ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walk*, -walk-

walk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walk (vi.) เดิน See also: ก้าวเดิน Syn. pace, pad, toddle
walk (vt.) ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า See also: เดินทางด้วยเท้า
walk (n.) การเดินทางโดยทางเท้า
walk (vt.) พาสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังด้วยการเดิน
walk (vt.) ช่วยให้เดิน See also: พยุงให้เดิน
walk (n.) ระยะทางที่เดินทางด้วยเท้า
walk (n.) ช่วงเวลาที่เดินทางด้วยเท้า
walk (n.) ท่วงท่าในการเดิน Syn. gait
walk (vt.) เคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ในลักษณะคล้ายการเดิน
walk (vt.) วัดความยาวด้วยจำนวนก้าว
walk (vi.) หายไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: ถูกขโมยไป
walk (vi.) ประท้วงด้วยการเดิน (คำไม่เป็นทางการ)
walk (vi.) ได้รับการปล่อยตัวจากคุก (คำสแลง) See also: ได้รับการพิจารณาว่าบริสุทธิ์
walk (n.) การเหยาะย่างของม้า
walk a tightrope (idm.) อยู่ในสถานะการณ์ที่ต้องระวังตัว
walk about (phrv.) เดินเข้าไป (โดยไร้ทิศทาง)
walk ahead (phrv.) เดินนำหน้า See also: เดินล่วงหน้าไป
walk all over someone (idm.) ปฏิบัติไม่ดีกับคนอื่น See also: ไม่นึกถึงคนอื่น
walk around (phrv.) เดินเข้าไป (โดยไร้ทิศทาง) Syn. walk about
walk away (phrv.) เดินจากไป Syn. walk off
walk away from (phrv.) เดินไปจาก
walk away from (phrv.) ออกจาก (อุบัติเหตุ) โดยไม่เป็นอันตราย
walk away from (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ (โดยไม่ยาก) (คำไม่เป็นทางการ) See also: วิ่งได้เร็วกว่า (เช่น ม้า)
walk away with (phrv.) เดินจากไปกับ Syn. walk off with
walk away with (phrv.) ขโมย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. make of with
walk away with (phrv.) เอาชนะได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. run away with, walk off with
walk back (phrv.) เดินกลับ
walk back (phrv.) พา (บางคน) กลับบ้าน (ด้วยการเดิน)
walk heavily (vi.) เดินลงเท้าหนักๆ See also: เดินกระแทกเท้า
walk in (phrv.) เดินเข้ามา
walk in (phrv.) เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต
walk in (phrv.) ได้งานมาง่าย (ทั้งที่มีการแข่งขันสูง)
walk into (phrv.) เดินเข้ามา
walk into (phrv.) เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต
walk into (phrv.) เดินชน
walk into (phrv.) พบปัญหา (เพราะประมาท)
walk into (phrv.) โจมตี See also: จู่โจม (อย่างไม่กลัว)
walk into (phrv.) ได้งานมาอย่างดาย
walk into (phrv.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างมูมมาม Syn. tuck into
walk into (phrv.) ดุด่าเสียงดัง Syn. tell off
English-Thai: HOPE Dictionary
walk(วอล์ค) vi. vt. เดิน,ดำเนินวิถีชีวิต -Phr. (walk out ประท้วงโดยการเดินออกจากที่ประชุม) n. การเดิน,ระยะที่เดิน,ท่าทางการเดิน,ฐานะ,สภาพ,ทางเดิน,สถานที่เดิม,ไร่นา,กลุ่ม,ฝูง,ทางเร่ขาย, See also: walkable adj.
