คำที่ขึ้นต้นด้วย "ล" จำนวน 1,306 คำ


ล. clas litre; liter
ลกดอก n arrow
ลง v yield
ลง v drop
ลง v have diarrhea
ลง v land (airplane)
ลง v write down
ลง adv down
ลง v fall
ลง v get down
ลง adv down
ลง v publish
ลง v apply
ลง v whip
ลง v plant
ลงกลอน v lock
ลงขัน v contribute
ลงข่าว v publish
ลงความว่า adv as
ลงความเห็น v conclude
ลงคอ adv heartlessly
ลงคะแนน v vote
ลงคะแนนเสียง v vote for
ลงชื่อ v sign
ลงตัว adv divisibly
ลงถมยาสี v enamel
ลงทอง v plate
ลงท้อง v have diarrhea
ลงทะเบียน v register
ลงทะเบียนเรียน v enroll in
ลงทัณฑ์ v punish
ลงท่า n royal ceremony of giving the king´s son a bath in a river (or giving the king´s elephant a bath in a river)
ลงท้าย v end up
ลงท้าย adv finally
ลงทุน v invest
ลงทุนลงแรง v put money and effort into
ลงนรก v go to hell
ลงนอน v lie down
ลงนั่ง v sit down
ลงนา v start planting rice
ลงนาม v sign
ลงบัญชี v charge it to one´s account
ลงบัตร v vote
ลงบันทึก v record
ลงผี v sorcerer´s dance to exorcise evil spirits
ลงฝัก n hernia
ลงพระบังคนเบา v urinate
ลงพื้น v prime
ลงพุง adj potbellied
ลงพุง v be potbellied
ลงมติ v vote
ลงมา adv down
ลงมา v come down
ลงมีด v begin to slash
ลงมือ v start (to do something)
ลงมือกระทำ v start to do
ลงมือทำ v start to do
ลงยา v enamel
ลงรถ v get off
ลงรอย v get along with
ลงรอยกัน v get along with
ลงรัก v lacquer
ลงราก v lay the foundation (of a building)
ลงราก v vomit
ลงรายการ v write down
ลงลอยกัน v get along well with
ลงลายมือชื่อ v sign
ลงลายลักษณ์อักษร v contract
ลงวันที่ v date
ลงสนาม v enter the field
ลงสมัคร v apply for a candidate
ลงสมัครรับเลือกตั้ง v be a candidate for
ลงสรง v bathe
ลงสลัก v bolt
ลงสี v paint
ลงหิน n stone-polished metal bowl
ลงหุ้น v take shares of a company
ลงอาชญา v punish
ลงอาญา v punish
ลงอุโบสถ v hold a religions service in the Buddhist chapel
ลงเงิน v lay down (money)
ลงเม็ด v fall
ลงเรือ v embark
ล้งเล้ง adv loudly
ลงเอย v end up
ลงแขก v rape (by several persons)
ลงแขก v ask the help of friends and neighbors for special work
ลงแข่งขัน v compete
ลงแดง v suffer from excessive bloody flux
ลงแป้ง v starch
ลงแรง v expend energy
ลงแส้ v enforce
ลงแส้ v whip
ลงโทษ v punish
ลงโบสถ์ v get along with
ลงโบสถ์ v hold a religions service in the Buddhist chapel
ลงโรง v begin a play
ลด v fall
ลด v let down
ลด v reduce
ลดขั้น v demote
ลดความอ้วน v diet
ลดค่า v devalue
ลดค่าใช้จ่าย v reduce the expenses
ลดฐานะ v abase
ลดตัว v abase
ลดตัวลงมา v lower oneself
ลดทอน v reduce
ลดน้อย v deteriorate
ลดน้อย v decrease
ลดน้อยลง v decrease
ลดน้ำหนัก v lose weight
ลดราคา v discount
ลดราวาศอก v yield
ลดลง v become lower
ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน) v be down
ลดละ v loosen
ลดลาวาศอก v decrease adamant
ลดหย่อน v reduce
ลดหย่อนผ่อนโทษ v reduce a punishment
ลดหลั่น adv in descending order
ลดหลั่น v arranged by tiers
ลดา n vine
ลดเกียรติ v abase
ลดเขื่อน v make a dam
ลดเลี้ยว v zigzag
ลดเลี้ยว adv zigzag
ลดเลี้ยวเกี้ยวพา v court
ลดเหลือ v reduce to
ลดแหลก v reduce the price
ลดโทษ v mitigate
ลน v be in a hurry
ลน v singe
ล้น v overflow
ล้น v be excessive
ลนควัน v smoke
ล้นตลาด v flood
ล้นพ้น adv immeasurably
ล้นมือ adv overloaded
ลนลาน v scurry
ล้นหลาม adj excessive
ล้นหลาม adv overwhelmingly
ล้นออก v bulge
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม n His/Her Majesty
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม adv extremely
ล้นเหลือ adj surplus
ล้นแผ่ออกมา v overflow
ลบ v obliterate
ลบ n minus
ลบ v subtract
ลบ adj negative
ลบคม v make someone feel ashamed in public
ลบทิ้ง v delete
ลบรอย v rub out the mark
ลบรอย v insult
ลบล้าง v wipe out
ลบศักราช v change calendars
ลบหลู่ v disparage
ลบหลู่ดูหมิ่น v disdain
ลบออก v slash
ลบออก v deduct
ลบเลือน v fade away
ลบเหลี่ยม v outdo
ลพบุรี n Lop Buri
ล่ม v sink
ล่ม v collapse
ล้ม v overthrow
ล้ม v die
ล้ม v cancel
ล้ม v fall
ล้ม v slaughter
ลม n fall
ลม n breath
ลม n wind
ลม n swift land crab
ลม n Panus polychrous (Lev.) Sing.
