ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rowdy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rowdy*, -rowdy-

rowdy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rowdy (adj.) เอะอะตึงตัง See also: เกเร, พาล, อันธพาล Syn. disorderly, loud, unruly
rowdy (n.) คนชอบเอะอะตึงตัง See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล Syn. hooligan, ruffian
rowdyish (adj.) ซึ่งเอะอะโวยวาย Syn. rude
rowdyism (n.) ความเอะอะโวยวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
rowdy(เรา'ดี) adj.,n. (คน) พาล,เสเพลเกเร,ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly
English-Thai: Nontri Dictionary
rowdy(adj) เอะอะ,เกะกะ,เสเพล,เกเร,พาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Old favorite. Rowdy Yates.ชอบที่สุด เราดี แยยทส
Serena, who are these rowdy children?เซรีน่า เด็กเกเรพวกนี้คือใคร?
* You'll still get rowdy with the girls and boys * * 'Cause it's time for you to take a stand *# เพราะมันคือเวลา ที่นายต้องหยัดยืน #
So yes, I may have gotten a little rowdy with her, okay.ใช่ ฉันอาจจะหยาบคายกับเธอนิดหน่อย ตกลงมั้ย
This is a local elf tavern, but all races are welcome. Aw! Okay, it's a crowded and rowdy evening.นี่คือโรงเตี๊ยมท้องถิ่นของเอลฟ์ แต่พวกเขายินดีต้อนรับทุกเผ่า โอเค มันเป็นตอนเย็นที่คนแน่นและวุ่นวาย
Might be some rowdy do. Whatever happens, stay here.อาจมีเรื่องชกต่อย ไม่ว่ายังไงก็ให้อยู่ที่นี่
I'm waiting on a bunch of particularly rowdy customers.โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกค้าอันธพาล
Jeez. You got a little bit rowdy at the bar with your mates?Jeez คุณมีนิด ๆ หน่อย ๆ นักเลง ที่บาร์กับเพื่อนของคุณหรือไม่
So, these people would've moved here about six months ago, probably pretty rowdy, like to drink.คนพวกนี้ ย้ายมานี่ซัก 6 เดือนก่อน อาจหยาบคาย หรือชอบดื่มเหล้า
Sorry for dropping in on you like this. The Stowaway's been rowdy.โทษที ที่ทิ้งให้คุณอยู่แบบนี้

rowdy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, 起哄 / 起鬨] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance
阿飞[ā fēi, ㄚ ㄈㄟ, 阿飞 / 阿飛] hoodlum; hooligan; young rowdy
流里流气[liú li liú qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧ˙ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, 流里流气 / 流裡流氣] hooliganism; rowdyism
烂崽[làn zǎi, ㄌㄢˋ ㄗㄞˇ, 烂崽 / 爛崽] rogue; rowdy; unreliable chap

rowdy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫羊藿;淫羊かく[いんようかく;インヨウカク, inyoukaku ; inyoukaku] (n) (See 碇草) horny goat weed (Epimedium grandiflorum var. thunbergianum); rowdy lamb herb; barrenwort; bishop's hat; fairy wings; yin yang huo
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian
荒武者[あらむしゃ, aramusha] (n) daredevil; rowdy
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)

rowdy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนพาล[n. exp.] (khon phān) EN: troublemaker ; rowdy ; bad guy ; bully ; knave FR: bandit [m]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; tough guy ; delinquent FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
อลเวง[adj.] (onlawēng) EN: tumultuous ; in turmoil ; chaotic ; in noisy confusion ; wild ; boisterous ; riotous ; rowdy ; turbulent ; unruly; FR: confus ; chaotique ; tumultueux

rowdy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hooligan {m}; Rowdy
Rowdytum {n}rowdyism; hooliganism
rowdyhaft {adj} | rowdyhafter | am rowdyhaftestenrowdier | rowdier | rowdiest
Gewalttätigkeit {f}rowdyism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rowdy
Back to top