ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

folly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *folly*, -folly-

folly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
folly (n.) ความเขลา See also: การกระทำที่โง่เง่า Syn. foolishness, stupidity Ops. cleverness, smartness
English-Thai: HOPE Dictionary
folly(ฟอล'ลี) n. ความโง่,การกระทำที่โง่ ๆ ,เรื่องที่สิ้นเปลืองมากแต่ไร้ประโยชน์
English-Thai: Nontri Dictionary
folly(n) ความเขลา,ความโง่,ความโง่เขลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
folly literatureวรรณกรรมล้อความเขลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's folly to say one owes anything to one's motherมัน'ความโง่ที่จะพูดหนึ่ง owe anything ถึงแม่ของสิ่ง
Or just a passing folly that her friends can hush up and will in time be quite forgotten.หรืออาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงโง่ๆ จากเพื่อนหล่อน ที่สร้างขึ้นก็ได้ เดี๋ยวถึงเวลาก็ลืมกันเอง
Nathan's folly in Texas.ความสามารถของเธอจะนำชีวิตเธอ...
He realized the folly of being so shallow.เค้ารู้แล้วว่ามันอยู่กันไม่นาน
And his folly will be the downfall of us all.แล้วก็ลูกชายเค้าจะทำให้เี่ราทั้งหมดพบจุดจบ
His folly has cost a life.ความโง่ของเจ้านั่นหมายถึงชีวิตเจ้า
Icarus, full of the folly that comes with pride, flew too high and the sun melted his wings.อิคารัสที่เต็มไปด้วยความเขลา ที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจ บินสูงเกินไป และดวงอาทิตย์ละลายปีกของมัน
Then perhaps we should send message of the folly of such an attempt.ถ้างั้นบางทีเราควรส่งสาร ความงี่เง่าเช่นความพยายามของพวกเขากลับไป
And she forgave Stefan his folly and his ambition, and all was as it had been long ago.และเธอยกโทษให้สเตฟาน ความโง่เขลาของเขาและความทะเยอทะยานของเขา และทุกอย่างเป็นไปตามที่มันมีมานานแล้วที่ผ่านมา
There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image.ของความโง่เขลาของมนุษย์ความคิด กว่าภาพที่ห่างไกลนี้
Generosity, wit, courtesy, sang-froid, saxophone and reckless folly.ความเอื้ออาทรปัญญามารยาท Sang-Froid, แซกโซโฟนและความเขลาบ้าบิ่น
Will you then forgive me, my love? The wasted time, my selfish folly.คุณจะให้อภัยฉันหรือไม่ ยอดรัก กับเวลาที่เสียไปและความเห็นแก่ตัวของฉัน

folly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
蠢事[chǔn shì, ㄔㄨㄣˇ ㄕˋ, 蠢事] folly

folly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先非[せんぴ, senpi] (n) past sin; past folly
大愚[たいぐ, taigu] (n) great folly or fool
前非[ぜんぴ, zenpi] (n) past folly; past sin
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P)
愚の骨頂[ぐのこっちょう, gunokocchou] (exp) the height of folly; sheer stupidity
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n,adj-na) (2) {Buddh} moha (ignorance, folly); (P)
愚行[ぐこう, gukou] (n) folly; foolish move
痴;癡(oK)[ち, chi] (n) (1) foolishness; fool; (2) {Buddh} moha (ignorance, folly)
虚仮[こけ, koke] (n) folly; fool
馬鹿(P);莫迦(oK);破家[ばか(P);バカ, baka (P); baka] (n) (1) fool; idiot; (2) trivial matter; folly; absurdity; (adj-na) (3) foolish; stupid; dull; absurd; ridiculous; (n) (4) (abbr) (See 馬鹿貝) surf clam; (P)

folly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwabenstreich {m}piece of folly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า folly
Back to top