ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orchestra

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orchestra*, -orchestra-

orchestra ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orchestra (n.) วงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค
orchestra (n.) ที่นั่งของนักดนตรีในโรงละคร Syn. orchestra stalls
orchestra leader (n.) ผู้ควบคุมวงดนตรี Syn. director
orchestra stalls (n.) ที่นั่งของนักดนตรีในโรงละคร
orchestral (adj.) เกี่ยวกับวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค
orchestral pit (n.) บริเวณกั้นไว้หน้าเวทีแสดงสำหรับวงดนตรีนั่ง See also: (เช่น การแสดงบัลเล่ต์ โอเปร่า) Syn. pit
orchestrate (vt.) ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
orchestrate (vi.) ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
orchestration (n.) การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเล่นในวงออเคสตร้า Syn. arrangement
orchestrator (n.) ผู้ประพันธ์
English-Thai: HOPE Dictionary
orchestra(ออร์'เคสทระ) n. วงดนตรี,มโหรี, See also: orchestral adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
orchestra(n) วงออเคสตรา,วงมโหรี,วงดนตรี
orchestral(adj) เกี่ยวกับวงดนตรี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orchestraวงดุริยางค์ [TU Subject Heading]
Orchestral musicดนตรีออร์เคสตรา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปี่พาทย์ (n.) Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments See also: gamelan Syn. พิณพาทย์
วงดุริยางค์ (n.) orchestra See also: band
ดอกไม้ไทร (n.) tune for Thai orchestra
พิณพาทย์ (n.) classical Thai orchestra Syn. ปี่พาทย์
มโหรี (n.) Thai grand orchestra Syn. วงมโหรี
วงมโหรี (n.) Thai grand orchestra
เครื่องคู่ (n.) the two flutes of the Thai orchestra
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An orchestra plays a march from some operetta as inmates head off to the quarry or the factory.วงออเคสตร้าเล่นเพลงมาร์ช จากละครสักเรื่องหนึ่ง ขณะที่เหล่านักโทษแยกย้าย ออกไปทำงานตามที่กำหนด
I hope you don't have an orchestra waiting.หวังว่าทางวงออเคสตร้าคงไม่ต้องรอคุณ
But tonight I intend to call upon the entire orchestra for this event and would be honored if you could join me.แต่คืนนี้ผมจะเล่น รวมวง ออเครสต้า เลย... ...เป็นเกรียติมาก ถ้าคุณจะร่วมชมด้วย.
And here is a 40 pieces orchestra plays your favorite songs.และมีวงออเครสต้า 40 วง บรรเลงเพลงโปรดของคุณ
There will be 40/30 orchestra playing only shanti's songs there will be fountain falling champaign rather then water.วงออเคสตรา 30-40 วง จะบรรเลงแต่เพลงของชานติ จะมีน้ำพุแชมเปญที่ไหลรินลงมา แทนที่จะเป็นน้ำเท่านั้น
The New York Philharmonic Orchestra is having a concert.วงนิวยอร์ค ฟิลฮาร์มอนิค จะจัดคอนเสริต์
My father used to play in the orchestra back at home.พ่อของฉันเคยเล่นดนตรีในวงออร์เคสตร้า เมื่อตอนอยู่ที่บ้าน
With us tonight is the Youth Orchestra of the Barrow School from Hyde Park, Illinois.อยู่กับเราในคืนนี้ วงออเครสตา เยาวชน จาก จาก โรงเรียนบาร์โรว ไฮด์ปาร์ค อิลลินอยส์
I finally became an orchestra member.ผมเป็นสมาชิกของวงออเคสตร้า
You were in an orchestra too, right?เธอเคยอยู่ในวงออเครสต้าใช่ไหม
But, you know, it was huge, huge big orchestra in the EMl number one, which was a massive, great studio, you know.แต่ คุณรู้มั้ย มันมีวงออร์เคสตร้า วงใหญ่มากๆ ในห้องหมายเลขหนึ่งของ EMI มันเป็นสตูดิโอขนาดยักษ์ ที่เยี่ยมมากๆ
The orchestra is a fake, right?เรื่องวงออเคสตร้านี่ มันเป็นเรื่องหลอกลวง ใช่มั๊ย?

