ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

animate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *animate*, -animate-

animate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
animate (adj.) ซึ่งมีชีวิต Syn. alive, breathing, animated
animate (adj.) ซึ่งมีชีวิตชีวา See also: ร่าเริง Syn. lively, vigorous
animate (vt.) ดลใจ See also: สร้างแรงบันดาลใจ Syn. inspire, arouse, excite
animate (vt.) ทำให้ดุจมีชีวิต
animate (vt.) ทำให้มีชีวิต Syn. liven up
animate (vt.) ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. vivify
animate (adj.) ที่มีชีวิตชีวา Syn. lively, living
animate being (n.) สิ่งมีชีวิต (คน, สัตว์) Syn. animal
animated (adj.) ที่เหมือนมีชีวิต Syn. alive
animated cartoon (n.) ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
English-Thai: HOPE Dictionary
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
animated(แอน' นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา, Syn. lively, vital ###A. lifeless, sluggish)
animated cartoonภาพยนต์การ์ตูนที่ภาพวาดเคลื่อนไหวได้
English-Thai: Nontri Dictionary
animate(adj) มีชีวิต,เป็นสัตว์
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อวิญญาณกทรัพย์ (n.) inanimate possessions See also: spiritless possessions, non-living property
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What does animate you, then?แล้วอะไรทำให้คุณมีชีวิต
I can't animate this shape-shifter.พ่อทำให้เจ้านี่ฟื้นคืนชีพไม่ได้
I can animate the whole evening again and virtually walk us through the party.ร่วมกับเวลาและ ตำแหน่งGPS ทำให้ฉันสามารถจำลอง ภาพเหตุการณ์คืนนั้นได้อีกครั้ง และเหมือนกับเรา ไปเดินอยู่ในงานเลย
It was the string your father used to animate you as a freshly carved puppet.มันเป็นเส้นเชือกที่พ่อของคุณเคยใช้ให้ชีวิตคุณ เช่นการแกะสลักหุ่นกระบอก
Unless you can animate that corpse.มันใช้ไม่ได้ เจ้าไม่สามารถชุบชีวิตซากศพพวกนั้นได้
Animate a single rat is one thing... but a human is still far out of reach.ในการกำเนิดชีวิตใหม่แก่หนูตัวนั้นมันง่าย แต่ชีวิตของมุนษย์ เรามีข้อจำกัดหลายอย่าง
Animate an army corpses to take over the world?ซากศพพวกนั้นกำลังจะครองโลกเหรอ?
All of our lives are funny, babe. We're God's animated cartoons.ชีวิตทุกคนตลก เราคือตัวการ์ตูนของพระเจ้า
Trust me on this. We are all God's little animated cartoons.เราทุกคนเป็นตัวการ์ตูนของพระเจ้า
Put quite simply... it reanimates the body.ทั้งหมดเหมือนง่ายดาย มันทำให้คืนชีพร่างการ
Film animated film family oriented film;ภาพยนตร์, หนังการ์ตูน, หนังครอบครัว
The T-virus reanimated their bodies.ไวรัสทีได้กระตุ้นร่างของพวกเค้า

animate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动物性名词[dòng wù xìng míng cí, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, 动物性名词 / 動物性名詞] animate noun
[men, ㄇㄣ˙, 们 / 們] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 动态图形 / 動態圖形] animated graphics; animation (e.g. cartoons)
非动物性名词[fēi dòng wù xìng míng cí, ㄈㄟ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, 非动物性名词 / 非動物性名詞] inanimate noun
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation
它们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, 它们 / 它們] they (for inanimate objects)

animate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニメイト[, animeito] (adj-f) animate
居る[おる, oru] (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P)
怪我[けが, kega] (n,vs) injury (to animate object); hurt; (P)
群生[ぐんせい;ぐんじょう, gunsei ; gunjou] (n,vs) (1) (ぐんせい only) growing en masse in a location (plants); (2) (ぐんせい only) living gregariously (animals, people); (n) (3) all animate creation
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video
アニマティズム[, animateizumu] (n) animatism
アニメ[, anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P)
アニメーション[, anime-shon] (n,adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P)
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei
セル画[セルが, seru ga] (n) animation cel (from an animated movie)
マイコン[, maikon] (n) (1) (abbr) {comp} microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P)
不活発;不活溌[ふかっぱつ, fukappatsu] (adj-na,n) dull; slow; sluggish; inactive; inanimate; quiet; lethargic
僵屍[キョンシー, kyonshi-] (n) (uk) Chinese "hopping vampire"; jiang shi; jiangshi; chiang-shih; reanimated corpse
在る(P);有る(P)[ある, aru] (v5r-i,vi) (1) (uk) (See 居る・いる・1) to be (usu. of inanimate objects); to exist; to live; (2) to have; (3) to be located; (4) to be equipped with; (5) to happen; to come about; (P)
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P)
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement)
活気付く;活気づく[かっきづく, kakkiduku] (v5k,vi) to become animated; to liven up; to become active
活気付ける[かっきづける, kakkidukeru] (v1,vt) to animate; to liven up
無心[むしん, mushin] (adj-na,n,adj-no) (1) innocence; (2) insentient (i.e. plants, inanimate objects, etc.); (3) {Buddh} (See 有心) free from obstructive thoughts; (vs,vt) (4) to pester someone (for cash, etc.); (P)
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P)
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known
非情[ひじょう, hijou] (adj-na,n) inanimate nature; callous; heartless

animate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:
อวิญญาณกทรัพย์[n.] (awinyānakas) EN: inanimate possessions FR:
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
คึก[adj.] (kheuk ) EN: in high spirits ; excited ; exuberant ; high-spirited ; animated FR:
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour ; full of vigor (Am.) ; vigorous ; busy ; animated ; brisk FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ไม่มีชีวิต[adj.] (mai mī chīw) EN: lifeless ; dead ; inanimate FR:
นักจัดรายการวิทยุ[n. exp.] (nak jat rāi) EN: radio presenter ; announcer FR: animateur de radio [m] ; présentateur de radio [m]
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: lively ; spirited ; animated FR: allègre ; enjoué
ปราศจากชีวิต[adj.] (prātsajāk c) EN: devoid of life ; inanimate FR:
เปรียว[adj.] (prīo) EN: quick ; lively ; spirited ; vivacious ; nimble ; animated ; sprightly ; untamed ; wild FR: agile ; sauvage

animate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeichentrickfilm {m}animated film; animated cartoon
leblos; unbelebt {adj} | lebloser; unbelebter | am leblosesten; am unbelebtesteninanimate | more inanimate | most inanimate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า animate
Back to top