ล้ม v cancel
ล้ม v cut down
ล้ม v slaughter
ล้ม v die
ล้ม v give up
ล้ม v cancel
ลมๆ แล้งๆ adj futile
ลมๆ แล้งๆ adv futilely
ลมกรด n jet stream
ล้มกระดาน v turn over a board
ล้มกลิ้ง v fall and roll
ลมขึ้น v faint
ลมขึ้นเบื้องสูง v faint
ล้มคว่ำ v fall
ล้มคะมำ v fall
ลมค้า n trade wind
ลมงวง n tornado
ลมงวงช้าง n tornado
ล่มจม v become bankrupt
ลมจับ v faint
ลมตะวันออก n trade wind
ลมตะเภา n trade winds
ลมตะโก้ n monsoon
ลมตะโก้ n monsoon
ล้มตาย v wither and die
ล้มตาย v wither and die
ลมทวนลมค้า n anti trade wind
ลมทะเล n sea breeze
ลมบก n land breeze
ลมบ้าหมู n whirlwind
ลมบ้าหมู n epilepsy
ลมปราณ n breath
ล้มป่วย v become ill
ล้มป่วย v be sick
ลมปาก n words
ลมพัดชายเขา n name of a Thai classical song
ลมพัดหลวง n monsoon
ลมพัดหลวง n monsoon
ล้มพับ v fall down
ลมพายุ n storm
ลมพิษ n urticaria
ลมฟ้าอากาศ n weather
ลมมรสุม n monsoon
ลมร้อน n hat dry wind
ล้มระเนระนาด v fall disorderly
ลมล่อง n wind blowing down the river
ล้มละลาย v go bankrupt
ล้มล้าง v overthrow
ล้มลุก v rise and fall again
ล้มลุก adj short-lived
ล้มลุกคลุกคลาน v struggle along
ลมว่าว n wind that blows from north to south in winter
ล่มสลาย v collapse
ลมสินค้า n trade winds
ลมหนาว n cold wind
ล้มหมอนนอนเสื่อ v become ill
ลมหมุน n whirlwind
ล้มหลาม v be crowded
ลมหวน n whirlwind
ล้มหายตายจาก v pass away
ลมหายใจ n breath
ล้มเจ็บ v be ill
ลมเพลมพัด n variable
ลมเย็น n cold wind
ล้มเลิก v abolish
ล้มเลิกกิจการ v close down
ล้มเลิกความคิด v change one´s mind
ล้มเลิกไป v be rejected
ลมเสีย v be moody
ล้มเหลว v fail
ล้มเหลว v fail
ล้มเหลว v fail
ล้มเหลว v fail
ล้มเหลว v be ruined
ลมเหียน n whirlwind
ลมแดง n windstorm
ล้มแผละ v fall down
ลมแรง n windy
ลมแล้ง n Cassia fistula
ลมแล้ง n hat dry wind
ลมโกรก v blow strongly
ลมโกรก v blow moderately
ลมโกรก v blow moderately
ลมโชย v blows softly
ลมโชย v blows softly
ลวก v scald
ลวก adv carelessly
ลวกๆ adv carelessly
ล่วง v go beyond
ล้วง v delve
ล้วง v pick
ล้วงกระเป๋า v pick (somebody´s) pocket
ล้วงตับ v delve
ลวงตา adj illusory
ลวงตา v be delusive
ล้วงถาม v delve
ลวงถาม v delve
ล่วงประเวณี v commit adultery
ล่วงพ้น v go beyond
ล้วงมือ v pick
ล่วงรู้ v perceive
ล่วงรู้ความลับ v know someone´s secret
ลวงล่อ v lure
ลวงล่อ v deceive
ล่วงละเมิด v violate
ล่วงละเมิดสิทธิ์ v violate copyright
ล่วงลับ v die
ล่วงลับ v move past
ล่วงลับ v move past
ล่วงลับ v die
ล่วงล้ำ v infringe
ล่วงล้ำ v trespass
ล่วงล้ำ v interfere
ล่วงล้ำ v intrude
ล่วงล้ำ v attack
ล่วงล้ำกฎหมาย v break the law
ล้วงลึก v deeply question
ล่วงหน้า adv beforehand
ล่วงหน้า adv beforehand
ล่วงเกิน v molest
ล่วงเกิน v offend
ล่วงเลย v pass
ล่วงเวลา adv overtime
ล้วงไส้ v delve
ลวด n wire
ลวดดอกไม้ไหว n small wire for tying up artificial flowers
ลวดลาย n design
ลวดลาย n trick
ลวดลาย n trick
ลวดสปริง n spring
ลวดหนัง n thong
ลวดหนาม n barbed wire
ลวดเคเบิล n cable
ล้วน adv all
ล้วนๆ adv completely
ล้วนๆ adj pure
ลวนลาม v molest
ล้วนแต่ pron all
ล้วนแล้ว adv all
ล้วนแล้วแต่ pron all
ล้วนแล้วไปด้วย adv naturally
ล่วมยา n medicine kit
ลหุ adj light
ลหุ adj rapid
ลหุ adj light (vowel)
ลหุโทษ n light punishment
ล้อ n wheel
ล้อ v tease
ล่อ n mule
ล่อ v delude
ล่อ v gulp
ลอก v imitate
ลอก v peel
ลอก v dredge
ลอก v slough (animal)
ลอกคราบ v slough off
ลอกท้องร่อง v deepen a ditch
ลอกลาย v copy the pattern
ลอกออก adj scratched
ลอกออก v scratch
ลอการิทึม n logarithm
ลอกเปลือก v peel
ลอกเลน v dredge up mud
ลอกเลียน v copy
