ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parfait

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parfait*, -parfait-

parfait ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parfait (n.) ไอศรีมที่ประกอบด้วยกล้วยหอม ครีมและอื่นๆ Syn. ice cream with topping
English-Thai: HOPE Dictionary
parfait(พาร์เฟ) n. ไอสกรีมใส่ผลไม้ของหวานและอื่น ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No pickles. Throw that Big Apple parfait in.ไม่เอาผักดอง เอาพาร์เฟ่แอปเปิ้ลนั่นด้วย
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน
And you live with me, so Marc will have to come here. This could be parfait.ใช่ๆนายก็อยู่กับฉันนี่นา มาร์คก็ต้องมาที่นี่ เจ๋งจริงๆเลย
No, it's parfait.ไม่! มันเริ่ดมากอยู่แล้ว
Two fruit parfaits here!ขอฟรุต พาร์เฟต์ 2 ที่ค่ะ
Oh, that's genius, Alette. Parfait.โอ้ นี่ฉลาดมาก เอเล็ท ปาร์เฟ่ท์

parfait ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チョコレートパフェ;チョコレート・パフェ[, chokore-topafe ; chokore-to . pafe] (n) chocolate parfait
パフェ;パルフェ[, pafe ; parufe] (n) parfait (fre

parfait ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; very well ; now then FR: Bon ! ; Parfait !
บริบวรณ์[adj.] (børibūan) EN: complete ; perfect FR: parfait ; complet
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บวร[n.] (bøwøn = bøw) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme ; splendid FR: suprême ; supérieur ; sublime ; excellent ; parfait ; glorieux
ดีแล้ว[adj.] (dī laēo) EN: good ; not bad ; all right ; okay ; that's fine ; all right for you FR: très bien ! ; parfait !
จำนวนสมบูรณ์[n. exp.] (jamnūan som) EN: perfect number FR: nombre parfait [m]
แก๊สสมบูรณ์[n. exp.] (kaēt sombūn) EN: perfect gas FR: gaz parfait [m]
แก๊สแท้[n. exp.] (kaēt thaē) EN: ideal gas FR: gaz parfait [m]
แก๊สอุดมคติ[n. exp.] (kaēt udomkh) EN: ideal gas FR: gaz parfait [m]
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; that's fine ; it's fine ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter ; why not? FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe ; Pourquoi pas ?
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound FR: absolu ; parfait ; complet
สมบูรณ์แบบ[adv.] (sombūn baēp) EN: formal ; flawless ; exemplary ; perfect ; total FR: formel ; en bonne et due forme ; parfait ; total
สมบูรณ์ที่สุด[adj.] (sombūn thīs) EN: FR: parfait ; remarquable ; exceptionnel
เต็มที[adj.] (temthī) EN: all-out ; total FR: parfait ; accompli ; achevé ; entier ; vigoureux ; total
ยอดชาย[n. exp.] (yøt chāi) EN: best of men ; great guy ; perfect man FR: homme brave [m] ; homme au grand coeur [m] ; homme parfait [m]
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior ; remarkable ; awesome ; wonderful ; out of this world FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) EN: faulty ; defective ; wrong ; not right FR: défectueux ; imparfait
ดิก[adv.] (dik) EN: exactly ; perfectly ; closely FR: parfaitement ; exactement
ดอกสมบูรณ์เพศ[n. exp.] (døk sombūn ) EN: perfect flower FR: fleur bisexuée [f] ; fleur parfaite [f]
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kinbānkinme) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กลมดิก[adj.] (klomdik) EN: perfectly round ; in a ball FR: parfaitement rond
กฎแก๊สสมบูรณ์[n. exp.] (kot kaēt so) EN: ideal gas law FR: loi des gaz parfaits [f]
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (mai mī khra) EN: nobody's perfect FR: personne n'est parfait
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed ; impaired ; sketchy FR: imparfait ; défectueux ; incomplet ; déficient
เรี่ยม[adj.] (rīem) EN: mint-new ; spick-and-span ; topping ; first-rate FR: pur ; propre ; parfait
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand FR: connaître bien ; savoir parfaitement
สมการแก๊สอุดมคติ[n. exp.] (samakān kaē) EN: ideal gas equation FR: équation des gaz parfaits [f]
สนิท[X] (sanit) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément
สุขภาพแข็งแรง [n. exp.] (sukkhaphāp ) EN: FR: santé parfaite [f] ; santé robuste [f]
สุขภาพสมบูรณ์[v. exp.] (sukkhaphāp ) EN: be healthy ; be in good health ; be fit FR: être en parfaite santé ; être en excellente santé
อย่างครบถ้วน[adv.] (yāng khropt) EN: completely FR: parfaitement
อย่างไม่มีที่ติ[adv.] (yāng mai mī) EN: perfectly FR: parfaitement
อย่างเต็มที่[adv.] (yāng temthī) EN: extremely FR: à l'extrême ; parfaitement
อย่างแท้จริง[adv.] (yāng thaēji) EN: actually ; de facto ; indeed ; absolutely FR: absolument ; vraiment ; parfaitement
ยอดหญิง[n. exp.] (yøt ying) EN: perfect woman FR: femme parfaite [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parfait
Back to top