ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harshness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harshness*, -harshness-

harshness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harshness (n.) ความรุนแรง See also: ความเกรี้ยวกราด Syn. bitterness
harshness (n.) ความหยาบ (วัสดุ) See also: ความไม่ประณีต Syn. stiffness, roughness, crudeness

harshness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
残酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) cruelty; harshness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harshness
Back to top