ลอกเลียนแบบ v imitate
ลอกแบบ v reproduce
ลอกแลก adj furtively
ล่อกแล่ก v be restless
ล็อค v lock
ล่อง adj down (train)
ล่อง v float
ล่อง v float
ล่อง n space or hole (between floor board)
ล่อง v travel through forests
ลอง v taste
ลองของ v test the efficacy of the talisman
ลองคิดดู v think about something (well)
ลองจิจูด n longitude
ลองช่องน้ำกะทิ n rice noodles made of rice eaten with coconut cream
ล่องซุง v send raft down the stream
ลองดี v test
ลองดู v try out
ลองถูกลองผิด v trial and error
ลองทำ v test
ล่องป่า v travel through forests
ลองผิดลองถูก v trial and error
ลองภูมิ v test the knowledge of
ล่องลม v float
ล่องลอย v float
ล่องหน v disappear
ล่องหน v become invisible
ล่องหน v become invisible
ล่องหน v disappear
ล่องหนหายตัว v become invisible
ลองเชิง v test one´s ability
ล่องเรือ v float
ลองเสื้อ v try on a coat
ล่องแพ v float raft downstream
ลองใจ v test one´s feeling
ล่องใต้ v go to the south
ลองไน n cicada
ล่องไป v float
ล่องไพร v travel through forests
ลอด v pass through
ลอดช่อง n rice noodles made of rice eaten with coconut cream
ลอดผ่าน v pass through
ล็อตเตอรี่ n lottery
ลอตเตอรี่ n lottery
ลอน n undulation
ล่อนจ้อน adj completely naked
ล่อนหลุด v crack
ลอบ n kind of network trap for birds
ลอบ n kind of bamboo fish-trap with a narrow neck
ลอบ adv stealthily
ลอบ adv stealthily
ลอบกัด v backbite
ลอบฆ่า v assassinate
ลอบทำ v act stealthily
ลอบทำร้าย v ambush
ลอบฟัง v monitor
ลอบมอง v glance
ลอบมอง v glance
ลอบสังหาร v assassinate
ลอบหนี v flee
ล้อฟันเฟือง n gearwheel
ล้อม v besiege
ลอม adj gathered together
ลอม v pile up
ลอม n heaped grain
ล้อมกรอบ n box
ล้อมกรอบ v besiege
ล้อมกรอบ v draw a circle (round)
ล้อมกรอบ v limit
ล้อมคอก v build stalls
ลอมชอม v compromise
ลอมพอก n high pinnacled hat
ล้อมรอบ v surround
ล้อมรั้ว v fence
ล้อมวง v form a circle
ล้อมวง adv in a circle
ล้อมหน้าล้อมหลัง v surround
ลอย v soar
ลอย v drift (from job to job)
ลอย v drift (from job to job)
ลอยๆ adj indiscreet
ลอยๆ adv indiscreetly
ลอยกระทง n Loy Kratong Festival
ลอยคว้าง v float
ลอยคอ v float
ลอยช้อน v float in the water in order to catch fish
ลอยชาย adv edges floating
ลอยชาย adv leisurely
ลอยตัว v have no obligation
ลอยตัว v float
ลอยตุ๊บป่อง adv (bobbing) up and down
ลอยนวล v be at large
ลอยนวล adv scot-free
ลอยน้ำ v float on the water
ลอยบาป v be free from sin
ลอยฟ่อง v float throughout
ลอยฟ้า adv excellently
ลอยฟ้า adj sky-high
ลอยลม v float
ลอยล่อง v float
ลอยล่อง v soar
ลอยละล่อง v drift
ลอยละลิ่ว v be blown away
ลอยลำ adv absolutely
ลอยลำ v float
ลอยลำ v take a large lead
ลอยลิ่ว v drift
ลอยสูง v float throughout
ลอยหน้า v waggle one´s head
ลอยหน้าลอยตา v move the head from side to side while talking
ลอยอยู่ adv driftingly
ลอยอยู่ v drift
ลอยเคว้ง v float
ลอยเคว้ง v drift
ลอยเคว้งคว้าง v float
ลอยเด่น v float throughout
ลอยเมฆ adv excellently
ลอยแก้ว n fruit in syrup
ลอยแพ v lay off
ลอยแพ v be adrift on a raft
ล้อรถ n wheel
ล่อลวง v deceive
ล้อหน้า n front wheel
ล้อหมุน v set off
ล่อหลอก v lure
ล้อหลัง n rear wheel
ลออ adj beautiful
ลออ v be fair
ล้อเกวียน n wheels of a cart
ล้อเล่น v tease
ล้อเลียน v mimic
ล้อเลื่อน n wheeled vehicle
ล่อเหยื่อ v bait
ล่อแหลม v be dangerous
ล่อใจ v tempt
ล่อให้หลง v hook a person
ล่ะ end particle used at the end of a question, command or entreaty
ละ det each
ละ end particle used at the end of a simple statement
ละ v etc.
ละ v vacate
ละ v vacate
ละ v etc.
