ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thoughtlessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thoughtlessness*, -thoughtlessness-

thoughtlessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thoughtlessness (n.) ความหละหลวม See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, incautiousness Ops. carefulness, cautiousness, thoughtfulness

thoughtlessness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不注意[ふちゅうい, fuchuui] (adj-na,n) carelessness; inattention; thoughtlessness; (P)
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thoughtlessness
Back to top