walk-down(วอล์ค เดาน์) n. ร้านค้าใต้ดิน
walk-in(วอล์ค'อิน) adj. ใหญ่หรือกว้างพอที่เข้าไปเดินได้,มีทางเข้าส่วนตัวโดยตรงจากถนน,n. สิ่งที่ใหญ่โตพอที่เข้าไปได้
walk-on(วอค'ออน) n. การ (ผู้) แสดงประกอบเล็กน้อย
walkathon(วอล์ค'คะธอน) n. การแข่งขันเดินทนในระยะทางที่ไกลมาก
walkaway(วอล์ค'คะเว) n. การชนะอย่างง่ายดาย,การพิชิตได้อย่างง่ายดาย, Syn. snap,cinch
walker(วอล์ค'เคอะ) n. ผู้เดิน,ผู้ชอบเดิน,ผู้ชอบเดินเล่น,โครงค้ำสำหรับเด็กหัดเดิน,อุปกรณ์ช่วยการเดิน
walkie-talkie(วอล์ค'คีทอ'คี) n. เครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุในเครื่องเดียวกันที่แบกหรือถือได้โดยคนเพียงคนเดียว
walking(วอล์ค'คิง) adj. ซึ่งเดิน,มีชีวิต,เคลื่อนที่ได้ n. การเดิน
walking beamn. คานไม้หรือโลหะที่ใช้ช่วยในการเดิน
walking stickn. ไม้เท้า,ไม้ถือ
walkout(วอค'เอาทฺ) n. การประท้วงโดยเดินออกจากที่ประชุม S. strike
walkover(วอค'โอเวอะ) n. ชัยชนะที่ได้มาโดยง่ายดายหรือไม่มีคู่แข่ง, Syn. walkaway
English-Thai: Nontri Dictionary
walk(n) การเดิน,ท่าเดิน,การเดินเล่น,ทางเดิน,ฐานะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
walkแนวเดิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
walk outผละงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
walk throughตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
walk-in refrigeratorตู้เย็นแบบเดินเข้าได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Walk outวอล์กเอาต์ [อื่นๆ]
Walkersเครื่องช่วยเดิน [TU Subject Heading]
Walkingการเดิน [TU Subject Heading]
walkway plankwalkway plank, อาคารแผ่นพื้นทางข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การย่าง (n.) walk See also: amble, stepping (on), tread Syn. การเดิน
การเดิน (n.) walk See also: amble, stepping (on), tread
ก้าวเดิน (v.) walk See also: go on foot Syn. ย่างก้าว, ย่างเท้า, ย่ำเดิน
ผายผัน (v.) walk See also: return, turn, proceed Syn. ผันผาย
ย่างเท้า (v.) walk See also: go on foot Syn. ก้าวเดิน, ย่างก้าว, ย่ำเดิน
ย่ำเดิน (v.) walk See also: go on foot Syn. ก้าวเดิน, ย่างก้าว, ย่างเท้า
เดิน (v.) walk See also: go on foot Syn. ก้าวเดิน, ย่างก้าว, ย่างเท้า, ย่ำเดิน
เดินเท้า (v.) walk See also: go on foot
เดินเหิน (v.) walk See also: go, go on foot, be up and about
เดินเลาะ (v.) walk along See also: skirt, go around Syn. เดินเลียบ
เดินเลียบ (v.) walk along See also: skirt, go around
ควง (v.) walk arm in arm See also: go with Syn. ควงแขน
ควงแขน (v.) walk arm in arm Syn. ควง
จงกรม (v.) walk back and forth Syn. เดินจงกรม
เดินจงกรม (v.) walk back and forth
เดินตาม (v.) walk behind See also: follow Ops. เดินนำ
ดุ่มๆ (adv.) walk for no special reason
ท่อมๆ (adv.) walk for no special reason Syn. ดุ่มๆ
การแสดงไต่ลวด (v.) walk on the tightrope Syn. เดินบนลวด
เดินบนลวด (v.) walk on the tightrope Syn. การแสดงไต่ลวด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I used to take a walk in the early morningฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
They have people who will walk your dog for youเขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
I want to walk my own dogฉันต้องการพาหมาของฉันไปเดินเล่นเอง
I'm gonna go walk with himฉันกำลังจะไปเดินเล่นกับเขา
I'll walk you to the doorฉันจะเดินไปส่งคุณที่ประตู
I take him for a walk and feed himฉันพามันไปเดินและให้อาหารมัน
You can go for a walk in the rainคุณสามารถออกไปเดินเล่นกลางสายฝนได้
I often walk to workฉันมักจะเดินไปทำงาน
We have to walk two kilometers to a garageพวกเราต้องเดินไปที่อู่รถ 2 กิโลเมตร
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
Let's take a walk, shall we?ไปเดินเล่นกันดีไหม
Why not go out for a walk?ทำไมไม่ออกไปเดินเล่นกันล่ะ
She walked me down the hill toward the villageเธอพาฉันเดินลงเขาไปยังหมู่บ้าน
I like to take my dog for walksฉันชอบที่จะพาสุนัขของฉันไปเดินเล่น
I'm just walking aroundฉันแค่กำลังเดินไปเรื่อยเปื่อย
He walked quickly along the roadเขาเดินไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา!
