ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonsensical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonsensical*, -nonsensical-

nonsensical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonsensical (adj.) ซึ่งไม่มีความหมาย See also: ไม่เป็นเรื่อง, ไร้เหตุผล, ไม่มีเหตุผล, เหลวไหล Syn. absurd, ridiculous Ops. sensible
English-Thai: Nontri Dictionary
nonsensical(adj) ไม่เป็นเรื่อง,ไร้สาระ,เหลวไหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะโปโล (adj.) nonsensical See also: childish
ไร้สาระ (adj.) nonsensical
ไม่เป็นเรื่อง (adv.) nonsensically See also: absurdly, dully Syn. ไร้สาระ, ไม่เป็นเรื่องเป็นราว
ไม่เป็นเรื่องเป็นราว (adv.) nonsensically See also: absurdly, dully Syn. ไร้สาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I believe your question not only answers itself but also stands alongside such other nonsensical queries as "Who let the dogs out?" and, uh, "How are they hanging""ผมเชื่อว่า คุณไม่ใช่แค่ตอบคำถามเองแล้ว แต่ยังไม่ต่างจากคำถามไร้สาระเช่น ใครปล่อยหมาออกมา และซำบายดีเหรอ
And in other nonsensical traditions,และในธรรมเนียมเหลวไหลอื่นๆ
It's just nonsensical.มันแค่บ้าบอคอแตกสิ้นดีเลย
Today is the day we honor Saint Valentine, a man publicly beheaded for defying his government, by exchanging candies and chocolates to nonsensically render the objects of our affection more fat and less attractive.วันนี้เป็นวันที่เราสดุดีแก่เซนท์วาเลนไทน์ ชายที่ถูกตัดหัวกลางที่สาธารณะ \ เพราะการฝ่าฝืนการปกครอง ด้วยการแลกเปลี่ยน ขนมหวานและช็อคโกแล๊ต
It's recursive. It's nonsensical. Are you calling my life's work...เธอว่าการทำงานทั้งชีวิตของฉัน เหลวไหลหรอเมิร์ฟ

nonsensical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical
電波な奴[でんぱなやつ, denpanayatsu] (n) (sl) person who says nonsensical ramblings; lunatic
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P)
馬鹿馬鹿しい[ばかばかしい, bakabakashii] (adj-i) absurd; ridiculous; silly; ludicrous; nonsensical; asinine; foolish

nonsensical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะโปโล[adj.] (kapōlō) EN: grubby ; nonsensical FR:
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical ; inane FR:
ไม่เป็นเรื่อง[adj.] (mai pen reū) EN: rubbish ; nonsense ; nonsensical ; no good FR:
เพ้อเจ้อ[adj.] (phoējoē) EN: foolish ; nonsensical FR:
ไร้สาระ[adj.] (rai sāra) EN: absurd ; nonsensical ; ridiculous ; nonsense ; ludicrous FR: absurde ; dénué de sens
ส้นมือส้นตีน[adj.] (sonmeūsontī) EN: nonsensical ; without substance FR: dénué de sens
ส้นตีนส้นมือ[adj.] (sontīnsonme) EN: nonsensical ; without substance FR: dénué de sens

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonsensical
Back to top