ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

taboo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *taboo*, -taboo-

taboo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
taboo (adj.) ซึ่งต้องห้าม Syn. forbidden, restricted
taboo (n.) ข้อห้าม See also: สิ่งต้องห้าม Syn. restriction, limitation
taboo (vt.) ห้าม Syn. inhibit, forbid, prevent, restrict Ops. allow, permit, sanction
English-Thai: HOPE Dictionary
taboo(ทะบู') adj. ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม. n. ข้อห้าม,สิ่งห้าม,ศีลห้าม. vt. ห้าม
English-Thai: Nontri Dictionary
taboo(adj) ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำต้องห้าม (n.) taboo See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'd never eat taboo fish. - Would kill us. - Yes.เราไม่กินปลาต้องห้าม กินแล้วตาย...
That is the biggest taboo in alchemy.แกกำลังละเมิดข้อห้ามสูงสุดของวิชาเล่นแร่แปรธาตุอยู่นะ
It's a serious taboo to save a human and extend his/her lifespan.มันเป็นข้อห้ามที่จะช่วยชีวิตคน และขยายอายุ
NOTHING TABOO HERE.ไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกผิด
First names may be taboo in her place of business, and if that's the case, you just talked yourself out of a job.ชื่อต้นอาจจะเป็นสิ่งไม่สมควรในที่ทำงานของเธอ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณเพิ่งทำให้ตัวเองตกงาน
Fact. Incest is only taboo because of the potential for genetically-morbid offspring.อันที่จริง มีเซ็กส์ในครอบครัวมันเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะทำให้ลูกหลานเป็นโรคทางพันธุกรรม
Sometimes, time only makes things taboo and makes monsters bigger.(บางครั้งเวลาก็ทำให้หลายสิ่ง เข้าถึงยากและทำให้อะไรเลวร้ายขึ้น)
This is most unusual and taboo, as you know. But, if you win the gods may be placated if the girl has been purified.นี่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามเจ้าก็รู้แต่ถ้าเจ้าชนะ เทพเจ้าอาจนิ่งเงียบถ้าทำให้นางบริสุทธิ์
I mean that's a taboo.ฉันหมายความว่า มันเป็นเรื่องที่น่าอับอาย
I don't care about your taboos.ชั้นไม่สนใจข้อห้ามของพวกแกหรอก
It's a huge dating taboo.มันเป็นเดทต้องห้ามเลยละ
I brought you some illegal fireworks I got in Tennessee to remind you of us-- all explosive and taboo.ผมซื้อดอกไม้ไฟผิดกฎหมาย มาให้จากเทนเนซซี่ เพื่อจะได้เตือนถึงเรา ร้อนแรง และผิดกฎ

taboo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, 装屄 / 裝屄] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are
禁语[jìn yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄩˇ, 禁语 / 禁語] taboo (word); unmentionable word
[diǎo, ㄉㄧㄠˇ, 屌] penis; (Cantonese taboo word) to fuck
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 直言不讳 / 直言不諱] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism
名讳[míng huì, ㄇㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, 名讳 / 名諱] taboo name (e.g. of emperor)
禁忌语[jìn jì yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ ㄩˇ, 禁忌语 / 禁忌語] taboo language
讳名[huì míng, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ, 讳名 / 諱名] taboo name; name of deceased
讳称[huì chēng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄥ, 讳称 / 諱稱] taboo reference
避忌[bì jì, ㄅㄧˋ ㄐㄧˋ, 避忌] taboo word
避讳[bì huì, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 避讳 / 避諱] taboo against using the personal names of emperors or one's elders
[jì, ㄐㄧˋ, 忌] avoid as taboo; jealous
鸡巴[jī ba, ㄐㄧ ㄅㄚ˙, 鸡巴] cock (taboo); penis
傻屄[shǎ bī, ㄕㄚˇ ㄅㄧ, 傻屄] stupid cunt (taboo slang, 傻B is common euphemism)
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, 牛屄] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow
戒规[jiè guī, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄟ, 戒规 / 戒規] religious precept; taboo; rule
禁忌[jìn jì, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ, 禁忌] taboo
违碍[wéi ài, ㄨㄟˊ ㄞˋ, 违碍 / 違礙] taboo; prohibition

taboo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忌み言葉;忌言葉;忌み詞;忌詞[いみことば, imikotoba] (n) (1) taboo word; (2) euphemism (used in place of a taboo word)
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
御法度[ごはっと, gohatto] (n) contraband; taboo; strictly forbidden
忌み;斎み;忌(io);斎[いみ, imi] (n) (1) mourning; abstinence; (2) taboo; (3) religious purification; (n-pref) (4) pure; holy
禁忌[きんき, kinki] (n,vs,adj-no) (1) taboo; day, time, direction, words, etc. that must be avoided; (n) (2) contraindication (medical)
禁物[きんもつ, kinmotsu] (n) taboo; forbidden thing; (P)

taboo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: taboo ; forbidden ; prohibited ; restricted FR: tabou
คำต้องห้าม[n. exp.] (kham tǿng h) EN: taboo FR: sujet tabou [m]
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance FR: interdiction [f]
ถือ[v.] (theū) EN: disapprove ; resent ; avoid as taboo ; prohibit FR: réprouver
ต้องห้าม[adj.] (tǿng hām) EN: forbidden ; prohibited ; taboo ; untouchable FR:

taboo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inzesttabu {n}incest taboo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า taboo
Back to top