ละคร n play
ละครกึ่งสารคดี n docudrama
ละครกึ่งสารคดี n docudrama
ละครจอแก้ว n series on TV
ละครชาตรี n kind of Thai theatrical performance in southern Thailand
ละครดึกดำบรรพ์ n opera oriented dance drama
ละครทีวี n series on TV
ละครนอก n play performed by all male
ละครพูด n dialogue play
ละครร้อง n musical comedy
ละครรำ n dance drama
ละครลิง n monkey show
ละครวิทยุ n radio play
ละครสัตว์ n circus
ละครหลวง n play performed by all female
ละครเพลง n opera
ละครโทรทัศน์ n TV play
ละครใน n play performed by all female
ละติจูด n latitude
ละติน n Latin
ละตินอเมริกา n Latin America
ละทิ้ง v leave
ละบือ v be widely known
ละม่อม adv gently
ละมั่ง n brow-antlered deer
ละม้าย v resemble
ละม้ายคล้ายคลึง v take after
ละมุน adj soft
ละมุนละม่อม adv gently
ละมุนละม่อม adj gentle
ละมุนละไม adj tender
ละลด v refrain
ละลด adv endlessly
ละลวย v feel puzzled
ละลอก n wavelet
ละลอก n skin disease characterized by pastures
ละลาน v be dazzled
ละลานตา v be dazzled
ละลาบละล้วง v intrude
ละลาย v disappear
ละลาย v dissolve
ละลาย v melt
ละลายรวมกัน v fuse
ละล้าละลัง v hesitate
ละล่ำละลัก adv sputteringly
ละล่ำละลัก v sputter
ละวาง v desert
ละสายตา v stop looking at
ละหมาด n worship of the Allah´s kindness
ละห้อย adv woefully
ละหาน n brook
ละอง n brow-antlered deer
ละอง n Eld´s deer
ละองละมั่ง n Eld´s deer
ละออ v beautiful
ละออง n dust
ละอองน้ำ n steam
ละอองฝน n drizzle
ละอองหมอก n cloud
ละอองเกสร n pollen
ละอาย v be disgraceful
ละอาย v be ashamed
ละอายใจ v be ashamed
ละเม็ง adj loud
ละเมอ v daydream
ละเมอ v talk in one´s sleep
ละเมอเพ้อพก v daydream
ละเมาะ n grove
ละเมิด v infringe
ละเมิด v infringe
ละเมิดกฎหมาย v break the law
ละเมิดคำสั่ง v disobey an order
ละเมิดสัญญา v break an agreement
ละเมิดสิทธิ์ v violate copyright
ละเมียด adj gentle
ละเมียด adv gently
ละเมียดละไม adj gentle
ละเมียดละไม adv gently
ละเลง v smear
ละเลย v neglect
ละเลิง v have a swelled/swollen head
ละเลียด v nibble
ละเลียบ v skirt
ละเว้น v exclude
ละเว้น v exclude
ละเหี่ย v feel weary
ละเหี่ยใจ v feel disheartened
ละเอียด adv thoroughly
ละเอียด v be circumspect
ละเอียด adv completely
ละเอียด adj detailed
ละเอียด adv thoroughly
ละเอียด v be methodical
ละเอียด adj methodical
ละเอียด adj powdered
ละเอียด adj delicate
ละเอียด adj delicate
ละเอียดถี่ถ้วน adj careful
ละเอียดถี่ถ้วน adv carefully
ละเอียดยิบ adv thoroughly
ละเอียดยิบ v be delicate
ละเอียดลออ adj careful
ละเอียดลออ v be careful
ละเอียดลออ adv scrupulously
ละเอียดละออ adv thoroughly
ละเอียดอ่อน adj sensitive
ละเอียดอ่อน v be delicate
ละเอียดอ่อน adj delicate
ละเอียดอ่อน adj delicate
ละแวก n vicinity
ละแวกบ้าน n neighborhood
ละโบม v caress
ละโมบ v be greedy
ละโมบ v covet
ละโมบ adj greedy
ละโมบ adv greedily
ละไม v be sweet
ลัก v steal
ลัก v pilfer
ลัก v snatch
ลัก v snatch (away)
ลัก v steal
ลัก v steal
ลักขโมย v steal
ลักขโมย v steal
ลักขโมย v snatch (away)
ลักตัว v kidnap
ลักทรัพย์ v steal
ลักพา v kidnap
ลักพา v abduct
ลักพาตัว v kidnap
ลักฟัง v intercept
ลักยิ้ม n dimple
ลักยิ้ม n dimple
ลักลอบ v smuggle
ลักลอบ v commit adultery
ลักลอบได้เสีย v commit adultery
ลักลั่น v overlap
ลักษณนาม n classifier
ลักษณะ n quality
ลักษณะ clas type
ลักษณะของภูมิประเทศ n topography
ลักษณะด้อย adj recessive
ลักษณะดิน n landform
ลักษณะทั่วไป n generality
ลักษณะทางกรรมพันธุ์ n hereditary characteristic
ลักษณะทางพันธุกรรม n hereditary characteristic
ลักษณะที่คล้ายกัน n feature
ลักษณะนิสัย n characteristic (of one´s personality)
ลักษณะผิดปกติ n abnormality
ลักษณะพิเศษ n inborn trait
ลักษณะพิเศษ n special properties
ลักษณะพิเศษ n superiority complex
ลักษณะพิเศษ n superiority complex
ลักษณะภูมิอากาศ n weather atmosphere
ลักษณะอาการ n feature (of one´s behavior or condition)
ลักษณะเฉพาะ n particularities
ลักษณะเด่น n dominant feature
ลักษณะเด่น n dominant feature
ลักษณะไม่ดี adj ugly
