คำที่ขึ้นต้นด้วย "ซ" จำนวน 355 คำ


ซ. n Celsius
ซก. clas centigram
ซกมก adj dirty
ซด v sip
ซด v drink
ซ้น v be dislocated
ซน v be mischievous
ซบ v nestle
ซบลง v accept
ซบเซา v dull
ซม adv lethargically
ซม. clas centimetre
ซม. clas centimeter
ซมซาน v be ignominious
ซวดเซ v totter
ซวดเซ v be unsteady
ซวน v lean
ซวนเซ v stagger
ซวย adj unlucky
ซวย v be unlucky
ซอ n fiddle
ซอก n nook
ซอกซอน v get into
ซอกซอน adv throughly
ซอกซอย n lane
ซอกซัง v hide
ซอกเขา n valley
ซอกเขา n valley
ซอกเล็กซอกน้อย n nook
ซอกแซก v be inquisitive
ซอกแซก adv inquisitively
ซอกแซก v edge one´s way through
ซ้อง v sing in unison
ซอง n envelope
ซอง n stall
ซ่อง n brothel
ซอง clas pack
ซองขาว n resignation
ซองขาว n bribe
ซองจดหมาย n envelope
ซองบุหรี่ n cigarette case
ซองประมูล n auction
ซองปืน n holster
ซองมือ n palm
ซ่องสุม v gang up
ซองหนัง n leather sheath
ซ่องเสพ v hang around
ซ่องเสพ v make love
ซ่องแซ่ง adv shakily
ซ่องโจร n criminal association
ซ่องโสเภณี n brothel
ซอด้วง n treble fiddle
ซ่อน v hide
ซ้อน v overlap
ซ้อน v intervene
ซอน v worm
ซ้อนกล v outwit (somebody with his own trick)
ซ้อนกัน adv overlap each other
ซ้อนกัน adj complex
ซ่อนกาย v hide one´s self
ซ้อนซับ v complicate
ซ่อนตัว v hide one´s self
ซ้อนทับ v be superimposed
ซ้อนท้าย v sit behind the bicycle rider
ซ่อนรูป v cover up one´s figure
ซ่อนหา n hide-and-seek
ซ่อนเงื่อน v be secretive
ซ่อนเร้น v conceal
ซ่อนเร้นอำพราง v conceal
ซอนไช v insert
ซอฟต์แวร์ n software
ซ่อม v repair
ซ้อม v rehearse
ซ้อม v beat up
ซ้อมค้าง v bluff somebody into telling the truth
ซอมซ่อ adv shabbily
ซอมซ่อ v be shabby
ซ้อมซัก v rehearse
ซ่อมบำรุง v repair
ซ้อมพยาน v prime a witness
ซ้อมมือ v exercise
ซ้อมรบ v maneuver
ซ่อมสุม v assemble
ซ่อมแซม v repair
ซ่อมแปลง v modify
ซ้อมใหญ่ v dress rehearsal
ซอย n lane
ซอย v slice
ซอยตัน n blind alley
ซอยผม v cut the hair
ซอยเท้า v tap with the feet
ซอส n sauce
ซอสามสาย n three-stringed fiddle
ซัก v question
ซัก v wash
ซักค้าน v cross-examine
ซักซ้อม v exercise
ซักถาม v question
ซักผ้า v wash
ซักพยาน v investigate the evidence
ซักฟอก v wash clothes
ซักฟอก v question
ซักฟอกพยาน v investigate the evidence
ซักรีด v launder
ซักล้าง v wash
ซักส้าว n kind of Thai game (playing by pulling each other´s arms)
ซักแห้ง v dry-clean
ซักไซ้ v interrogate
ซักไซ้ไล่เลียง v interrogate
ซัคคารีน n saccharine
ซัง n corncob
ซัง n fibre
ซั้ง n fish trap
ซังกะตาย adv unwillingly
ซังกะตาย adv spiritlessly
ซังขนุน n fibre
ซังข้าว n rice stubble
ซังข้าวโพด n corncob
ซังตาย adv spiritlessly
ซังตาย adv unwillingly
ซัด v put the blame on each other
