ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enliven

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enliven*, -enliven-

enliven ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enliven (vt.) ทำให้มีชีวิตชีวา See also: ทำให้คึกคัก, ทำให้ร่าเริง Syn. cheer, invigorate, vivify
English-Thai: HOPE Dictionary
enliven(เอนไล'เวิน) vt. ทำให้คึกคัก,ทำให้มีกำลังวังชา, See also: enliveningly adv. ดูenliven enlivenment n. ดูenliven, Syn. cheer
English-Thai: Nontri Dictionary
enliven(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้ร่าเริง,ทำให้คึกคัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หุ่นพยนต์ (n.) an effigy enlivened by magic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Has enlivened a campaign that most analystsอีเลน ลูอิส เดย์-คนไข้รายที่ 50

enliven ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
利かす[きかす, kikasu] (v5s) to season; to enliven
賑わす[にぎわす, nigiwasu] (v5s,vt) to make prosperous; to enliven
利かせる[きかせる, kikaseru] (v1,vt) to be seasoned; to be enlivened; (P)
浮き立つ[うきたつ, ukitatsu] (v5t,vi) to be enlivened; to be exhilarated
生きる(P);活きる[いきる, ikiru] (v1,vi) (1) to live; to exist; (2) to make a living; to subsist; (3) to be in effect; to be in use; to function; (4) to come to life; to be enlivened; (5) to be safe (in baseball, go, etc.); (P)
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P)

enliven ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุ่นพยนต์[n.] (hunphayon) EN: effigy enlivened by magic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enliven
Back to top