ลักษมี n Laksmi
ลักษมี n beauty
ลักษมี n luck
ลักเค้า v imitate furtively
ลักเพศ n homosexual
ลักเล็กขโมยน้อย adj petty
ลักเล็กขโมยน้อย v pilfer
ลักไป v abduct
ลัง n box
ลัง n species of marine fish
ลัง clas crate
ลังเล v hesitate
ลังเลใจ v hesitate
ลัชชี n one who feels shame
ลัญจกร n seal
ลัด v cut across
ลัดฟ้า v fly through the clouds
ลัดเลาะ v have a short cut
ลัทธิ n doctrine
ลัทธิขงจื้อ n Confucianism
ลัทธิความเชื่อ n creed
ลัทธิคอมมิวนิสต์ n communism
ลัทธิคอมมิวนิสต์ n communism
ลัทธิจักรพรรดินิยม n imperialism
ลัทธิจักรวรรดินิยม n imperialism
ลัทธิจารีตนิยม n conservatism
ลัทธิชาตินิยม n nationalism
ลัทธิทุนนิยม n capitalism
ลัทธิประชาธิปไตย n democracy
ลัทธิปัจเจกนิยม n individualism
ลัทธิฟาสซิสต์ n Fascism
ลัทธิล่าอาณานิคม n imperialism
ลัทธิล่าเมืองขึ้น n imperialism
ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์ n absolutism
ลัทธิสังคมนิยม n socialism
ลัทธิอาณานิคม n colonialism
ลัทธิฮินดู n Hinduism
ลัทธิเต๋า n Taoism
ลัทธิเต้า n Taoism
ลัทธิเถรวาท n doctrine
ลัทธิเผด็จการ n dictatorship
ลัทธิเสรีนิยม n liberalism
ลัทธิเอาประโยชน์ n utilitarianism
ลั่น adv loudly
ลั่น v shoot
ลั่น v clap (or cry) loudly
ลั่น v clap (or cry) loudly
ลั่นกระสุน v pull a trigger
ลั่นกระสุน v pull a trigger
ลั่นกลอน v lock
ลั่นกุญแจ v lock
ลั่นคำ v give one´s word
ลั่นคำพูด v give one´s word
ลั่นดาล v bolt
ลั่นทมแดง n Pink Bignonia
ลั่นนก v pull the trigger
ลั่นปาก v speak
ลั่นลือ adj great
ลั่นวาจา v give one´s word
ลั่นไก v pull the trigger
ลับ v fade
ลับ v sharpen
ลับ adj secret
ลับ (มีด) v whet
ลับๆ ล่อๆ adj furtive
ลับๆ ล่อๆ adv stealthily
ลับๆล่อๆ adv stealthily
ลับคารม v make a pun
ลับตา adj out of sight
ลับตา v be out of sight
ลับลมคมใน n secret motive
ลับลี้ adv completely covered or hidden
ลับสมอง v exercise one´s mind
ลับสายตา adv out of sight
ลับหลัง adv behind
ลับหูลับตา adj out of sight
ลับแล n legendary town which can be found by chance
ลับแล n screen
ล้า v be exhausted
ลา n donkey
ลา v say goodbye
ลาก v draw (a line)
ลาก v drag
ลาก v drag
ลากจูง v tow
ลากถูลู่ถูกัง v drag
ล่ากลับ v retreat
ลาก่อน v good-bye
ลากอวน v trawl
ลากเส้น v draw a line
ลากเสียง v drawl
ล่าง adj lower
ล้าง v wash clothes
ล้างความคิด v brainwash
ล้างคอ v gargle one´s throat
ล้างจาน v wash dishes
ลางดี n good omen
ล้างตัว v wash
ลางที adv sometimes
ล้างน้ำ v wash
ลางบอกเหตุ n omen
ลางบอกเหตุ n omen
ล้างบาง v eliminate
ล้างบาป v expiate sin
ล้างบาป v expiate one´s sins
ล้างปาก v eat dessert or fruit after eating raw food
ล้างปาก v gargle
ล้างผม v shampoo
ล้างผลาญ v devastate
ล้างฟิล์ม v develop a photographic film
ล้างมือ v wash one´s hands
ล้างมือ v wash one´s hands of something
ล้างรถ v wash a car
ล้างรา v give up
ลางร้าย n bad omen
ล้างรูป v process photographs
ล้างสมอง v brainwash
ล้างสมอง v brainwash
ลางสังหรณ์ n presage
ลางหน adv sometimes
ล้างหน้า v wash one´s face
ล้างหน้าล้างตา v wash one´s face
ลางเลือน v become dim
ลางเลือน adj vague
ล้างแค้น v take revenge
ล้างแค้น v revenge
ล้างแค้น v revenge
ล้างแค้น v revenge
ล้างแผล v bathe the wound
ล้างโทษ v redeem a mistake
ล้างไพ่ v shuffle
ลาจาก v die
ล่าช้า adv slowly
ล่าช้า v delay
ลาด v pave
ลาด v tilt
ลาด v tilt
ลาดชัน adj steep
ลาดตระเวน v patrol
ลาดตะเวน v patrol
ลาดเท v slope
ลาดเท v tilt
ลาดเท v tilt
ลาดเลา n trace
ลาดเอียง v slope
ลาตาย v say au revoir before breathing one´s last
ลาติน n Latin
ล่าถอย v withdraw
ล้าน n million
ล้าน adj bald
ลาน n field
ลาน n open space
ลาน n Corypha lecontei
ลาน n spring
ลาน v be dazzled
ลานจอดรถ n parking lot
ลานตา v be dazzled
ลานบ้าน n courtyard
ลานประหาร n gallows
ลานวัด n temple court
ลาบ n minced meat (with vegetable and chilli)
ลาบวช v take leave in order to enter priesthood
ลาป่วย v take or request sick leave
ลาผนวช v live brotherhood
