ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inexact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inexact*, -inexact-

inexact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inexact (adj.) ซึ่งคลาดเคลื่อน See also: ซึ่งผิดพลาด, ซึ่งไม่ตรง Syn. inaccurate, imprecise
inexact (adj.) ไม่ละเอียด See also: ไม่แน่นอน, โดยประมาณ Syn. approximate, unclear, indefinite Ops. precise, definite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A polygraph is an inexact science.เครื่องจับเท็จหน่ะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่แน่นอน
The accelerated velocity of terminological inexactitude.การเร่งความเร็ว โดยความไม่แน่ชัดในการใช้ศัพท์
And, boy, did my terminological inexactitude accelerate with velocity.และ ผู้ชาย ทำให้การใช้คำศัพท์ที่ไม่แน่ชัดของฉันเดินทางอย่างรวดเร็ว

inexact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลาดเคลื่อน[v.] (khlātkhleūo) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss FR: être incorrect
ไม่จริง[adj.] (mai jing) EN: inaccurate ; false FR: inexact ; faux
ไม่ถูก[adj.] (mai thūk) EN: wrong ; incorrect ; not right FR: inexact ; incorrect ; faux
ข้อมูลคลาดเคลื่อน[n. exp.] (khømūn khlā) EN: FR: données inexactes [fpl]
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: mistake ; error ; fault ; wrong FR: erreur [f] ; faute [f] ; inexactitude [f]
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact

inexact ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungenau {adj} | ungenauer | am ungenausteninexact | more inexact | most inexact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inexact
Back to top