ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parade*, -parade-

parade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parade (n.) ขบวนแห่ Syn. series, chain, catana
parade (n.) การเดินแถว See also: การเดินแถวเพื่อรับการตรวจพล, การเดินขบวน Syn. procession, march, spectacle
parade (vt.) เดินขบวน See also: เดินพาเหรด, เดินแห่
parade (vt.) เดินอวด
English-Thai: HOPE Dictionary
parade(พะเรด) n. ขบวนแห่. vi. เดินแห่
parade-groundn. สนามเดินแถว,สนามตรวจพล
English-Thai: Nontri Dictionary
parade(n) ขบวนแห่,การสวนสนาม,การเดินขบวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parade patternแบบคลื่นเรียงแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paradesขบวนพาเหรด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวนสนาม (n.) parade
แห่ (n.) parade See also: procession, array, cavalcade Syn. ขบวน
แหนแห่ (v.) parade See also: go into procession, surround for protection Syn. ห้อมล้อม, แห่
แห่แหน (v.) parade See also: go into procession, surround for protection Syn. แหนแห่, ห้อมล้อม, แห่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deong at the May Day Parade in Peiping... shaking hands with Chou En-lai.{\cHFFFFFF}Deong ที่พฤษภาคมขบวนพาเหรดวันในปักกิ่ง ... {\cHFFFFFF}จับมือกับโจวเอินไหล
May Day's the Russian new year. We'll have a big parade and serve...เมย์เดย์คือปีใหม่ของรัสเซียครับ เราจะมีขบวนแห่ใหญ่มากและก็เลี้ยง...
They've called for a parade on Victoria Road.จะมีการเดินพาเหรดบนถ.วิคตอเรีย
Whatever. You cannot just parade in here uninvited and expect to--จะอะไรก็ช่างเถอะ เจ้าไม่สามารถเดินทางมาที่นี่โดยไม่ได้รับเ้ชิญและต้องการที่จะ..
And if you think I'm gonna give you the little money we have... so that you can parade us around in front of the world like a freak show, you've got another thing coming.และถ้าคุณคิดว่า ผมจะให้เงิน ที่เรามีอยู่ไม่มากกับคุณ... เพื่อที่คุณจะทำให้เรา เป็นตัวตลกต่อหน้าชาวโลกล่ะก็ คุณลืมไปได้เลย
"The Parade of Innocence." What do you think?"ขบวนของ lnnocence." คุณคิดอย่างไร?
An endless parade of parties and cotillions... yachts and polo matches.มีงานเลี้ยงงานเต้นรำไม่รู้จบ เล่าเรื่องแล่นเรือยอร์ชกับดูโปโล
This town is gonna give you the biggest damn parade you ever seen !เมืองนี้จะจัดพาเหรดให้คุณอย่างยิ่งใหญ่
The girl who writes for the pom-pom parade is, no surprise, out with mono.ยัยปอมๆ เกิร์ลมานั่นแล้ว
Crown Prince Lee Shin and Crown Princess Shin Chaegyung are currently on their way on the parade groundsขณะนี้เจ้าชาย Lee Shin และ เจ้าหญิง Shin Chaegyung อยู่ในขบวนพาเหรด
However, he smiled and waved warmly to the people at the parade grounds.ยังงัยก็ตาม,เขาก็ยังยิ้มและโบกมือให้กับคนที่มาเดินแถวอย่างอบอุ่น.
They'll usually parade around naked.พวกเธอเดินพาเหรดเปลือยมาเลย

parade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆阔[bǎi kuò, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄛˋ, 摆阔 / 擺闊] parade one's wealth; be ostentatious and extravagant
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, 标兵 / 標兵] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter
正步[zhèng bù, ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, 正步] goose-step (for military parades)
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 游行 / 遊行] march; parade; demonstration
人马[rén mǎ, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ, 人马 / 人馬] men and horses (e.g. on parade); centaur

parade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモ行進[デモこうしん, demo koushin] (n) demonstration parade
ヒットパレード[, hittopare-do] (n) hit parade
ヒッパレ[, hippare] (n) (abbr) hit parade
仮装行列[かそうぎょうれつ, kasougyouretsu] (n) costume parade
引き回す;引回す(io);引きまわす[ひきまわす, hikimawasu] (v5s,vt) to draw a curtain; to guide; to parade about
斉列[せいれつ, seiretsu] (n) array; line-up; parade
観閲式[かんえつしき, kan'etsushiki] (n) military review; (military) parade
ケチつける;けちつける[, kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble
パレード[, pare-do] (n,vs) parade; (P)
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
衒う[てらう, terau] (v5u,vt) to show off; to parade; to pretend
閲兵[えっぺい, eppei] (n,vs) parade; review (of troops)

parade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration FR: défiler ; manifester
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
แห่[v.] (haē) EN: parade ; go in a crowd FR: parader
แห่แหน[v.] (haēhaēn) EN: parade FR:
การเดินพาเหรด[n. exp.] (kān doēn ph) EN: parade FR: défilé [m]
การเกี้ยว[n.] (kān kīo) EN: courtship FR: cour [f] ; parade nuptiale [f]
ขบวนแห่[n. exp.] (khabūan haē) EN: procession ; parade ; cortege ; cavalcade FR: procession [f] ; cortège [m]
ขบวนพาเหรด[n. exp.] (khabūan phā) EN: parade ; carnaval FR: défilé [m] ; cortège [m]
ขบวนพาเหรดทหาร[n. exp.] (khabūan phā) EN: military parade FR: défilé militaire [m]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan FR: défilé [m] ; procession [f] ; cortège [m]
กระบวนแห่[n. exp.] (krabūan haē) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers FR: procession [f] ; cortège [m]
กระบวนรถ[n. exp.] (krabūan rot) EN: procession ; parade ; cavalcade FR:
พาเหรด[n.] (phāraēt) EN: parade FR: parade [f] ; défilé [m]
สวนสนาม[n.] (sūansanām) EN: march ; military parade ; parade ; review FR: défilé militaire [m]
เทศกาลพาเหรด[n. exp.] (thētsakān p) EN: parade FR: défilé [m]
อวด[v.] (ūat) EN: show off ; display ; parade ; strut ; flaunt ; boast FR: exhiber ; étaler ; faire montre de ; se pavaner
เต๊ะ[v.] (te) EN: to give oneself airs ; act big ; put on airs FR: bomber le torse ; plastronner (fig.) ; parader ; poser ; frimer (fam.) ; se donner des airs

parade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballabwehr {f}; Parade
Exerzierplatz {m}; Parade
Truppenparade {f} [mil.]military parade
Truppenschau {f}; Parade
Reihe {f} Geschäfte; Reihe Lädenshopping parade
Paradeiser {m} [Ös.] | Paradeiser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parade
Back to top