ลาพรรษา v leave the Buddhist temple at the end of the Lent
ลาพัก v take off
ลาภ n luck
ลาภผล n windfall
ลาภพิเศษ n windfall
ลาภลอย n windfall
ลาม v spread
ลาม v take liberties with
ล่าม v tie
ล่าม n interpreter
ลามก adj pornographic
ลามก v be indecent
ลามกจกเปรต adj pornographic
ลามกจกเปรต v be indecent
ลามกอนาจาร adj adult
ลามกอนาจาร adj adult
ลามปาม v concern
ลามปาม v concern
ล่ามโซ่ v chain
ลาย adj striped
ลาย n design
ลาย n scratch
ลาย n trait
ลาย n trait
ลายจีน n Chinese decorative design
ลายฉลุ n perforated design
ลายดอกรัก n kind of decorative pattern
ลายตา v be dazzling
ลายตาอ้อย n kind of Thai pattern
ลายตีนจก n part of skirtlive dress woven with silk
ลายทางข้างจมูกนกกระทา n straight-lines from the nose of a partridge
ลายน่องสิงห์ n lion-calf style
ลายน้ำ n watermark
ลายนิ้วมือ n finger print
ลายพดกริช n name of decorative pattern
ลายพร้อย v be full of stains
ลายพร้อย adj spotted
ลายพระหัตถ์ n majesties´ handwriting
ลายพิมพ์นิ้วมือ n finger print
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ n a kind of rice-grain-shaped design
ลายมือ n handwriting
ลายมือ n lines on the palm of the hand
ลายมือ n signature
ลายมือชื่อ n signature
ลายรังแตน n kind of running hexagonal design
ลายลักษณ์อักษร n writing
ลายออก v reveal one´s bad behavior
ลายเขียนสี n painted design
ลายเซ็น n signature
ลายเส้น n lined pattern
ลายแทง n clue to a treasure trove
ลายแทงสมบัติ n clue to a treasure trove
ลายไทย n Thai painting
ลาลับ v say fare-well of no return
ลาว n Laos
ลาวัณย์ n beauty
ล้าสมัย adj out-of-date
ล้าสมัย v be out-of-date
ล่าสัตว์ v hunt
ลาสิกขา v leave the Buddhist monkhood
ลาสึก v leave the monkhood
ลาสึก v leave the Buddhist monkhood
ล่าสุด adv lately
ล่าสุด adj latest
ล้าหลัง adv behind
ล้าหลัง v fall behind
ล้าหลัง v fall behind
ลาออก v resign
ลาเพศ v leave the monkhood
ลาโลก v take leave of the world
ลำ clas numerative noun for long slender tapering objects
ลำ n trunk
ล้ำ adv exceedingly
ล้ำ v infringe
ล่ำ adj muscular
ล่ำ adj muscular
ล้ำกัน v overlap
ลำคลอง n canal
ลำคอ n neck
ลำดับ v arrange
ลำดับ n step
ลำดับ n step
ลำดับขั้น n procedure
ลำดับความสำคัญ n order of magnitude
ลำดับชั้น n rank
ลำดับที่ n number
ลำดับที่สอง n second
ลำดับที่สาม n third
ลำดับที่สี่ n fourth
ลำดับที่หก n sixth
ลำดับวิธี n algorithm
ลำดับสูง-ต่ำ adv according to priority
ลำดับสูงสุด adj ultimate
ลำดับเบื้องต้น adj primary
ลำดับแรก adj primary
ลำต้น n trunk
ลำตัด n Thai-style antiphon
ลำตัว n torso
ล้ำทาง v transgress the white line (in driving )
ลำธาร n canal
ลำนำ n song
ลำน้ำ n canal
ลำบาก v be troubled by
ลำบาก v suffer severe hardships
ลำบาก adj critical
ลำบาก adv distressfully
ลำบาก v become poverty-stricken
ลำบาก v become poverty-stricken
ลำบาก v undergo trouble
ลำบาก v be poor
ลำบาก v miserable
ลำบาก v distress
ลำบาก pref bad
ลำบาก v become impoverished
ลำบาก v be in dire strait
ลำบากยากเข็ญ v suffer severe hardships
ลำบากยากเข็ญ v be impoverished
ลำบากยากเย็น v become poverty-stricken
ลำบากยากแค้น v become poverty-stricken
ลำบากลำบน v undergo trouble
ลำบากใจ v worry
ลำปาง n Lampang
ลำพอง adv impetuously
ลำพองใจ v be in high spirits
ลำพัง adv alone
ลำพูน n Lamphun
ลำภุขัน n nine tops pagoda
ลำมาบ n marshland
ลำมาบ n marshland
ลำยอง n leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings
ลำยอง adj beautiful
ล้ำยุค adj ultramodern
ลำราง n marshland
ลำราง n marshland
ลำราง n irrigation ditch
ล้ำล่วง v slip
ลำลอง adj private
ล่ำลา v good-bye
ล่ำลา v bid farewell
ลำลาบ n marshland
ลำลาบ n marshland
ลำลำ adv almost
ล้ำลึก adj deep
ล้ำสมัย adj ultramodern
ล่ำสัน v be sturdy
ล่ำสัน adj sturdy
ล้ำหน้า v be offside
ล้ำหน้า adv ahead of
ล้ำหน้า v get ahead of
ล้ำหน้า adv ahead of
ล้ำหน้า v get ahead of
ลำเค็ญ v suffer severe hardships
ลำเจียก n Pandanus tectorium Soland. Ex Park.