We could walk faster.เราใส่เกียร์ 2 เลยดีไหม
Well, thank heavens they've gone. Now we can have a walk about the place.กลับกันได้เสียที เราจะได้ออกไปเดินเล่นกันบ้าง
Well, all right. We'll walk down and take a look if you really want to.ก็ได้ เราจะลงไปดูกันถ้าคุณต้องการ
Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me.บางครั้งระหว่างที่ฉันกําลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ฉันนึกว่าฉันได้ยินคุณนายอยู่ข้างหลังฉัน
You thought you could be Mrs. De Winter, live in her house, walk in her steps, take the things that were hers.คุณคิดว่าตัวเองจะเป็นคุณนายเดอ วินเทอร์ได้ อาศัยอยู่ในบ้านของท่าน เดินตามรอยเท้าท่าน ครอบครองสิ่งที่เคยเป็นของคุณนาย
Suddenly, she got up, started to walk toward me.จู่ๆ หล่อนก็ลุกขึ้นเเล้วเดินตรงมาหาผม
He would have had to walk 12 feet, open the bedroom door, walk 43 feet down and open the front door, all in 15 seconds.เขาจะมีที่จะเดิน 12 ฟุต, เปิดประตูห้องนอน เดิน 43 ฟุตลงและเปิดประตูหน้าทั้งหมดใน 15 วินาที
Come on, speed it up. He can walk twice as fast as that.Come on, ความเร็วขึ้น เขาสามารถเดินสองครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่
If you want me to walk faster than that, I will.หากคุณต้องการให้ฉันที่จะเดินเร็วขึ้นกว่าที่ฉันจะ
I'm ready to walk into court and declare a hung jury.ฉันพร้อมที่จะเดินเข้าไปในศาลและประกาศแขวนลูกขุน
We are going for a friendly walk with the police down by the river.พวกเราจะไปเดินเล่นที่คือมิตร กับตำรวจลงแม่น้ำ โอดูที่ว่า

walk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 转 / 轉] to revolve; to turn; to circle about; to walk about
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
[jǔ, ㄐㄩˇ, 踽] hunchbacked; walk alone
三人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,则必有我师 / 三人行,則必有我師] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius)
[xiān, ㄒㄧㄢ, 跹 / 躚] manner of dancing; walk around
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 趫] nimble; walk on stilts
[cèng, ㄘㄥˋ, 蹭] rub against; walk slowly
[cháng, ㄔㄤˊ, 徜] sit cross-legged; walk back and forth
[qū, ㄑㄩ, 趋 / 趨] to hasten; to hurry; walk fast; to approach; to tend towards; to converge
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, 安步当车 / 安步當車] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride
[yáng, ㄧㄤˊ, 徉] walk back and forth
徐行[xú xíng, ㄒㄩˊ ㄒㄧㄥˊ, 徐行] walk slowly, stroll
[chì, ㄔˋ, 踅] walk with one leg
[jí, ㄐㄧˊ, 蹐] walk with short steps
各界[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, 各界] all walks of life; all social circles
各界人士[gè jiè rén shì, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, 各界人士] all walks of life
自动步道[zì dòng bù dào, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, 自动步道 / 自動步道] automatic walkway; travolator
[shān, ㄕㄢ, 姗 / 姍] deprecate; lithe (of woman's walk)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 践 / 踐] fulfill (a promise); tread; walk
[chì, ㄔˋ, 跮] hasty walking
对讲机[duì jiǎng jī, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧ, 对讲机 / 對講機] intercom; walkie-talkie
天桥[tiān qiáo, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄠˊ, 天桥 / 天橋] overhead walkway; pedestrian bridge
[zhū, ㄓㄨ, 跦] pace back and forth; to walk
走道[zǒu dào, ㄗㄡˇ ㄉㄠˋ, 走道] pavement; sidewalk; path; walk; footpath
袖珍音响[xiù zhēn yīn xiǎng, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ ㄒㄧㄤˇ, 袖珍音响 / 袖珍音響] pocket stereo; walkman
走兽[zǒu shòu, ㄗㄡˇ ㄕㄡˋ, 走兽 / 走獸] quadriped; animal; walking beast
便道[biàn dào, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄠˋ, 便道] shortcut; pavement; sidewalk; makeshift road
人行道[rén xíng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, 人行道] sidewalk
梦游[mèng yóu, ㄇㄥˋ ㄧㄡˊ, 梦游 / 夢遊] sleep walking; fig. dream voyage
太空行走[tài kōng xíng zǒu, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄗㄡˇ, 太空行走] spacewalk
缓步[huǎn bù, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, 缓步 / 緩步] stroll; unhurried walk
走索[zǒu suǒ, ㄗㄡˇ ㄙㄨㄛˇ, 走索] tightrope walking
走绳[zǒu shéng, ㄗㄡˇ ㄕㄥˊ, 走绳 / 走繩] tightrope walking
[biāo, ㄅㄧㄠ, 儦] walking to and fro
