ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dullness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dullness*, -dullness-

dullness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dullness (n.) ความน่าเบื่อ See also: ความธรรมดามาก, ความไม่สร้างสรรค์
dullness (n.) การไร้ความรู้สึก Syn. deadness, paralysis
dullness (n.) อาการมึนงง Syn. daze, stupefaction
dullness (n.) ความน่าเบื่อหน่าย See also: ความน่าเหนื่อยหน่าย, ความจืดชืด Syn. tedium, dearth
dullness (n.) ความน่าเบื่อ Syn. tediousness, dearth
dullness (n.) ความเฉื่อยชา Syn. inactivity, latency, stupor, sluggishness

dullness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination
不振[ふしん, fushin] (adj-na,n) dullness; depression; slump; stagnation; (P)
不敏[ふびん, fubin] (adj-na,n) inability; dullness; unworthiness
低調[ていちょう, teichou] (adj-na,n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P)
弛み[たるみ, tarumi] (n) slack; slackening; dullness; letdown
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P)
鈍重[どんじゅう, donjuu] (adj-na,n) dullness; bovinity; thickheaded; slow-witted

dullness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความซบเซา[n.] (khwām sopsa) EN: doldrums ; dullness FR:
โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness ; lack of awareness FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
โมห-[pref.] (mōha-) EN: delusion ; ignorance ; dullness FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dullness
Back to top