ซัด v swash
ซัด v throw
ซัดข้าวสาร v throw rice
ซัดทอด v implicate
ซัดน้ำ v sprinkle water
ซัดยา v spread medicines (in the crucible)
ซัดสาด v swash
ซัดเซ v wander
ซัดเซพเนจร v wander
ซัดเหล้า v drink
ซับ v absorb
ซับซ้อน v complicate
ซับซาบ v realize
ซับน้ำ v absorb water
ซับพระพักตร์ n handkerchief
ซับมัน v (of an elephant) be in rut
ซับมัน v be in rut (elephant)
ซับเหงื่อ v wipe the sweat
ซับใน n lining (of a coat)
ซัลฟา n sulpha
ซา v moderate
ซ่า v show off
ซ่า v tingle
ซ่า adv sound loudly of the waterfall
ซาก n carcass
ซาก n ruins
ซากดึกดำบรรพ์ n fossil
ซากปรักหักพัง n ruins
ซากพืช n humus
ซากพืชซากสัตว์ n fossil
ซากศพ n corpse
ซากสัตว์ n carcass
ซาง n pampas grass
ซาง n follicular pharyngitis
ซาดิสม์ adj sadist
ซาดิสม์ n sadism
ซาตาน n Satan
ซาติน n satin
ซาน v crawl
ซ่าน v diffuse
ซานซม v be ignominious
ซานซม v crawl
ซานฟรานซิสโก n San Francisco
ซ่านเซ็น v scatter
ซาบซ่าน v refresh
ซาบซึ้ง v appreciate
ซาบซึ้งตรึงใจ v be deeply impressed (by)
ซาบซึ้งใจ v be impressive
ซาบซึ้งใจ adj appreciative
ซาบซึ้งใจ v be deeply impressed (by)
ซามูไร n samurai
ซ้าย n left
ซ้ายจัด adj ultra-Left
ซ้ายมือ n left-hand
ซ้ายหัน v turn left
ซาลง v diminish
ซาลาเปา n steamed stuff bun
ซาว v wash (rice)
ซาวน้ำ n boiled rice flour in noodle form, mixed with curry, eaten with powdered shrimps and pineapple slices
ซาวเสียง v sound out
ซาหริ่ม n sweet-noodles in coconut milk syrup
ซ่าหริ่ม n Sarim
ซาแมเรียม n samarium
ซ่าโบะ n quilt
ซาไก n Negrito
ซ้ำ adv repeatedly
ซ้ำๆ adv repeatedly
ซ้ำๆ ซากๆ adv repeatedly
ซ้ำชั้น adv repeatedly in class
ซ้ำซ้อน v duplicate
ซ้ำซาก adv repetitiously
ซ้ำรอย v repeat
ซ้ำร้าย conj moreover
ซ้ำสอง adv again
ซ้ำเติม v aggravate
ซ้ำแล้วซ้ำอีก adv again and again
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า adv repeatedly
ซ้ำไปซ้ำมา adv repeatedly
ซิ end particle
ซิก n Sikhs
ซิก adv profusely
ซิกๆ adv weepingly (without making a loud noise)
ซิกข์ n Sikhs
ซิกซี้ v chuckle
ซิการ์ n cigar
ซิกาแรต n cigarette
ซิกาแรต n cigar
ซิกแซ็ก adv zigzag
ซิ่ง adv speeding
ซิงซิง adj brand-new
ซิงโคนา n cinchona
ซิ่น n wrap-around skirt
ซินนามิก n cinnamic acid
ซินแซ n doctor
ซินแซ n teacher
ซินแซ n doctor
ซินแส n doctor
ซินแส n teacher
ซิบ v drip
ซิบๆ adv drizzly
ซิป n zipper
ซิฟิลิส n syphilis
ซิ้ม n aunt
ซิลิกา n silica
ซิลิคอน n silicon
ซิว n Rasbora Heteromorpha
ซี้ v be close to
ซี้ v die
ซี้ adj close
ซี n C language
ซี่ n rowed or lined things
ซี่ clas teeth
ซีก clas piece
ซีก n piece
ซี่กรง n bar
ซีกโลก n hemisphere
ซี้ซั้ว v recklessly
ซี้ซั้ว v recklessly