ลำเนาไพร n wood
ลำเลิกบุญคุณ v ask for a debt of gratitude
ล้ำเลิศ adj superior
ลำเลียง v transport
ล้ำเส้น v overstep
ลำเอียง v be partial
ลำแข้ง n shin
ลำแข้ง n one´s own effort
ลำแขน n arm
ลำแสง n beam of light
ลำแสง n beam of light
ลำโพง n datura
ลำโพง n loudspeaker
ลำไย n Longan
ลำไส้ n intestine
ลำไส้เล็ก n small intestine
ลำไส้ใหญ่ n large intestine
ลำไส้ไก่ n chicken intestine
ลิขสิทธิ์ n copyright
ลิขิต v be destined
ลิขิต v write
ลิขิต n writing
ลิง n monkey
ลิงค์ n gender
ลิงค์ n genitals
ลิงจุ่น n loris
ลิงชิมแปนซี n chimpanzee
ลิงลม n loris
ลิงอุรังอุตัง n orangutan
ลิงแสม n crab-eating macaque
ลิงโลด v overjoy
ลิงโลด n kind of Thai tune
ลิงโลดใจ v be elated (at)
ลิชิต v match
ลิด v trim
ลิดรอน v deprive
ลิตร clas liter
ลิ้น n tongue
ลิ้น n valve
ลิ้น n reed
ลิ้นชัก n drawer
ลิ้นชักโต๊ะ n desk drawer
ลิ้นลม n glib tongue
ลิ้นไก่ n uvula
ลิบ adj far apart
ลิบตา adj far apart
ลิบลิ่ว adj exorbitant
ลิป n lip stick
ลิปดา n minute
ลิปสติก n lip stick
ลิ่ม n wedge
ลิ่ม n blood clot
ลิ้มชิมรส v taste
ลิ้มรส v taste
ลิ้มรส v taste
ลิ้มลอง v experience
ลิ้มลอง v taste
ลิ้มลอง v experience
ลิ้มลอง v taste
ลิ่มเลือด n blood clot
ลิ่วล้อ n follower
ลิเก n Thai traditional dramatic performance
ลี้ v flee
ลี้ clas li
ลีบ adj lean
ลีบ adj stunted
ลีบ adj stunted
ลี้ภัย v seek asylum
ลี้ลับ adj mysterious
ลีลา n grace
ลีลา n style
ลีลา n style
ลีลาท่าทาง n grace
ลีลาศ n dance
ลึก adj deep
ลึก v be deep
ลึก adv deeply
ลึกซึ้ง adv profoundly
ลึกซึ้ง adj profound
ลึกลับ adj mysterious
ลึกลับ v be mysterious
ลึกลับซับซ้อน adj mysterious
ลึกลับซับซ้อน v be mysterious
ลึกล้ำ adj forceful
ลื่น v swerve
ลื่นถลำ v slip
ลื่นล้ม v slip
ลื่นไถล v slip
ลื่นไหล v flow
ลืบ n grandchild of great-grandchild
ลืม v forget
ลืมตัว v be in a dreamy state
ลืมตัว v forget oneself
ลืมตัว v be unaware
ลืมตัว (เพราะถูกยอ) v get cocky
ลืมตา v open eyes
ลืมตาอ้าปาก v get better in financial status
ลืมสนิท v completely forget
ลืมหน้าอ้าปาก v get better in financial status
ลืมเลือน v fade from one´s mind
ลื้อ pron you
ลื่อ n child of great-grandchild
ลื้อ n certain Thai tribe in South China and North Thailand
ลือ v spread (e.g. rumour)
ลือกระฉ่อน v be rumored
ลือกระเดื่อง v be well-known
ลือชา v be well-known
ลือชาปรากฏ v be well-known
ลือชาปรากฏ v be well-known
ลือชื่อ adj famous
ลือนาม v be well-known
ลือเลื่อง v spread
ลุ v attain
ลุ v gain
ลุ v gain
ลุก v burn
ลุก v get up
ลุกขึ้น v stand up
ลุกขึ้นยืน v stand up
ลุกช่วง v glow
ลุกลน v hurry
ลุกลาม v spread
ลุกลี้ลุกลน v hurry
ลุกลี้ลุกลน adv hurriedly
ลุกฮือ v rise up
ลุกเป็นไฟ v burst into flame
ลุกโชติช่วง v glow
ลุกโชน v blaze
ลุกโหม v blaze
ลุกโหม v be in flames
ลุกไหม้ v be in flames
ลุง n uncle
ลุ้น v push forward
ลุ่มๆ ดอนๆ v has ups and downs
ลุ่มๆ ดอนๆ adv inconsistently
ลุ่มๆ ดอนๆ v be full of ups and downs
ลุ่มน้ำ n basin of a river
ลุ่มลึก adj prudent
ลุ่มหลง v be infatuated
ลุ่มหลง v enchant
ลุ่มหลง v be infatuated
ลุ่มหลง v be infatuated
ลุ่มหลง v crazy about
ลุ่มหลง v to be addicted (to)
ลุ่มหลง v be enchanted
ลุ่มหลง v attract
ลุย v wade
ลุยน้ำ v wade
ลุล่วง v accomplish
ลุอำนาจ v abuse one´s authority
ลุอำนาจ v take the liberty of
ลุแก่อำนาจ v abuse one´s authority
ลุแก่โทษ v plead guilty and apologize
ลู่ n track
ลู่ v be blown (by the wind)
ลูก clas numerative noun for fruits, mountain ranges, etc.