orchestra ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡拉OK[kǎ lā ōu kēi, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄡ ㄎㄟ, 卡拉OK] karaoke (singing to recorded instrumental accompaniment; Japanese: empty orchestra)
交响乐团[jiāo xiǎng yuè tuán, ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ, 交响乐团 / 交響樂團] orchestra
管弦乐[guǎn xián yuè, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, 管弦乐 / 管弦樂] orchestral music
管弦乐团[guǎn xián yuè tuán, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ, 管弦乐团 / 管弦樂團] orchestra
管弦乐队[guǎn xián yuè duì, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, 管弦乐队 / 管弦樂隊] orchestra
交响乐队[jiāo xiǎng yuè duì, ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, 交响乐队 / 交響樂隊] symphony orchestra
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, 三弦] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra

orchestra ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra
オーケストラピット[, o-kesutorapitto] (n) orchestra pit
オーケストラボックス[, o-kesutorabokkusu] (n) orchestra box
オケピ[, okepi] (n) (abbr) (See オーケストラピット) orchestra pit
シンフォニーオーケストラ[, shinfoni-o-kesutora] (n) symphony orchestra
ストリングオーケストラ[, sutoringuo-kesutora] (n) string orchestra
室内管弦楽団[しつないかんげんがくだん, shitsunaikangengakudan] (n) chamber orchestra
馬鹿囃子;馬鹿ばやし[ばかばやし, bakabayashi] (n) orchestra present at Japanese festival; festival music (may be sung from a festival float)
オーケストラ[, o-kesutora] (n) orchestra; (P)
オーケストレーション[, o-kesutore-shon] (n) orchestration
オケ[, oke] (n) (abbr) (See オーケストラ) orchestra; (P)
バトン[, baton] (n) baton (relay, orchestral conducting, etc.); (P)
フィルハーモニック[, firuha-monikku] (adj-f) philharmonic (e.g. orchestra, choir)
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P)
平土間[ひらどま, hiradoma] (n) seats immediately in front of the stage (e.g. in kabuki); pit; orchestra; parquet
管弦楽(P);管絃楽[かんげんがく, kangengaku] (n) orchestral music; (P)
管弦楽法[かんげんがくほう, kangengakuhou] (n) orchestration
編曲[へんきょく, henkyoku] (n) (1) arrangement; (vs) (2) to arrange; to orchestrate

orchestra ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยเพลง[v. exp.] (amnūay phlē) EN: conduct an orchestra FR:
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: musical instruments ; orchestra ; band FR:
ดุริยางค-[pref.] (duriyāngkha) EN: musical instruments ; orchestra ; band FR:
กำกับการแสดงดนตรี[v. exp.] (kamkap kān ) EN: direct an orchestra ; conduct an orchestra FR: diriger un orchestre
คณะดนตรี[n. exp.] (khana dontr) EN: band ; philharmonic orchestra FR: groupe musical [m] ; orchestre philarmonique [m]
เครื่องห้า[n.] (khreūanghā) EN: Thai orchestra consisting of five classical instruments FR:
เครื่องคู่[n.] (khreūangkhū) EN: the two flutes of the Thai orchestra FR:
มโหรี[n.] (mahōrī) EN: Thai grand orchestra ; Thai string orchestra FR: grand orchestre thaï [m]
ออร์เคสตรา[n.] (økhēttrā) EN: orchestra FR: orchestre [m]
พิณพาทย์[n.] (phinphāt) EN: classical Thai orchestra FR:
ผู้อำนวยเพลง [n.] (phū amnūay ) EN: conductor ; orchestra conductor FR: chef d'orchestre [m]
ปี่พาทย์[n.] (pīphāt) EN: orchestra consisting chiefly of the gamelan ; gamelan ; classical orchestra FR: gamelan [m]
วงดนตรี[n. exp.] (wong dontrī) EN: band ; musical group ; orchestra ; ensemble FR: groupe musical [m] ; groupe [m] ; orchestre [m] ; formation musicale [f]
วงดุริยางค์[n. exp.] (wong duriyā) EN: band ; orchestra FR:
วงมโหรี[n. exp.] (wongmahōrī) EN: Thai orchestra FR:
วงออร์เคสตรา[n. exp.] (wong økhētt) EN: orchestra FR: orchestre [m] ; orchestre symphonique [m]
วงปี่พาทย์[n. exp.] (wongpīphāt) EN: oboe-based Thai orchestra FR:
วงซิมโฟนีออร์เคสตรา[n. exp.] (wong simfōn) EN: symphony orchestra FR: orchestre symphonique [m]
ฉันทวิลาส[n.] (chanthawilā) EN: [tune for Thai orchestra] FR:

orchestra ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kammerorchester {n}chamber orchestra
Kirchencapella {f}church orchestra
Kurkonzert {n}concert of the spa orchestra
Philharmoniker {m}member of a philharmonic orchestra
Philharmonie {f}philharmonic orchestra (society)
Kurkapelle {f}spa orchestra
Instrumentation {f}orchestration
Orchestersitze {pl}orchestra stalls
orchestral {adj}orchestral
orchestral {adv}orchestrally
Parterre {n}orchestra

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orchestra
Back to top