukousai] (n) perpetual bond
社債償還[しゃさいしょうかん, shasaishoukan] (n) bond redemption; debenture redemption
貯蓄債券[ちょちくさいけん, chochikusaiken] (n) savings bond
赤字国債[あかじこくさい, akajikokusai] (n) deficit-covering (government) bond
転換社債[てんかんしゃさい, tenkanshasai] (n) convertible (corporate) bond
転換社債型新株予約権付社債[てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさい, tenkanshasaigatashinkabuyoyakukentsukishasai] (n) (See 転換社債) convertible bond
金融債[きんゆうさい, kinyuusai] (n) bank debenture bond
長期国債[ちょうきこくさい, choukikokusai] (n) long-term national bond
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond
カーボンデーティング[, ka-bonde-teingu] (n) carbon dating
ジャンク債[ジャンクさい, janku sai] (n) junk bond; junk bonds
ゼロゼロセブン[, zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions)
バガボンド[, bagabondo] (n) vagabond; (P)
フウライチョウチョウウオ[, fuuraichouchouuo] (n) vagabond butterflyfish (Chaetodon vagabundus, species of the Indo-Pacific)
ボンデージ[, bonde-ji] (n) (sexual) bondage
ボンディング[, bondeingu] (n) bonding

bond ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบกู้เงิน[n. exp.] (bai kū ngoe) EN: bond debenture FR:
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part ; bond FR: action boursière [f] ; action [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
หุ้นกู้มีประกัน[n. exp.] (hunkū mī pr) EN: guaranteed bond FR:
หุ้นกู้สกุลเงินบาทบาท[n. exp.] (hunkū sakun) EN: baht bond FR:
เจมส์ บอนด์[n. prop.] (Jēm Bøn) EN: James Bond FR: James Bond
การสลายพันธะ[n. exp.] (kān salāi p) EN: bond breaking FR:
กองทุนหุ้นกู้[n. exp.] (køngthun hu) EN: bond fund FR:
กองทุนพันธบัตร[n. exp.] (køngthun ph) EN: bond fund FR:
กองทุนพันธบัตรเอเชีย [n. exp.] (køngthun ph) EN: Asian Bond Fund ; Asia Bond Fund FR:
กระดาษปอนด์[n. exp.] (kradāt pøn ) EN: fine paper ; bond paper FR: papier fin [m]
กระทำผิดทัณฑ์บน[v. exp.] (kratham phi) EN: break the bond FR:
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour FR: punir ; sanctionner
มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย[org.] (Māttrakān R) EN: Asian Bond Markets Initiative (ABMI) FR:
เงินประกัน[n.] (ngoen praka) EN: bail ; bail bond ; bond ; security ; deposit ; marginal deposit FR: garantie [f] ; caution [f]
พลังงานพันธะ[n. exp.] (phalang-ngā) EN: bond energy FR: énergie de liaison [f]
พันธะ[n.] (phantha) EN: liaison ; bond ; ties FR: liaison [f]
พันธ-[pref. (n.)] (phantha-) EN: bond ; ties FR:
พันธะไอออนิก[n. exp.] (phantha ai-) EN: ionic bond FR:
พันธบัตร[n.] (phanthabat) EN: bond ; debenture FR:
พันธบัตรเอเชีย [n. exp.] (phanthabat ) EN: Asia Bond FR:
พันธบัตรเงินบาท[n. exp.] (phanthabat ) EN: Baht Bond FR:
พันธบัตรออมทรัพย์[n. exp.] (phanthabat ) EN: saving bond FR:
พันธบัตรแปลงสภาพ[n. exp.] (phanthabat ) EN: convertible bond FR:
พันธบัตรรัฐบาล[n. exp.] (phanthabat ) EN: government bond ; treasury bond FR: obligation du gouvernement [f]
พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน[n. exp.] (phanthabat ) EN: secured bond FR:
พันธะเคมี[n. exp.] (phantha khē) EN: chemical bond FR: liaison chimique [f]
พันธะโคเวเลนต์[n. exp.] (phantha khō) EN: covalent bond FR: liaison covalente [f]
พันธะโลหะ[n. exp.] (phantha lōh) EN: metallic bond FR:
พันธนาการ[n.] (phanthanākā) EN: commitment ; fetter ; ties ; imprisonment ; bondage ; bond FR:
พันธะเพปไทด์[n. exp.] (phantha phē) EN: peptide bond FR:
ผู้ถือพันธบัตร[n. exp.] (phūtheū pha) EN: bond holder FR:
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence ; ties ; bond ; link FR:
สัมพันธภาพ[n.] (samphanthap) EN: relations ; relationship ; association ; connection ; bond FR: relation [f]
โซ่ทองคล้องใจ[X] (sō thøng kh) EN: bond of love FR:
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้[n. exp.] (suan koēn m) EN: bond premium FR:
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้[n. exp.] (suan tam kw) EN: bond discount FR:
ตลาดพันธบัตรเอเชีย [n. exp.] (talāt phant) EN: Asian Bond FR:
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.) FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ตราสารหนี้ชนิดทยอยคืนเงินต้น[n. exp.] (trāsān nī c) EN: amortizing issue ; amortizing bond FR:
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย[n. exp.] (trāsān nī t) EN: zero coupon bond FR:

bond ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rentenanleihe {f}annuity bond
Kommunalobligation {f}assessment bond
Binderverband {m}heading bond
Kassenobligation {f}medium term bond
Orderschuldverschreibung {f}registered bond
Gewährleistungsgarantie {f}retention guarantee; bond
Bonder {m} (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder
Bondkopf {m}bond head
Bondkraft {f}bond force
Bondparameter {pl}bonding parameters
Bindeton {m}bond clay
Einbindelänge {f}bond length; grip length
Rentenindex {m}bond index
Zolllager {n}bonded warehouse
Zollspeicher {m}bonded warehouse
Haftverbesserer {m}bonding enhancer
Haftvermittler {m}bonding agent
Klebematerial {n}bonding material
Dokumentenpapier {n}bondpaper
Drahtanschluss {m}wire bonding
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor
Durchkontaktierung {f}interlayer connection; continuous bonding
Verbundenheit {f} unter Männernmale bonding
Vagabund-Falterfisch {m} (Chaetodon vagabundus) [zool.]vagabond butterfly
Landstreicherei {f}vagabondage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bond
Back to top