报话机[bào huà jī, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, 报话机 / 報話機] walkie-talkie; portable radio transmitter
步犁[bù lí, ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, 步犁] walking plow
步话机[bù huà jī, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, 步话机 / 步話機] walkie-talkie
竞走[jìng zǒu, ㄐㄧㄥˋ ㄗㄡˇ, 竞走 / 競走] walking race (athletics event)
行走[xíng zǒu, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄡˇ, 行走] walk
走在[zǒu zài, ㄗㄡˇ ㄗㄞˋ, 走在] walking (on sth)

walk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんよ[, anyo] (n,vs) (1) (chn) foot; tootsie; tootsy; (2) (chn) toddle; walk
ウォーク;ウオーク[, uo-ku ; uo-ku] (n) walk
ウォークスルー[, uo-kusuru-] (n) {comp} (structured) walk through
カントリーウオーク[, kantori-uo-ku] (n) country walk
ちょちょいのちょい[, chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park
のしのしと歩く[のしのしとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down
世を渡る[よをわたる, yowowataru] (exp,v5r) to make one's way in the world; to walk through the world; to earn one's living
伝う[つたう, tsutau] (v5u) to go along; to walk along; to follow; (P)
伝わる[つたわる, tsutawaru] (v5r,vi) to be handed down; to be introduced; to be transmitted; to be circulated; to go along; to walk along; (P)
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P)
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
巡り歩く[めぐりあるく, meguriaruku] (v5k) to walk around; to travel around
引っ立てる[ひったてる, hittateru] (v1) to walk someone off (e.g. to the police station)
徒士組;徒組[かちぐみ, kachigumi] (n) bodyguards in service of the shogun who would walk ahead of him on an outing(Edo period)
徒士衆[かちしゅう, kachishuu] (n) (1) (See 徒侍) humble samurai who served as a body guard on foot; (2) (See 徒士組・かちぐみ) bodyguards in service of the shogun who would walk ahead of him on an outing(Edo period)
掻っ払う[かっぱらう, kapparau] (v5u,vt) to swipe (as in steal); to walk off with
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy
歩き去る[あるきさる, arukisaru] (v5r) to walk away; to walk off
歩み入る[あゆみいる, ayumiiru] (v5r) to walk in (to)
深草兎歩[しんそうとほ, shinsoutoho] (n) crouched walk treading on hands for stealth used by ninja
滑る[ぬめる, numeru] (v5r,vi) to be slippery; to be slimy; to behave charmingly; to walk merrily
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P)
立ち回る;立回る[たちまわる, tachimawaru] (v5r,vi) (1) to walk about; to walk around; (2) to conduct oneself; (3) to turn up; (4) to brawl (in a play, etc.)
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
縦走[じゅうそう, juusou] (n,vs) traverse; walk along the ridge
職場を離れる[しょくばをはなれる, shokubawohanareru] (exp,v1) to leave one's post; to walk out on one's job
豆腐の角に頭をぶつけて死ね[とうふのかどにあたまをぶつけてしね, toufunokadoniatamawobutsuketeshine] (exp) take a long walk off a short pier; go stick your head in a pig; lit
足を伸ばす[あしをのばす, ashiwonobasu] (exp,v5s) (1) to (relax and) stretch one's legs out; (2) to go for a further walk
踏み入れる[ふみいれる, fumiireru] (v1,vt) to walk in on; to tread upon
踏み破る[ふみやぶる, fumiyaburu] (v5r,vt) (1) to break by stepping on; to trample; to stomp on; to stamp through; (v5r) (2) (See 踏破・とうは・1) to walk across; to travel on foot
連れ歩く[つれあるく, tsurearuku] (v5k) (1) to walk with; to make someone tag along; (2) to carry around (esp. a child); to carry about
遊行[ゆぎょう, yugyou] (n) (1) (See 遊行・ゆぎょう・1) wander; walking for pleasure; (vs) (2) (See うかれ歩く) to gad around; to walk aimlessly
邯鄲の歩み[かんたんのあゆみ, kantannoayumi] (exp) like the young man who tried to walk like the Kantan people, gave up, and forgot how to walk
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk
飛び越える;跳び越える[とびこえる, tobikoeru] (v1,vt) to jump over; to clear; to walk over (someone)
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum)
ウォーカー;ウオーカー[, uo-ka-; uo-ka-] (n) walker
ウォーカソン[, uo-kason] (n) walkathon
ウォーキートーキー[, uo-ki-to-ki-] (n) walkie-talkie
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through

walk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทจร[n.] (botthajøn) EN: walk ; go on foot ; proceed on foot FR: aller à pied
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister ; breezeway ; strip FR: corridor [m] ; cloître [m] ; corridor cloisonné [m]
