ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dolt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dolt*, -dolt-

dolt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dolt (n.) คนโง่ (คำสแลง) See also: ไอ้โง่ Syn. blockhead, dunce, fool
dolt (n.) คนโง่ Syn. stupid person
dolt (n.) คนโง่ Syn. simpleton
dolt (n.) คนโง่ (คำสแลง) See also: คนทึ่ม, คนงี่เง่า, คนโง่ Syn. goon, booby
dolt (n.) คนโง่ (คำสแลง) See also: คนทึ่ม Syn. booby
dolt (n.) คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนสมองทื่อ Syn. blockhead
English-Thai: HOPE Dictionary
dolt(โดลทฺ) n. คนโง่เง่า,คนเซ่อ, See also: doltish adj. ดูdolt doltishly adv. ดูdolt doltishness n. ดูdolt
English-Thai: Nontri Dictionary
dolt(n) คนโง่,คนเซ่อ,คนโง่เง่า,คนทึ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If that dolt of a cousin of yours, Dudley, gives you any grief you could always threaten him with a nice pair of ears to go with his tail.ถ้าลูกพี่ลูกน้องจอมเซ่อของเธอ ดัดลีย์ รังแกอีกละก้อ ขอให้เธอจง ขู่เขาว่าจะเสกหูแหลม ๆ ให้เข้าคู่กับหางของเขา

dolt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーパー[, a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt
鈍い男[にぶいおとこ, nibuiotoko] (n) dullard; dolt
間の抜けた[まのぬけた, manonuketa] (exp,adj-f) idiotic; dolt; bonehead

dolt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่อล่า[adv.] (loēlā) EN: foolishly ; stupidly ; like a dolt FR:
บื้อ[adj.] (beū) EN: doltish ; stupid FR: stupide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dolt
Back to top