ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hastening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hastening*, -hastening-

hastening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hastening (n.) การเพิ่มความเร็ว See also: การเร่ง Syn. speedup, quickening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hastening
Back to top