ซี้ซั้ว v recklessly
ซีด v pale
ซีดๆ adj faded
ซีดี n CD
ซีดี-รอม n compact disk read only memory
ซีดีรอม n CD-ROM
ซีดเซียว adv haggardly
ซีดเซียว adj haggard
ซีดเซียว v be haggard
ซีดเผือด adj pale
ซีพียู n central processing unit
ซีลีเนียม n selenium
ซี่ลูกกรง n parapet
ซี่ลูกกรง n baluster
ซีวีดี n CVD
ซีเกมส์ n Southeast Asia Games
ซีเซียม n cesium
ซีเมนต์ n cement
ซีเรียม n cerium
ซีเรียส v serious
ซีเอ็นเอ็น n CNN
ซี่โครง n rib
ซี่โครงหมูทอด n fried spare-ribs
ซีไรท์ n SEA Write
ซีไอเอ n CIA
ซึง n northern Thai musical instrument
ซึ่ง pron which
ซึ้ง adv profoundly
ซึ้ง v impress
ซึ่งๆ หน้า adv before
ซึ่งๆ หน้า adv before
ซึ่งๆ หน้า adv face to face
ซึ่งกันและกัน adv each other
ซึ่งหน้า adv face to face
ซึ่งเตี้ยล่ำ adj dumpy
ซึ่งเป็นเอกฉันท์ adv by common consent
ซึ่งแก้แค้นคืน adj ซึ่งแก้แค้นคืน
ซึ้งใจ v be impressed with
ซึม v dull
ซึม adv drowsily
ซึม v seep
ซึมกะทือ adv dumbly
ซึมซับ v absorb
ซึมซาบ v touch
ซึมทราบ v know well
ซึมลึก v embed one´s fame
ซึมเซ่อ adj sluggish
ซึมเซา v drowsy
ซึมเศร้า v sadden
ซื่อ adv honestly
ซื่อ adj honest
ซื้อ v buy
ซื่อๆ adv sincerely
ซื้อกับข้าว v go marketing
ซื้อของ v shop for
ซื้อขาย v trade
ซื้อขายล่วงหน้า v do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit
ซื้อขายแลกเปลี่ยน v trade
ซื่อตรง v be honest
ซื้อตั๋ว v buy a ticket
ซื่อบื้อ v be stupid
ซื้อยา v buy a herbal medicine
ซื้อรถ v buy a new car
ซื้อรำคาญ v spend some money to turn somebody away
ซื่อสัตย์ v be honest
ซื่อสัตย์สุจริต v be honest
ซื้อหา v buy
ซื่อเกินไป adj honest
ซื้อเวลา v buy some time
ซื้อเสียง v buy votes
ซื้อใจ v influence by giving money
ซุก v hide
ซุกซน adv naughtily
ซุกซน v be naughty
ซุกซ่อน v hide
ซุกซ่อน v hide
ซุกซ่อน v conceal
ซุกซ่อน v hide
ซุกซ่อน v hide
ซุกซ่อน v tuck away
ซุง n log
ซุงไม้สัก n teak log
ซุบซิบ v conspire
ซุบซิบ v gossip
ซุ้ม n tent
ซุ่มซ่าม adv embarrassingly
ซุ่มซ่าม v be clumsy
ซุ่มซ่าม v be awkward
ซุ่มซ่าม v bungle
ซุ่มซ่าม v be awkward
ซุ่มซ่าม adj awkward
ซุ่มซ่าม adv clumsily
ซุ่มซ่าม adv clumsily
ซุ่มซ่าม adv dumbly
ซุ่มซ่าม v be stupid
ซุ่มซ่าม adv falteringly
ซุ้มประตู n arch
ซุ่มเสียง n voice
ซุ้มไม้ n bush
ซุ้มไม้ n bush
ซู่ๆ adv sound of dashing rain
ซูดซาด adv sound of sucking one´s lips while eating chili
ซูบ v be thin
ซูบ adj thin
ซูบ adj sunken
ซูบ v pale
ซูบซีด v be emaciated
ซูบซีด v become/look thin
ซูบซีด adj lean
ซูบซีด adj very skinny
ซูบซีด v lean
ซูบซีด adj lean
ซูบผอม v become/look thin
ซูบผอม adj lean
ซูฮก v be submissive
ซูโครส n sucrose


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top