ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

troop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *troop*, -troop-

troop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
troop (n.) กลุ่ม See also: กลุ่มคน, หมู่, เหล่า
troop (n.) กองทหาร
troop (vi.) ออกันเข้ามา See also: จับกลุ่ม, ออกัน
troop (vi.) เดินขบวน See also: เดินออ
trooper (n.) ทหารม้า See also: ตำรวจม้า
trooper (n.) ม้าของพลทหารม้า
trooper (n.) เรือลำเลียงทหาร
troops (n.) กองกำลัง See also: กองทหาร
troops (n.) กลุ่ม See also: พวก, กอง, ฝูง
troops (n.) กองทหาร Syn. corps, soldiers, armed forces
English-Thai: HOPE Dictionary
troop(ทรุพ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กองกำลัง,กองกำลังทหารม้า,หมู่,กลุ่ม,ฝูง,กลุ่มนักแสดง,คณะผู้แสดง,จำนวนมากมาย. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถือธงประจำกลุ่มนำขบวน
trooper(ทรุพ'เพอะ) n. ทหารม้า,พลทหารม้า,ทหารพลร่ม,ตำรวจม้า,ม้าของพลทหารม้า,troopship (ดู), Syn. horse-cavalry soldier
English-Thai: Nontri Dictionary
troop(n) กองทหาร,กองกำลัง,หมู่,กลุ่ม,ฝูง
trooper(n) ตำรวจม้า,ทหารม้า,ทหารพลร่ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทหารม้า (n.) trooper See also: cavalryman
กองกำลัง (n.) troops See also: forces
กองทหาร (n.) troops See also: forces, army
ทัพ (n.) troops See also: armed forces, army, forces Syn. กองทัพ, กองทหาร
พยุหแสนยา (n.) troops See also: army, legions, hordes, unit Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา
พยุหแสนยากร (n.) troops See also: army, legions, hordes, unit Syn. พยุหเสนา, หมู่เสนา
พลากร (n.) troops See also: army, armed forces Syn. กองทหาร
หมู่เสนา (n.) troops See also: army, legions, hordes, unit Syn. พยุหเสนา, พยุหแสนยากร
แสนยากร (n.) troops See also: army, troop of soldiers Syn. กองทัพ
กระบวนทัพ (n.) procession of troops See also: unit, troops
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
คุมกำลังทัพ (v.) command troops Syn. คุมกำลังพล
คุมกำลังพล (v.) command troops Syn. คุมกำลังทัพ
ถือพล (v.) command troops Syn. คุมกำลังพล, คุมกำลังทัพ
พยุหยาตรา (n.) procession of troops See also: unit, troops Syn. กระบวนทัพ
พลร่ม (n.) paratrooper See also: paratroops, parachutist
ยกกองทัพ (v.) move the troops See also: march an army, send an army, dispatch troops, move troops, send out troops Syn. ยกพล, เคลื่อนทัพ, ยกกองทัพ, เคลื่อนพล Ops. ถอยทัพ
ยกกองทัพ (v.) move the troops See also: march an army, send an army, dispatch troops, move troops, send out troops Syn. ยกพล, ยกกองทัพ, เคลื่อนทัพ, เคลื่อนพล Ops. ถอยทัพ
ยกทัพ (v.) move the troops See also: march an army, send an army, dispatch troops, move troops, send out troops Syn. ยกพล, ยกกองทัพ, เคลื่อนทัพ, ยกกองทัพ, เคลื่อนพล Ops. ถอยทัพ
ย่อพล (v.) to congregate troops ready to resist the approaching enemy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Corporal of Musket Transom, my troop sergeant and a good all-rounder.จ่าทหารของฉันและดีทั้งหมด กลม อยู่ที่นั่น.
Ernest, I want you to take your troop of musketeers and go and do this job for me.ที่จะใช้ทหารของคุณ ทหารถือ ปืนคาบศิลา และไปและทำงานนี้สำหรับฉัน
I want you to come to me not only as a troop leader - and it is a good troop - but also as a friend.ไม่เพียง แต่เป็นผู้นำปล้น และมันก็เป็นทหารที่ดี แต่ยัง เป็นเพื่อน
When I was told I was to be your troop leader, I had a little weep and a laugh.ผู้นำฉันก็มีร้องไห้น้อยและเสียง หัวเราะ ฉันไม่ทราบว่าพวกเราทุกคน
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง
I've been trying to contact all the members of Third Troop for years.ฉันได้พยายามที่จะติดต่อ สมาชิกทั้งหมดของสาม กองร้อยมานานหลายปี
This is what you also said last week when you arrested that troop of girl rangers for selling cookies!คุณก็พูดแบบนี้เมื่ออาทิตย์ก่อน ตอนที่คุณจับ... กลุ่มทหารหญิงข้อหาขายคุ้กกี้
We've received reports of Umbrella Corporation dispatching armed guards and troop carriers.พวกเราได้รับรายงาน เกี่ยวกับปริษัทอัมเบลล่า... . ...ส่งคนติดอาวุธ และรถบรรทุกกองกำลัง
Garces! Call the troop paramedic.กาเซส เรียกหน่วยแพทย์มาที
I have been commissioned to a new troop today.ผมได้รับภารกิจ ให้มาประจำ หน่วยทหารแห่งใหม่วันนี้
You should have died... with your fellow troop members.พวกเจ้าควรตายไปแล้ว... พร้อมกับสหายร่วมรบกับเจ้า