ลูก n child
ลูกกก n first child
ลูกกบ n tadpole
ลูกกรง n balustrade
ลูกกรงเหล็ก n iron bar
ลูกกระดุม n button
ลูกกระพรวน n small bell
ลูกกระสุน n bullet
ลูกกระสุนปืน n bullet
ลูกกระเดือก n Adam´s apple
ลูกกระเดือก n Adam´s apple
ลูกกระโปก n testicle
ลูกกระโปก n testicle
ลูกกลิ้ง n roller
ลูกกวาด n candy
ลูกกะแอ n calf
ลูกกะโล่ n subordinate
ลูกกะโล่ n henchman
ลูกกัลปพฤกษ์ n a lime filled with money
ลูกกำพร้า n orphan
ลูกกุญแจ n key
ลูกขนไก่ n shuttle cock
ลูกข่าง n top
ลูกข้าว n second ear of paddy growing from a reaped rice plant
ลูกขุน n jury
ลูกขุน ณ ศาลหลวง n jury
ลูกคนแรก n eldest child
ลูกคนโต n eldest child
ลูกคนโต n first child
ลูกครึ่ง n half-caste
ลูกคลื่น n wave
ลูกความ n client
ลูกควาย n calf
ลูกคอ n coloratura
ลูกคอ n clucking sound from the throat
ลูกคัน n paddy-field ridge
ลูกค้า n customer
ลูกค้าประจำ n regular customer
ลูกคำ n derivative
ลูกคู่ n chorus
ลูกฆ้อง n melodious sound
ลูกจาก n atap
ลูกจ้าง n employee
ลูกจ้างชั่วคราว n casual worker
ลูกจ้างรัฐบาล n government employee
ลูกช้าง pron I
ลูกชาย n son
ลูกชาย n good son
ลูกชาย n son
ลูกชาย n son
ลูกชายคนหัวปี n oldest son
ลูกชายคนแรก n oldest son
ลูกชายคนโต n oldest son
ลูกชายลูกสาว n children
ลูกชายลูกหญิง n children
ลูกชิด n nipa palm
ลูกชิ้น n meat ball
ลูกดอก n dart
ลูกดุม n button
ลูกดุม n button
ลูกดุม n button
ลูกตะกร้อ n rattan ball
ลูกตา n eyeball
ลูกตุ้ม n bob
ลูกทรพี n ungrateful child
ลูกทับทิม n pomegranate
ลูกทัวร์ n tourist
ลูกทีม n staff
ลูกธนู n arrow
ลูกนอกกฎหมาย n illegitimate child
ลูกนอกสมรส n illegitimate child
ลูกน้อง n subordinate
ลูกนา n tenant peasant
ลูกน้ำ n mosquito larva
ลูกน้ำ n comma
ลูกบท n chorus song
ลูกบอล n ball
ลูกบ้าน n villager
ลูกบาศก์ n dice
ลูกบาศก์ n cube
ลูกบาศก์ n cubic
ลูกบาศก์เซนติเมตร n cubic centimeter
ลูกบิด n piece of wood for tightening or loosening the strings of string instrument
ลูกบิด n knob
ลูกบุญธรรม n adopted child
ลูกประคำ n rosary
ลูกประคำผี n Dendrolobiam lanceolatum Schindi
ลูกประดู่ n mariner
ลูกปะกน n carved-wooden partition
ลูกปัด v glass beads
ลูกปัด v glass beads
ลูกปา n confetti
ลูกปืน n bullet
ลูกปืนปลอม n blank cartridge
ลูกผสม n hybrid
ลูกผู้ชาย n able-bodied man
ลูกผู้หญิง n woman
ลูกผู้หญิง n daughter
ลูกฝรั่ง n guava
ลูกฝ้าย n cotton ball
ลูกฝาแฝด n twins
ลูกพรรค n member of a political party
ลูกพรวน n neck-bell
ลูกพรวน n small bell
ลูกพรวน n small bell
ลูกพรุน n prune
ลูกพลับ n persimmon
ลูกพลับ n persimmon
ลูกพี่ลูกน้อง n cousin
ลูกฟุตบอล n ball
ลูกมะนาว n lime
ลูกมะละกอ n papaya
ลูกมังคุด n mangosteen
ลูกมือ n assistant
ลูกระนาด n a piece of gamelan
ลูกระเบิด n grenade
ลูกล้อ n wheel
ลูกล้อ n wheel
ลูกล้อ n follower
ลูกศร n arrow
ลูกศิษย์ n disciple
ลูกศิษย์ลูกหา n disciples
ลูกศิษย์วัด n monk´s attendant
ลูกสกา n dice
ลูกสกา n dice
ลูกสมุน n henchman
ลูกสะใภ้ n daughter-in-law
ลูกสาว n daughter
ลูกหญิง n daughter
ลูกหญิง n good daughter
ลูกหญิง n daughter
ลูกหญิง n daughter
ลูกหญิง n daughter
ลูกหญิง n daughter
ลูกหน้าไม้ n arrow
ลูกหนี้ n debtor
ลูกหนู n biceps
ลูกหนู n string-running rocket
ลูกหยี n Dialium cochinchinensis
ลูกหลาน n lineage
ลูกหลานเหลน n offspring
ลูกหัวปี n eldest child
ลูกหิน n marble
ลูกอกตัญญู n ungrateful child
ลูกอม n sweets
ลูกอม n round amulet held in the mouth
ลูกอ๊อด n tadpole
ลูกอัณฑะ n testicle
ลูกเก็บ n quick-timed musical sound
ลูกเกาลัด n chestnut
ลูกเขย n son-in-law
ลูกเด็กเล็กแดง n infant
ลูกเดือย n Job´s tears
ลูกเต้า n child
ลูกเต๋า n dice
ลูกเถื่อน n calf of a wild elephant
ลูกเนื้อลูบตัว v bathe/wash the upper part of one´s body
ลูกเบี้ยว n cam
ลูกเรือ n crew
ลูกเล็ก n little kid
ลูกเล็กเด็กแดง n little children
ลูกเล่น n tactics
ลูกเลี้ยง n stepchild
ลูกเสือชาวบ้าน n civil boy scout
ลูกเห็บ n hail
ลูกแตก n shrapnel
ลูกแบด n shuttle cock
ลูกแบดมินตัน n shuttle cock
ลูกแฝด n twin
ลูกแหง่ n ungrown person
ลูกแหง่ n calf
ลูกโซ่ n link (in a chain)
ลูกโทษ n penalty
ลูกโลก n globe
ลูกไฟ n spark
ลูกไม้ n trick
ลูกไม้ n lace
ลูกไม้ n fruits
ลูกไม้ n technique
ลูกไม้ n technique
ลูกไม่มีพ่อ n illegitimate child
ลูกไล่ n stooge
ลู่ทาง n way
ลูบ v grope
ลูบคลำ v grope
ลูบตัว v bathe/wash the upper part of one´s body
ลูบโลม v caress
ลูบไล้ v caress
ลู่ลงมา v turn down
ลํ้าค่า adj precious


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top