ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foolishly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foolishly*, -foolishly-

foolishly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foolishly (adv.) อย่างไร้สาระ See also: อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. ridiculously
foolishly (adv.) อย่างโง่เขลา
foolishly (adv.) อย่างวิกลจริต Syn. crazily, stupidly
foolishly (adv.) อย่างไม่ฉลาด Syn. imprudently, inadvisedly, impulsively

foolishly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly
けたけた[, ketaketa] (adv) laughing foolishly; cackling

foolishly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่อล่า[adv.] (loēlā) EN: foolishly ; stupidly ; like a dolt FR:
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[v. exp.] (yim karīaka) EN: smile sheepishly ; grin foolishly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foolishly
Back to top