troop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阵容[zhèn róng, ㄓㄣˋ ㄖㄨㄥˊ, 阵容 / 陣容] troop arrangement
连队[lián duì, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, 连队 / 連隊] company (of troops)
精干[jīng gàn, ㄐㄧㄥ ㄍㄢˋ, 精干] crack (troops); special (forces); highly capable
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, 溃兵 / 潰兵] defeated troops; routed army; scattered soldiers
支队[zhī duì, ㄓ ㄉㄨㄟˋ, 支队 / 支隊] detachment (of troops)
[zhèn, ㄓㄣˋ, 阵 / 陣] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
精兵[jīng bīng, ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥ, 精兵] elite troops
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, 出师 / 出師] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander)
伏兵[fú bīng, ㄈㄨˊ ㄅㄧㄥ, 伏兵] hidden troops; ambush
检阅[jiǎn yuè, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 检阅 / 檢閱] inspect; review (troops)
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, 口令] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry)
兵源[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, 兵源] manpower resources (for military service); sources of troops
兵力[bīng lì, ㄅㄧㄥ ㄌㄧˋ, 兵力] military strength; armed forces; troops
伞兵[sǎn bīng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ, 伞兵 / 傘兵] paratrooper
空降兵[kōng jiàng bīng, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄅㄧㄥ, 空降兵] paratroopers
队伍[duì wǔ, ㄉㄨㄟˋ ˇ, 队伍 / 隊伍] ranks; troops
[zhù, ㄓㄨˋ, 驻 / 駐] resident in; stationed in; located at; to station (troops)
溃军[kuì jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄐㄩㄣ, 溃军 / 潰軍] routed troops
出兵[chū bīng, ㄔㄨ ㄅㄧㄥ, 出兵] send troops
虾兵蟹将[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, 虾兵蟹将 / 蝦兵蟹將] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw)
兵员[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, 兵员 / 兵員] soldiers; troops
出动[chū dòng, ㄔㄨ ㄉㄨㄥˋ, 出动 / 出動] to start out on a trip; to dispatch troops
兵队[bīng duì, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄟˋ, 兵队 / 兵隊] troops
兵马[bīng mǎ, ㄅㄧㄥ ㄇㄚˇ, 兵马 / 兵馬] troops and horses; military forces
戎行[róng háng, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄤˊ, 戎行] troops; military affairs
留军壁邺[liú jūn bì yè, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, 留军壁邺 / 留軍壁鄴] troops remaining stationed in Ye; fig. a hardship posting
疑兵[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, 疑兵] troops deployed to mislead the enemy
部下[bù xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, 部下] troops under one's command; subordinate
配属[pèi shǔ, ㄆㄟˋ ㄕㄨˇ, 配属 / 配屬] troops attached to a unit
撒军[sǎ jūn, ㄙㄚˇ ㄐㄩㄣ, 撒军 / 撒軍] withdraw troops
撤兵[chè bīng, ㄔㄜˋ ㄅㄧㄥ, 撤兵] withdraw troops; retreat
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, 班师 / 班師] withdraw troops from the front; return after victory

troop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍容[ぐんよう, gunyou] (n) military accouterments; military accoutrements; troop formation
スペツナズ[, supetsunazu] (n) special purpose (troops) (rus
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
主力部隊[しゅりょくぶたい, shuryokubutai] (n) main force; main troops
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees
伏兵[ふくへい, fukuhei] (n) ambush; troops in ambush; (P)
先遣部隊[せんけんぶたい, senkenbutai] (n) advance troops; vanguard
出師[すいし, suishi] (n) dispatch of troops; despatch of troops; expedition
前軍[ぜんぐん, zengun] (n) front-line troops
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre
召し抱え[めしかかえ, meshikakae] (n) mercenary troops
国連軍[こくれんぐん, kokurengun] (n) UN troops or peacekeeping force
士気[しき, shiki] (n) morale (of troops, team, etc.); esprit de corps; (P)
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
新手[あらて, arate] (n,adj-no) fresh supply of troops; newcomer; new method; (P)
機動部隊[きどうぶたい, kidoubutai] (n) mobile troops; mechanized unit; mechanised unit; naval task force
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops
率いる[ひきいる, hikiiru] (v1,vt) to lead; to spearhead (a group); to command (troops); (P)
空挺兵[くうていへい, kuuteihei] (n) paratrooper
空挺部隊[くうていぶたい, kuuteibutai] (n) airborne troops
空挺隊[くうていたい, kuuteitai] (n) paratroops
空挺隊員[くうていたいいん, kuuteitaiin] (n) paratroopers
精兵[せいびょう;せいへい, seibyou ; seihei] (n) picked troops; elite soldiers; crack troops
落下傘兵[らっかさんへい, rakkasanhei] (n) paratrooper; parachutist; parachute trooper
落下傘部隊[らっかさんぶたい, rakkasanbutai] (n) paratroops
軍兵[ぐんぴょう(P);ぐんぺい;ぐんびょう, gunpyou (P); gunpei ; gunbyou] (n) armed forces; battle troops; (P)
鋭兵[えいへい, eihei] (n) picked troops
閲兵[えっぺい, eppei] (n,vs) parade; review (of troops)
陣を立て直す;陣を立てなおす[じんをたてなおす, jinwotatenaosu] (exp,v5s) to redeploy troops
隊形[たいけい, taikei] (n) battle formation; disposition of troops
駐留[ちゅうりゅう, chuuryuu] (n,vs) stationing (e.g. of troops); garrison; (P)

