ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apathy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apathy*, -apathy-

apathy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apathy (n.) การขาดความกระตือรือร้น See also: การขาดความสนใจ Syn. unconcern, indifference
apathy (n.) การไร้อารมณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)
English-Thai: Nontri Dictionary
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apathy, mental; apathy(จิตเวช.) ไร้อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apathyไม่ยินดียินร้าย, เฉยเมยไร้อารมณ์ใดๆทั้งสิ้น, อาการเฉยเมย, เฉยเมย, อารมณ์เฉยชา, ความเฉยเมยเซื่องซึม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Social withdrawal apathy a persistent tremor in a limb.การปลีกตัวจากสังคม เหม่อลอย แข้งขาสั่น
Oh, you mean my epic smack down of the glee club over their complete apathy and lack of professionalism?อ๋อ หมายถึงมหากาพย์ของฉันที่กำราบชมรมร้องเพลง เพราะพวกเขา เฉื่อยชาสุดๆและขาดแคลนความเป็นมืออาชีพใช่มั้ย?
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้
You blame me for their apathy, right?เขาไม่สน โทษฉันได้ไง
Gemma hates my apathy.เจมม่าไม่ชอบความเฉยเมยของผม
Do not mistake my appetite for apathy!เห็นข้ากินได้ แต่อย่านึกว่าข้าไม่แยแสนะ
People who have chosen action over apathy, to take back what men like you and the government have stolen.คนที่เลือกจะทำอะไรสักอย่างแทนที่จะนิ่งเฉย เพื่อทวงคืนสิ่งที่คนอย่างคุณ และรัฐบาลได้ขโมยไป
What brings you to this... abyss of red tape and apathy?คุณมาทำอะไรที่ ห้วงเหวแห่งความล่าช้าและเฉื่อยชานี่ครับ

apathy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 思想顽钝 / 思想頑鈍] blunt thinking; apathy

apathy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパシー[, apashi-] (n) apathy
スチューデントアパシー[, suchu-dentoapashi-] (n) student apathy
ポリティカルアパシー[, poriteikaruapashi-] (n) political apathy
無気力状態[むきりょくじょうたい, mukiryokujoutai] (n) apathy; lethargic state; state of lassitude

apathy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์เบื่อ[n. exp.] (ārom beūa) EN: apathy FR:
ความไม่สนใจ[n.] (khwām mai s) EN: apathy ; indifference FR: apathie [f] ; indifférence [f]

apathy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stumpfsinn {m}apathy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apathy
Back to top