ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brainless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brainless*, -brainless-

brainless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brainless (adj.) โง่ Syn. ไม่มีสมอง
English-Thai: Nontri Dictionary
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I decided to show you my capture of that brainless oaf Hagrid to gain your trust.ฉันถึงแสดงให้เธอเห็น การจับกุมเจ้าโง่แฮกริด - เพื่อให้เธอไว้ใจฉัน
Cocky bastard. You little brainless piece of shit.ไอ้เด็กระยำ แกไอ้หัวขี้เลื่อย
I am such a freak, in fact, that I have to tiptoe around this school pretending to be some brainless barbie doll so nobody notices how different I am.ฉันมันตัวประหลาด จริงๆ ที่ต้องเขย่งไปทั่วโรงเรียน ทำตัวเป็นบาร์บี้ไร้สมอง เพื่อไม่ให้ใครเห็น ว่าฉันแตกต่างยังไง
Only the brainless waste money on useless things like that and bragใครเสียเงินซื้อไปต้องปัญญาทึบแน่เลย มันเป็นการโอ้อวดกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนั้น
You keep treating me like a brainless old lady.ชอบปฏิบัติกับฉันเหมือนฉันเป็นคนแก่ไม่มีสมอง
You brainless fellow.ฉันเห็นเธอให้สัญญาณมืออะไร เธอไม่ได้ให้รึไง?
How could you choose such a brainless question? This is the extent of your ability!ทำไมนายถึงเลือกคำถามสิ้นคิดอย่างนี้มา นายคิดได้แค่นี้เองรึไง!
What brainless thing are you talking now?เธอกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่น่ะ ?
She can take good care of our brainless child as well.เธอสามารถดูแลเจ้างี่เง่าของเราได้แน่ๆ
♪ like we're brainlesslike we're brainless
You die if you are brainless, son of a bitch.แกตาย ถ้าแกยังโง่ยังงี้ ไอ้ระยำ
Me? The wife of that boorish... brainless...ข้าเหรอจะแต่งงานกับคนป่าเถื่อน

brainless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺心少肺[quē xīn shǎo fèi, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄣ ㄕㄠˇ ㄈㄟˋ, 缺心少肺] brainless; stupid

brainless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless

brainless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เง่า[adj.] (ngao) EN: stupid ; foolish ; unintelligent ; brainless ; dense ; dim ; half-witted ; moronic ; obtuse ; simple ; simple-minded FR: bête ; sot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brainless
Back to top