troop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ฝูงลิง[n. exp.] (fūng ling) EN: troop of monkeys FR:
โจมทัพ[n.] (jōmthap) EN: herd of war elephants ; war-elephant troop ; elephant batallion FR:
กำลังพล[n. exp.] (kamlang pho) EN: forces ; troop strength FR:
กองร้อยทหารม้า[n. exp.] (køngrøi tha) EN: troop of cavalry FR:
เรือลำเลียงพล[n. exp.] (reūa lamlīe) EN: troop ship FR:
ตาทัพ[n.] (tāthap) EN: army movements ; troop movements FR:
เดินทัพ[v.] (doēnthap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance FR: faire marche ; déplacer les troupes
เกณฑ์ทหาร[v.] (kēnthahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist FR: incorporer ; faire son service militaire
ขัดตาทัพ[v.] (khattāthap) EN: send troops to gain time against an enemy FR:
ข่มนาม[v.] (khomnām) EN: disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops FR:
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops ; forces FR: armée [f] ; forces armées [fpl] ; troupes [fpl] ; forces [fpl]
กองกำลัง[n. exp.] (køng kamlan) EN: troops ; forces FR: forces [fpl] ; troupes [fpl]
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces ; soldiers FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; armed forces ; army corps ; troops ; forces FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กระบวนทัพ[n. exp.] (krabūan tha) EN: procession of troops FR:
กรีธาพล[v.] (krīthāphon) EN: move troops ; march FR:
ลำเลียงทหาร[v. exp.] (lamlīeng th) EN: transport troops FR: transporter des troupes
พลากร[n.] (phalākøn) EN: troops FR: grande troupe [f]
พยุหะ[n.] (phayuha) EN: army ; troops ; legion FR:
พยุหบาตร[n.] (phayuhabāt) EN: procession of troops FR:
พยุหบาตรา[n.] (phayuhabātt) EN: procession of troops FR:
พยุหแสนยา[n.] (phayuhasaēn) EN: troops FR:
พยุหยาตรา[n.] (phayuhayātt) EN: procession of troops FR:
พล[n.] (phon) EN: forces ; troops ; army FR: force armée [f]
พลร่ม[n. exp.] (phonrom) EN: paratrooper ; paratroops FR: para [m] (inf.)
ไพร่พล[n.] (phraiphon) EN: soldiers ; troops FR:
รี้[n.] (rī) EN: legion ; troops FR:
รี้พล[n.] (rīphon) EN: army ; troops FR: armée [f] ; troupes [fpl]
แสนย์[n.] (saēn) EN: army ; troops ; infantry FR:
แสนยากร[n. exp.] (saēnyākøn) EN: mighty army ; military might ; troops FR: puissance armée [f] ; puissance militaire [f]
เสนา[n.] (sēnā) EN: army ; troops ; forces ; cohorts FR: armée [f] ; troupe [f]
ตำรวจพลร่ม[n. exp.] (tamrūat pho) EN: police paratrooper FR:
แถวหน้ากระดาน[n. exp.] (thaēo nākra) EN: line of troops ; line formation FR:
ทหารอเมริกัน[n. exp.] (thahān Amer) EN: American troops FR: armée américaine [f] ; troupes américaines [fpl]
ทหารม้า[n. exp.] (thahān mā) EN: cavalryman ; trooper ; cavalry officer FR: cavalier [m] ; soldat de la cavalerie [m] ; officier de cavalerie [m]
ทหารราบอากาศ[n.] (thahān rāp ) EN: paratrooper FR: parachutiste [m] ; para (inf.) [m]
ถอยทัพ[v.] (thøithap) EN: withdraw troops ; withdraw forces ; order a retreat ; retreat FR: battre en retraite ; se replier
ถอนทหาร[v. exp.] (thøn thahān) EN: withdraw troops FR:

troop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heeresschar {f}army troop
Kampftruppen {f}combat troops
Truppenabzu {m}troop ithdrawal; withdrawal of troops
Truppenbewegung {f}troop movement
Truppentransporter {m}troop carrier; troopship
Truppenteil {m} [mil.]unit (of troops)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า troop
Back to top