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace FR: marcher ; aller à pied ; cheminer ; arpenter ; bouger
เดินอาด ๆ = เดินอาดๆ[v. exp.] (doēn āt-āt) EN: stride along ; walk tall FR:
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: marcher avec un air songeur
เดินดุ่ม ๆ = เดินดุ่มๆ[v. exp.] (doēn dum-du) EN: walk with an air of concentration FR:
เดิน 50 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn hāsip ) EN: 50 km walk FR: 50 kilomètres marche [m]
เดินเหิน[v.] (doēnhoēn) EN: get around ; walk FR:
เดินจากไป[v. exp.] (doēn jāk pa) EN: walk off FR:
เดินเข้ามาใน[v. exp.] (doēn khao m) EN: walk into FR: entrer dans
เดินเขยก[v. exp.] (doēn khayēk) EN: walk with a limp FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[v. exp.] (doēn khayōk) EN: walk with a limp FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินค่อย ๆ = เดินค่อยๆ[v. exp.] (doēn khǿi-k) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
เดินควงแขน[v. exp.] (doēn khūang) EN: walk arm in arm FR: marcher bras dessus bras dessous
เดินขวักไขว่[v. exp.] (doēn khwakk) EN: walk to and fro FR:
เดินกระย่อง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: walk on tiptoes FR:
เดินกระย่องกระแย่ง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: trudge ; walk gingerly ; walk unsteadily ; walk with a hobble ; hobble ; limp FR:
เดินเล่น[v. exp.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander FR: se balader ; se promener ; flâner ; déambuler
เดินเลาะรั้ว[v. exp.] (doēn lǿ rūa) EN: walk along the fence FR: longer la clôture
เดินไป[v. exp.] (doēn pai) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth ; walk to FR: être à pied ; aller à pied
เดินไปตาม[v. exp.] (doēn pai tā) EN: walk along FR:
เดินไปยังเมือง[v. exp.] (doēn pai ya) EN: walk toward the town FR:
เดินผ่าน[v. exp.] (doēn phān) EN: pass ; walk past FR: passer devant ; passer (par) ; dépasser
เดิน 10 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn sip ki) EN: 10 km walk FR: 10 kilomètres marche [m]
เดินตาม[v. exp.] (doēn tām) EN: walk behind ; follow FR: suivre ; marcher derrière
เดินเทียน[v.] (doēnthīen) EN: walk with lighted candles in hand around a temple ; circle a temple with lighted candles and lotus flowers FR:
เดินเที่ยว[v. exp.] (doēnthīo) EN: go for a walk ; go for a stroll ; promenade FR:
เดินท่อม ๆ = เดินท่อมๆ[v. exp.] (doēn thǿm -) EN: walk for no special reason FR: marcher sans but
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เดินเตร่[v. exp.] (doēn trē) EN: walk around aimlessly ; wander about ; roam about FR:
เดินตรงไป[v. exp.] (doēn trong ) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on FR: aller tout droit ; marcher tout droit
เดินย่ำ[v. exp.] (doēn yam ) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: cheminer
เดิน 20 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn yīsip ) EN: 20 km walk FR: 20 kilomètres marche [m]
เดินย่อตัว[v. exp.] (doēn yø tūa) EN: walk stoopingly FR: marcher le dos courbé
ห้ามเดินลัดสนาม[v. exp.] (hām doēn la) EN: keep off the grass ; Don't walk on the grass FR: ne pas marcher sur la pelouse
จรัล[n.] (jaran) EN: walk FR:
จงกรม[v.] (jongkrom) EN: practise a walking meditation ; walk back and forth ; walk up and down ; excercise while walking FR:
โขยก[v.] (khayōk) EN: limp ; walk lamely ; hobble ; wobble FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)

walk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kiesweg {m}gravel walk
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies
Marsch {m}march; walk
Stadtrundgang {m}sightseeing walk
durch {prp; +Akkusativ} (räumlich) | durch die Stadt laufenthrough | to walk through the town
Gratwanderung {f}tightrope walk
Bergtour {f} | auf Bergtour gehenmountain tour; hillwalk | to go backpacking
Promenade {f}boardwalk
Promenade {f}boardwalks
Uferpromenade {f}riverside walk; promenadw
Walkie-Talkie {n}walkie-talkie
Buschwanderung {f}walkabout [Austr.]
Laufmaschine {f}walking machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walk
Back to top