ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hasty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hasty*, -hasty-

hasty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hasty (adj.) รีบเร่ง See also: เร่งด่วน Syn. hurry, quick, rapid Ops. creeping, slow, unhurried
English-Thai: HOPE Dictionary
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
English-Thai: Nontri Dictionary
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้าบิ่น (adj.) hasty See also: reckless, rash, foolhardy, audacious Syn. บ้าระห่ำ, มุทะลุ, บุ่มบ่าม Ops. ขลาด, กลัว
ใจเร็วด่วนได้ (adj.) hasty See also: careless, cursory, perfunctory Syn. ใจเร็ว
กระผลีกระผลาม (v.) be hasty See also: be in a hurry, go headlong Syn. ผลีผลาม, รีบร้อน, ลุกลน, ผลุนผลัน Ops. รอบคอบ
หุนหัน (v.) be hasty See also: be impetuous, be quick-tempered, be rash Syn. บุ่มบ่าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was making a hasty departure. It was so rude of me not to let you know.ฉันต้องไปอย่างฉุกละหุก เสียมารยาทจริงที่ไม่ได้บอกให้คุณทราบ
Forgive me. I was hasty in my joy.....ยกโทษให้หม่อมชั้นด้วยเพคะ หม่อมชั้นรีบร้อนไป...
But before you reach any hasty conclusions let me show you something.แต่ก่อนที่เธอจะไปถึง ข้อสรุปทุเรศๆ ให้ฉันแสดงบางอย่างให้เธอดูก่อน
Vengeance against the killer, who to your surprise and dismay, was set free after a hasty trial.ความแค้น ต่อคนที่พรากลูกคุณไปไม่ทันตั้งตัว ถูกปล่อยตัวหลังจากทนทุกข์ได้ไม่นาน
Return lies within hasty keys.จงย้อนกลับ.. อย่างรวดเร็ว..
(Return lies within hasty keys.)(จงย้อนกลับ.. อย่างรวดเร็ว..
Yeah, I'm just calling to procure a hasty abortion.ฮัลโหล ค่ะ ฉันโทรมาเพราะ ต้องการทำแท้งอย่างเร่งด่วนน่ะค่ะ
Oh, uh, well, Mr. Bronson, as a concerned citizen, wanted to bring points to my attention before I made any hasty decisions about the property.ฉันอยากคิดถึงผลที่ตามมา ก่อนที่ฉันจะด่วนตัดสินใจ
I wouldn't be so hasty if I were youถ้าข้าเป็นเจ้า ข้าจะไม่ใจร้อน
I'm a lowly federal prosecutor,and Hasty is a big-shot federal judge.ฉันเป็นแค่อัยการรัฐผู้ต่ำต้อย แต่เฮสตี้น่ะ ผู้พิพากษาขาใหญ่เชียวนะยะ
This is proof that Federal Judge Myles Hasty murdered Gemma Harrington.นี่คือหลักฐาน ว่าผู้พิพากษาไมลส์ เฮสตี้ ฆ่าเจมมา แฮริงตัน
I mean,why did Hasty chase her through the back of the theater?หมายถึง ทำไมเฮสตี้ ต้องวิ่งไล่เธอ หลังโรงละคร

hasty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chì, ㄔˋ, 跮] hasty walking
[cōng, ㄘㄨㄥ, 匆] hurried; hasty
匆忙[cōng máng, ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ, 匆忙] hasty; hurried
[zào, ㄗㄠˋ, 趮] easily provoked, hasty; fierce, cruel
孟浪[mèng làng, ㄇㄥˋ ㄌㄤˋ, 孟浪] hasty; rash; impetuous
轻率[qīng shuài, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄞˋ, 轻率 / 輕率] hasty
过早[guò zǎo, ㄍㄨㄛˋ ㄗㄠˇ, 过早 / 過早] premature; untimely; over-hasty (conclusion)
操切[cāo qiè, ㄘㄠ ㄑㄧㄝˋ, 操切] rash; hasty

hasty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person
乱筆[らんぴつ, ranpitsu] (n) hasty writing; scribble
乱筆乱文[らんぴつらんぶん, ranpitsuranbun] (n) (my) poor writing; scribbling; hasty writing
俄仕込み[にわかじこみ, niwakajikomi] (n) hasty preparation
応急攻撃[おうきゅうこうげき, oukyuukougeki] (n) hasty attack
応急渡河[おうきゅうとか, oukyuutoka] (n) hasty crossing
憶断;臆断[おくだん, okudan] (n,vs) jumping to hasty conclusions; conjecture
早合点[はやがってん;はやがてん, hayagatten ; hayagaten] (n,vs) jumping to a hasty conclusion
気が早い[きがはやい, kigahayai] (exp,adj-i) (See 気の早い) short-tempered; quick-tempered; hasty
気の早い[きのはやい, kinohayai] (exp,adj-i) (See 気が早い) short-tempered; quick-tempered; hasty
短絡[たんらく, tanraku] (n,vs) (1) electric short-circuit; (2) drawing a hasty inference between two events; jumping to a quick conclusion; dealing with matters quickly and carelessly; (P)
短絡的[たんらくてき, tanrakuteki] (adj-na) simplistic; hasty
買い急ぎ[かいいそぎ, kaiisogi] (n) buying spree; hasty purchase; rush to buy
走り書き(P);走り書(io)[はしりがき, hashirigaki] (n,vs) scribbling; scrawl; hasty writing; (P)
軽挙[けいきょ, keikyo] (n,vs) hasty or rash act
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P)
拙速[せっそく, sessoku] (adj-na,n) hasty; rough and ready; (P)
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P)
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P)

hasty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious ; daredevil FR: imprudent ; casse-cou
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered ; irascible FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlan) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous FR: agir sans réfléchir
ใจเร็ว[adj.] (jaireo) EN: impetuous ; quick-tempered ; hasty FR: irascible ; impétueux ; qui a le sang chaud
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
ขมีขมัน[adj.] (khamīkhaman) EN: active ; quick ; hurried ; hasty ; speedy ; immediate ; busy ; brisk FR:
กระผลีกระผลาม[adj.] (kraphlīkrap) EN: hasty FR:
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūro) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent ; energetic FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush FR:
ลุกลี้ลุกลน[adj.] (luklīluklon) EN: hurried ; hasty FR: agité ; énervé
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry FR: être agité
ลุกลน[adj.] (luklon) EN: hurried ; hasty FR: agité ; énervé
ผลีผลาม[v.] (phlīphlām) EN: be hasty ; rush ; go headlong FR:
พรวดพราด[v.] (phrūatphrāt) EN: be abrupt ; be hasty ; be hurried ; be impetuous ; be sudden FR:
รีบเร่ง[v.] (rīp reng) EN: rush ; hasten ; hurry ; be hasty ; be snap FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
รีบร้อน[adj.] (rīprøn) EN: hurried ; hasty FR: hâtif

hasty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hastig {adj} | hastiger | am hastigstenhasty | hastier | hastiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hasty
Back to top