ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dunce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dunce*, -dunce-

dunce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dunce (n.) คนโง่ See also: คนสมองทึบ
English-Thai: HOPE Dictionary
dunce(ดันซฺ) n. คนโง่,คนทึ่ม., See also: duncical adj. ดู dumper n. ดูdump duncish adj. ดู dumper n. ดูdump duncishly adv. ดู dumper n. ดูdump, Syn. dolt
English-Thai: Nontri Dictionary
dunce(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนปัญญาทึบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez...หมวกไหมพรม หมวกแหลมสูง หมวกเห็ด หมวกโมก หมวกตาข่าย หมวกมาลา ผ้าโพก หมวกยิว หมวกประดับหอย หมวกแบน หมวกจุก หมวกบิลลี่ หมวกปีกขุนนาง หมวกพับสามชาย หมวกผูกผม หมวกแม่ชี หมวกกะลา หมวกใส่นอน หมวกโล้นไม่มีปีก หมวก...
I mean, these guys use, you know, like, a dunce to pull the trigger, right?ฉันหมายถึง คนพวกนี้มักจะใช้ นายคงรู้นะ อย่างเช่น ใช้พวกควายเหนี่ยวไกแทน ใช่ไหม
I got shot in the dunce cap, Rufus.ฉันถูกยิงที่หมวก รูฟัส
Even a financial dunce like myself knows you got to diversify, right?แม้แต่คนที่โง่เรื่องการเงินอย่างฉันยังรู้เลย ว่านายควรเอาเงินไปลงทุนในหลายๆบริษัทถูกมั้ย
We're not gonna arrest anybody... just because some blonde dunce says so.We're not gonna arrest anybody... Just because some blonde dunce says so.
That, and you wanted to put a fucking dunce like Digger in charge.แค่นั้นแหละ แล้วแก ก็จะให้คนโง่อย่างดิกเกอร์คุมงาน
A bonnet or boater, dunce hat, fez, a cloche, coif, snood, barboosh, or pugree.จะหมวกผูกโบ ทรงกว้าง ทรงสูง มีปีก ไม่มีปีก ทรงเอนซ้าย ทรงเอนขวา
There isn't any, dunce!ไม่มีข้าศึกหรอก เด็กโง่
Can you believe in the existence of such a colossal dunce?เชื่อไหมว่า จะมีคนโง่ชนิด ดักดานแบบนี้อยู่จริงๆ
Are you guys people or dunces?พวกเธอจะเป็นคนธรรมดาหรือคนโง่?
Can't believe I have to study with that stupid dunce. Let her be.ไม่อยากจะเชื่อว่าฉันต้องเรียนร่วมกับยัยโง่นั่น
I asked, "Do you know whose fucking card game this is", you fucking dunce?ฉันถาม "รู้รึเปล่าว่านี่วงไพ่ของใคร" ไอ้หน้าโง่

dunce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蠢货[chǔn huò, ㄔㄨㄣˇ ㄏㄨㄛˋ, 蠢货 / 蠢貨] blockhead; idiot; dunce; moron; fool

dunce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダンスキャップ[, dansukyappu] (n) dunce cap; fool's cap
呆気者;空け者[うつけもの, utsukemono] (n) (uk) fool; blockhead; idiot; dunce
岩蓮華[いわれんげ;イワレンゲ, iwarenge ; iwarenge] (n) (uk) Chinese dunce cap (species of succulent plant, Orostachys iwarenge)
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
甚六[じんろく, jinroku] (n) dunce; blockhead
痴れ者[しれもの, shiremono] (n) fool; dunce; idiot
痴人[ちじん, chijin] (n) dunce; fool; idiot
落ちこぼれ(P);落ち零れ[おちこぼれ, ochikobore] (n) (1) (sens) leftovers; odds and ends; pickings; (2) (sens) student who can't keep up in school; dunce; (P)
鈍間[のろま, noroma] (adj-na,n) blockhead; dunce; gullible (person); (P)
間抜け[まぬけ, manuke] (adj-na,n) (uk) stupidity; idiot; dunce; blockhead; (P)

dunce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาย[n.] (fāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m]
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce ; stupid ; unintelligent FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m] ; conard [m] = connard [m] (vulg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dunce
Back to top